HOMEPAGE


STICHTING BELANGENBEHARTING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND

VERENIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN SPANJE

Verlaging woonlandfactoren

Er is positief nieuws te melden!!!

Zoals bekend hebben de Nederlandse gepensioneerden die resident zijn in Spanje toegang tot de publieke zorg van de Seguridad Social. De financiering daarvan wordt bekostigd door Nederland waartoe op onze pensioenen en AOW een z.g. verdragsbijdrage wordt ingehouden. Op deze inhoudingen wordt een eerder door onze Stichting bij de rechter afgedwongen “woonlandfactor” toegepast die leidt tot een verlaging van de bij de invoering van de ZVW bepaalde bijdragen.

Voor het jaar 2015 was deze woonlandfactor 0,3925. Voor 2016 wordt deze aangepast naar een niveau van 0,3733 hetgeen verlaging betekent van 4,89%

Het bestuur


UITNODIGING

 voor de BUITENGEWONE LEDENVERGADERING  2015  van de

VERENIGING  NEDERLANDSE  GEPENSIONEERDEN IN SPANJE  ( V.N.G.S.)

Secretariaat: Carrer dels Arbocers 65,   3740 Gata de Gorgos,  tel.966197023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje nodigt u hierbij uit voor de Buitengewone Ledenvergadering 2015,  welke zal worden gehouden op VRIJDAG 27 NOVEMBER 2015,  aanvang 15.00 uur  in het gebouw Sede Universitaria de La Nucia- Antiguo Colegio Sant Rafel, Avda Porvilla 8 in  La Nucia. 

 

Volgens art.19 en art.20 van de Statuten zal de vergadering rechtsgeldig zijn als tenminste 1/3 van de leden aanwezig is. Gezien het aantal leden dat op grote afstand van La Nucia woonachtig is,  zal mogelijkerwijs dit aantal niet gehaald  worden. Mocht dit daadwerkelijk het geval zijn, dan zal onmiddellijk daaropvolgend, conform art.17 van de Statuten, de volgende vergadering  plaatsvinden en wel om 15.30 uur, eveneens in dit gebouw.

 

De  AGENDA  voor deze Ledenvergadering treft u onderstaand aan. Leden van de VNGS zullen per mail een toelichting op de agenda ontvangen en worden uitgenodigd daarvan kennis te nemen op onze website www.vngsint.com

Gratis parkeren is mogelijk in de ondergrondse parkeergarage van het Auditorium aan de Plaza de les Nits, waarvan de ingang zich bevindt aan de overkant van het gebouw.

 

Graag willen wij in dit verband vermelden dat de AYUNTAMIENTO LA NUCIA de zaal aan de VNGS wederom geheel gratis ter beschikking stelt, evenals de benodigde apparatuur. 

Ook het weekblad “HALLO” is zoals gewoonlijk zo vriendelijk deze advertentie met bijlage gratis te plaatsen.

 

Voor het bijwonen van deze vergadering kunt u ook plaatsen reserveren door een e-mail te sturen aan  mrjhueber@cs.com

Graag hopen wij u op 27 november 2015 te mogen verwelkomen.

 

Bestuur V.N.G.S.                 A G E N D A

1.    Opening.

2.    Ingekomen stukken en Mededelingen     

3.    Presentatie en toestemming tot fusie zoals verklaard in de door u

       ontvangen bijlage en op de website.

4.      Besluit tot opheffing VNGS na oprichting nieuwe verenging

5.      Huidige en toekomstige initiatieven en doelstellingen

6.      Benoeming

7.      Rondvraag

7.   Sluiting


VERENIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN SPANJE

(VNGS)

Geacht lid,

U zult inmiddels kennis genomen hebben van het feit dat we een Bijzondere Algemene Ledenvergadering hebben uitgeschreven.

Omdat zeker niet alle leden aanwezig zullen zijn voelen wij ons verplicht op voorhand uitleg  te geven over de reden daarvoor, om iedereen in de gelegenheid te stellen commentaar te geven en/of opmerkingen te maken.

U weet dat onder de koepelorganisatie Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland een viertal organisaties ressorteren:  onze eigen VNGS, NL leden van de Nederlandstalige Verenging in Portugal, de ICNG en de groep Verontrust in België. Daarnaast hebben zich individuele leden uit andere EU landen aangesloten bij ons of de ICNG.

Laatstgenoemde organisatie is actief in Frankrijk (http://www.icng.eu/) maar ook in de rest van de zgn. verdragslanden.

We zijn nu inmiddels 10 jaar actief en de praktijk heeft ons in die periode  een en ander  geleerd.

Het grensoverschrijdend gedrag van de ICNG botste soms met de andere landenorganisaties hoewel de belangen die nagestreefd worden identiek zijn. De verdeelsleutel van de bijdragen aan de kosten is nog steeds dezelfde die we 10 jaar geleden hebben afgesproken en die is volstrekt niet meer in overeenstemming met de werkelijkheid.

Er wordt veel dubbel werk verricht: meerdere websites per vereniging, dubbele ledenadministraties etc. Daarnaast ondervonden we dat onder het motto “verdeel en heers” de overheidsinstanties waarmee wij contact hebben ons uit elkaar speelden en steeds maar weer weigerden de Stichting als gesprekspartner te accepteren.

Om alle genoemde problemen te ondervangen en in één keer op te lossen zijn de besturen van ICNG en VNGS bij elkaar gaan zitten en daarbij tot de conclusie gekomen dat een fusie tussen beide verenigingen alle bovengenoemde problemen in één klap zou kunnen oplossen.

We zijn intussen al een tijdje bezig een dergelijk stap voor te bereiden waarbij we tot de conclusie gekomen zijn dat alles allemaal uiterst positief en constructief verloopt. Vermeld moet hier worden dat het bestuur van ICNG deze stap al in positieve zin gezet heeft en ook hun  ALV heeft inmiddels goedkeuring  verleend aan het besluit tot opheffing.

Alvorens daarover inderdaad ook besluiten te nemen, heeft het bestuur van de VNGS formeel een mandaat van de leden nodig en dat is nu het doel van de Algemene Ledenvergadering die hierbij wordt uitgeschreven. 

Wat is nu de geplande weg. Er wordt in Nederland en naar Nederlands recht een officiële vereniging opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om te kunnen profiteren van de naamsbekendheid van de Stichting zal deze verenging gaan heten: Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. In de wandelgangen zullen we de afkorting NGB gebruiken. Er zal ook een domeinnaam worden vastgelegd voor de te ontwikkelen website en de emailadressen van de verschillende functionarissen. Deze zal waarschijnlijk gaan luiden: @ngb.eu.

Ondertussen wordt gewerkt aan een formulering van de statuten van de nieuwe verenging op basis van de statuten van de VNGS zoals we die al kennen en wel in de uitvoering van ná de goedgekeurde uitbreiding van de doelstellingen. Aan die laatsten zal niets worden veranderd.

Na de formele oprichting van de nieuwe verenging zullen in eerste instantie leden van de VNGS en de ICNG overgeschreven worden naar de nieuwe verenging en beide oude verenigingen en de Stichting opgeheven. De kasposities van beide verenigingen en de Stichting zullen worden overgeboekt naar de bankrekening van de nieuwe vereniging in Nederland en de bestaande rekeningen zullen worden opgeheven.

Inmiddels hebben we ook met de organisaties in België en Portugal contact opgenomen en hen uitgenodigd zich bij ons aan te sluiten. Voor beide landen zal dat geen enkel probleem opleveren want zij hebben geen status als rechtspersoon. Portugal heeft inmiddels toegezegd alle medewerking te verlenen.  

Het bestuur zal gaan bestaan uit een dagelijks bestuur van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester en een voltallig bestuur met één landenvertegenwoordiger van de grote deelnemende landen. Met dat laatste willen we zekerstellen dat de NL wetgeving en EU regelgeving ook gezien zal worden in het licht van nationale wetgeving in de individuele landen in verband mogelijk specifieke consequenties.

Ook de contributie zal hierdoor een verandering ondergaan. De grote en dure processen hebben we achter de rug en in de toekomst zullen we ons kunnen beperken tot lobby activiteiten in geval van nieuwe wetgeving, zoals we al deden bij het nieuwe belastingverdrag NL-Dld, het indienen van bezwaarschriften bij de EU zoals we onlangs nog hebben gedaan en uitlokken van proefprocessen met appellanten zoals er nu ook 2 lopen. Daarnaast zullen wij de vinger aan de pols houden en proactief reageren waar nodig bij wijzigen van de EU verordening, Pensioenlandzorg, Woonlandfactoren, zorgbijdragen, nieuwe belastingverdragen op basis van bronheffing.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het oprichten van een denktank bestaande uit geëmigreerde professionals op voor ons belangrijke deelgebieden.

Dat vergt veel werk maar hopelijk minder geld dan we in het verleden hebben moeten uitgeven, wat voor ons aanleiding zal zijn onze contributie zeer aanzienlijk te verlagen in de hoop, verwachting en veronderstelling dat u ons trouw zult blijven als lid. U weet dat wij onze diensten al 10 jaar belangeloos ter beschikking stellen en we hopen dat u op die manier ons wilt blijven steunen.

In een later stadium zullen wij een overzicht presenteren van de inspanningen die op dit moment gepleegd worden alsmede hetgeen op korte termijn onze aandacht zal krijgen.

Mochten er vragen zijn, los van uw eventuele aanwezigheid bij de vergadering, laat ons dat dan vóór de bijeenkomst weten. Wij willen met deze ALV bereiken van u het groene licht te krijgen bovengenoemd proces verder in te gaan en tot een goede einde te brengen. Het spreekt voor zich dat bij de overdracht van de kas de kascommissie betrokken zal worden teneinde alles te verantwoorden via hun laatste verslag.

Het huidige bestuur van de VNGS zal betrokken blijven bij de nieuwe vereniging. Voor de tijd die de VNGS nog rest stelt het bestuur voor tijdens de ALV mw. Leny Turnsek te benoemen tot vicevoorzitter.

 

Namens het bestuur,

Cees van der Wiel, voorzitter

Joan Busch, penningmeester

Leny Turnsek, lid

Mr. H Hueber, secretarisZorgkosten buiten Europa vanaf 2017 niet meer in basispakket

Nieuwsbericht | 16-10-2015 | 13:30

Zorgkosten die mensen in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa maken behoren vanaf 1 januari 2017 niet meer tot het basispakket. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het wetsvoorstel volgt direct uit een afspraak in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I dat later is overgenomen door de huidige regering. Met de beperking van de zogenaamde werelddekking is een besparing van 60 miljoen euro per jaar gemoeid.

Reisverzekering of aanvullende verzekering

Veel mensen die buiten Europa reizen hebben nu ook al een aanvullende dekking voor zorgkosten vanuit hun aanvullende verzekering of reisverzekering. Op dit moment worden deze kosten ook deels vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de polis. In elk geval is deze niet hoger dan de Nederlandse tarieven. Aan deze vergoeding vanuit het basispakket komt met dit wetsvoorstel een einde. Volgens het kabinet hoeven zorgkosten die buiten Europa gemaakt worden niet collectief te worden betaald. Mensen die buiten Europa reizen zijn daarvoor aangewezen op een aanvullende verzekering of een reisverzekering.

Uitzondering

De beperking van de werelddekking geldt niet voor mensen die voor hun werkgever of uit hoofde van beroepsuitoefening in het buitenland verblijven en hun zvw-verzekerde gezinsleden. Er is ook een uitzondering wanneer iemand zorg nodig heeft die wel in het pakket zit, maar die alleen buiten Europa verkrijgbaar is.

KOMMENTAAR VAN HET VNGS BESTUUR.

In het verleden heeft onze verenging/Stichting er bij herhaling op gewezen dat het voor de verdragsgerechtigden onmogelijk was buiten de verdragslanden te reizen, omdat we dan ongedekt zouden zijn tegen ziektekosten. De reiskostenverzekeringen die werden aangeboden verklaarden wij tot “gebakken lucht” omdat in die polissen als voorwaarde werd gesteld dat een onderliggende ziektekostenverzekering aanwezig moest zijn. Deze laatste voorwaarde stelde verzekeraars in staat om buiten de EU gemaakte ziektekosten te kunnen verhalen bij de ziektekostenverzekeraar (het recht van regres).

Verdragsgerechtigden (bv. gepensioneerde Nederlanders die in Spanje wonen en uit Nederland pensioen of AOW ontvangen) hebben weliswaar toegang tot de publieke zorg maar dat “recht” werd door reiskostenverzekeraars NIET geaccepteerd als een equivalent voor een echte ziektekostenverzekering. Die reiskostenverzekeringen, bv van de Europeesche hadden dus geen enkele waarde, omdat deze groep van verdragsgerechtigden niet kon voldoen aan de gestelde voorwaarde: er werd dus betaald voor gebakken lucht. We hebben bij herhaling daartegen gewaarschuwd.

 

NL ziektekostenverzekeringen, die wij als verdragsgerechtigden niet kunnen afsluiten, bieden wél dekking buiten de z.g. verdragslanden dus die hadden dat probleem niet aangezien de reiskostenverzekeraars het recht van regres konden uitoefenen.

Dat houdt dus nu op: ook NL ziektekostenverzekeringen bieden geen dekking meer buiten de verdragslanden. Dat betekent dat ook de in Nederland verzekerden een reiskostenverzekering zullen moeten afsluiten voor ziektekosten buiten Europa. Dat zal automatisch gaan betekenen dat de premies voor de reiskostenverzekeringen nu een ziektekostencomponent zal moeten gaan bevatten en daardoor waarschijnlijk behoorlijk veel duurder zal gaan worden.

Voor ons, verdragsgerechtigden, zal dit gaan betekenen dat reiskostenverzekeringen die vanaf 2016 zullen worden afgesloten genoemde voorwaarde van het hebben van een NL ziektekostenverzekering niet meer zal kunnen bevatten, zodat ook wij wél die verzekering zullen kunnen afsluiten waaraan echter wel een prijskaartje zal gaan hangen omdat reiskostenverzekeraars de ziektekosten niet meer kunnen verhalen op de ziektekostenverzekeraars.

Het bestuur.


 

OPROEP  (27-09-2015)

Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland

                         Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje

Nederlandse gepensioneerden die resident zijn in Spanje en pensioen/AOW ontvangen uit Nederland hebben, als z.g. verdragsgerechtigden, recht op pensioenlandzorg in Nederland met een z.g. EHIC, aan te vragen bij  https://www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/buitenland/. Hebt u deze eerder aangevraagd dan wordt elk jaar een nieuwe EHIC automatisch toegestuurd.

U heeft daarmee dan recht op alle zorg die in Nederland valt onder het z.g. standaardpakket; inclusief geplande zorg. Slechts de afhandeling daarvan wordt verzorgd door Achmea/Zilveren Kruis die de rekening doorstuurt aan het ministerie van VWS. Verdragsgerechtigden zijn dus niet verzekerd bij genoemde verzekeraar. Dat laatste houdt in dat de verdragsgerechtigde niet gedwongen is gebruik te maken van de gecontracteerde zorg van Achmea/ZK (natura polis) maar de volledig vrije keuze heeft van zorgverlener op restitutiebasis (restitutie polis) waarbij de restitutie wordt afgehandeld door Achmea/ZK. Voor specialistische hulp hebt u uiteraard een verwijsbrief nodig van uw huisarts; uw huisarts in Spanje voldoet aan de voorwaarden

Gezien mogelijke problemen bij de implementatie en het sterk stijgende gebruik van de pensioenlandzorg plaatsen wij volgende oproep: bent u bij gebruik van EHIC wel eens gestoten op weigering of de eis een borg af te geven vóór de behandeling c.q. de kosten of een deel daarvan niet vergoed te hebben gekregen? Wilt u ons dan een e-mail sturen aan: stichting.sbngb@gmail.com.

Het Bestuur.


 

Belangrijke mededeling voor verzekerden bij Univé, VGZ, IZZ, IZA, UMC, Aevitae (VGZ Cares), Caresco( VGZ Cares), SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, IZA Cura, Bewuzt, MVJP, IAK, Caresco (VGZ), Turien (VGZ), Aevitae (VGZ), IZA Gezondsamen

(19-09-2015)

Per 1 Januari 2016 zullen patienten bij consultatie van een Nederlandse huisarts aan de Costa Blanca de kosten weer eerst zelf moeten betalen en deze vervolgens bij hun verzekering declareren.

Voor de huisartsen is rechtstreeks bij de verzekeraars declareren vanaf die datum helaas niet meer mogelijk door een beleidswijziging van bovengenoemde verzekeraars.

A. Berger, E. Grasmeijer, H. Koenders, H. Landa, M. Meertens,

H. Nugteren, E. Rempt, W. Waardenburg.

Huisartsen


MEDEDELING STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (16-07-2015)

Met grote regelmaat worden wij geconfronteerd met de vraag wat de wachttijd is die wordt toegepast bij het recht op langdurige zorg wanneer men na een verblijf in het buitenland naar Nederland terugkeert. 

Op dit moment lezen wij op de website van Zorginstituut Nederland:

Er kan een wachttijd gelden

Als remigrant kunt u te maken krijgen met een wachttijd voor Wlz-zorg in Nederland. Afhankelijk van de verzekering en de duur van het verblijf in het buitenland bedraagt de wachttijd maximaal twaalf maanden. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of er in uw situatie een wachttijd van toepassing is en wat de duur daarvan is. Tijdens de wachttijd komen de kosten van zorg met verblijf in een Wlz-instelling voor uw eigen rekening. Dat is geregeld in het Besluit langdurige zorg.

Het blijkt dat deze uitleg onvoldoende duidelijkheid biedt hetgeen voor ons aanleiding was contact op te nemen met Zorginstituut Nederland waar men ons mededeelde dat:

Voor de berekening van een eventuele wachttijd  is een aantal factoren van belang. We hebben rekening te houden met:

- de datum van de beëindiging van de AWBZ /Wlz -verzekering in Nederland, bijvoorbeeld als gevolg van emigratie,

- de periodes van verzekering volgens wettelijke ziekteverzekeringsstelsels van een verdragsland (waaronder EU/EER-landen), en

- de periodes van het recht op zorg in een verdragsland voor rekening van Nederland (verdragsrecht). 

Er wordt gewerkt aan een verduidelijking op de website maar in afwachting daarvan kregen wij de volgende uitleg:

Volgens het Besluit kan een wachttijd maximaal 12 maanden duren overeenkomend met 12 jaar niet AWBZ /Wlz -verzekerd zijn. Die termijn wordt verkort met periodes dat een betrokkene in de -maximaal- 12 jaar voorafgaand aan het weer in Nederland verzekerd worden, verzekerd is geweest volgens het wettelijke ziekteverzekeringsstelsel van een verdragsland en/of verdragsrechtgerechtigd is geweest. Het feit alleen dàt een remigrant voorafgaand wettelijk verzekerd is geweest volgens een stelsel van een verdragsland of verdragsgerechtigde is geweest, betekent niet automatisch dat de wachttijd niet van toepassing zou zijn als men weer in Nederland komt wonen en  Wlz -verzekerde wordt. Een voorbeeld: een AOW-gepensioneerde verhuist 7 jaar geleden van Nederland naar Thailand. Vanaf dat moment eindigt de AWBZ-verzekering. Bij remigratie naar Nederland zou dan de eventuele wachttijd 7 maanden bedragen. Als deze persoon na 4 jaar in Thailand te hebben gewoond naar Spanje verhuist, dan heeft hij nog 3 jaar verdragsrecht gehad. In dat geval bedraagt de AWBZ-wachttijd bij remigratie 4 maanden.

 

Merk wel op dat het bovenstaande van verkorting geldt voor remigranten van Nederland, dus voor degenen die metterwoon terugkeren naar Nederland, en eerder AWBZ- of WLZ-verzekerd zijn geweest. Daarnaast bestaat er voor gepensioneerde verdragsgerechtigden en hun medeverdragsgerechtigde gezinsleden die in de EU/EER of Zwitserland wonen recht op pensioenlandzorg in Nederland (ook WLZ zorg voor zover men daartoe een indicatie van het CIZ heeft verkregen). Bij gebruik van pensioenlandzorg geldt de Nederlandse wachttijdregeling niet zolang men niet in Nederland woont. Wie in dat kader in bijvoorbeeld een verpleeghuis in Nederland wordt opgenomen moet er wel op rekenen dat hij bij langdurig verblijf in een verpleeghuis op enig tijdstip geacht wordt te zijn gaan wonen in Nederland. Wanneer dat precies is hangt af van persoonlijke feiten en omstandigheden, en de wil van betrokkene speelt daarin blijkens EHvJ jurisprudentie ook een rol.

Wij hopen dat deze uitleg voor het overgrote deel van de belanghebbenden voldoende duidelijkheid biedt in afwachting van de definitieve tekst op de website van ZINL.

Het Bestuur.


 

Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland.

(04-05-2015)

Dringende oproep. 

In onze strijd tegen de onophoudelijke financiële uitbuiting door de Nederlandse regering van de in EU-landen wonende Nederlanders doen wij hierbij een beroep op deskundigen met een bestuursrechtelijke (nationale of internationale) achtergrond,   bij voorkeur met  specialisatie op internationaal belastingrecht (inkomstenbelastingen) om hun diensten belangeloos ter beschikking te stellen ter ondersteuning van onze inspanningen bij de Europese Commissie ten behoeve van het aantonen van strijdigheid van recente Nederlandse wetgeving met EU verordeningen en wetgeving zoals bestuurlijke willekeur, onzorgvuldig bestuur en het opwerpen van belemmeringen bij het vrije verkeer van personen. 

Meldt u zich aan via onze e-mail: stichting.bngb@gmail.comConsulaire Team naar de Canarische Eilanden

Het Consulaire Team van de Nederlandse ambassade te Madrid heeft het voornemen om in de maand mei naar de Canarische Eilanden te reizen. Tijdens dit bezoek kan een aanvraag ingediend worden voor een paspoort of identiteitskaart. Deze mogelijkheid staat open voor Nederlanders die door middel van een medische verklaring kunnen aantonen gedurende een lange periode niet in staat te zijn om in persoon naar Madrid te reizen

Ook andere Nederlanders die door bijzondere omstandigheden de reis naar Madrid niet kunnen maken, kunnen zich in contact stellen met de ambassade om te bezien of zij in aanmerking komen voor een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart tijdens het bezoek aan de Canarische Eilanden.

De medische verklaring dient te zijn opgesteld door een arts verbonden aan het INSS of u dient bij de apotheek een Certificado Medico Oficial te kopen en te laten invullen door uw arts. 

Voor verkrijging van informatie en het maken van een afspraak, verzoeken we u een email te sturen naar mad-ca@minbuza.nl danwel telefonisch contact op te nemen op werkdagen van 10 tot 13 uur met de Consulaire Afdeling van Ambassade Madrid, te bereiken op telefoonnummer 91 353 75 11/12.

Afhankelijk van de reactie van de geregistreerde Nederlanders op de Canarische Eilanden kunnen twee eilanden bezocht worden, nl. Tenerife en Gran Canaria.  Bewoners van de overige eilanden hebben de mogelijkheid hun voorkeur voor een van deze eilanden uit te spreken.

Indien uw verzoek voldoet aan de vereisten zult u geïnformeerd worden over de voor de aanvraag te overleggen documenten en betaling.


Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje

gehouden op vrijdag 27 maart 2015 in het gebouw Sede Universitaria de la Nucia – Antiguo Colegio San Rafael Avenida Porvilla 8 in La Nucia

Aanwezig: Bestuursleden: Cees van der Wiel (voorzitter)

Hans Hueber (Secretaris)

Joan Busch (Penningmeester)

20 Leden afwezig met bericht van verhindering

De voorzitter opent de vergadering te 15.00 u. Omdat het vereiste quorum niet aanwezig is, sluit hij de vergadering.

Conform het gestelde in de uitnodiging zal de volgende vergadering plaatsvinden om 15.30 u.

Opening

De voorzitter opent de vergadering onder dankzegging aan het gemeentebestuur van La Nucia, dat wederom deze vergaderruimte gratis ter beschikking heeft gesteld. Bijzonder welkom heet hij de vertegenwoordiger van de SBNGB uit Portugal.

Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn een 20-tal afmeldingen ontvangen. De secretaris vraagt bijzondere aandacht voor de brief van de fam. v.d.Geest uit Duitsland. De hierin geuite lof wordt door het bestuur in dank aanvaard.

Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering d.d. 27 feb 2014

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en aldus vastgesteld en getekend.

Jaarverslag 2014 Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje (VNGS)

Ook dit verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd en, onder dankzegging aan de secretaris, getekend.

Financiële rapportage

De penningmeester reikt de lijst van Baten en Lasten en de Balans uit aan de aanwezigen. Zij geeft hierover een beknopte en degelijke uitleg en verzoekt om in het vervolg bij overmaking van de contributie erop te letten dat het geen spoedbetaling is en dat de kosten voor de opdrachtgever zijn. In het verleden is gebleken dat Bankinter bij afwijkende overschrijvingen, € 12,00 per overboeking in rekening heeft gebracht. Informatie bij andere banken heeft geleerd dat die nog hogere kosten per jaar in rekening brengen. De voorzitter bedankt de penningmeester voor haar werkzaamheden.

Kascommissie

Namens de kascommissie voert de heer Roosjen het woord. Het verslag wordt bijgevoegd.

De voorzitter dankt de kascommissie voor haar werkzaamheden en het in het bestuur gestelde vertrouwen. Aangezien niemand van de aanwezigen vragen heeft omtrent de stukken worden de financiële jaarstukken geaccepteerd en het bestuur wordt decharge verleend.

7. Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Tijdens de behandeling van dit punt vraagt de penningmeester de agendapunten 8, 9 en 10 vervroegd te behandelen, aangezien zij om persoonlijke redenen belet moet vragen, hetgeen uiteraard wordt gehonoreerd.

Voor de leesbaarheid van het verslag heeft de concipiënte besloten de agendapunten volgens de officiële volgorde te verslaan.

De voorzitter stelt voor een 10-tal punten aan te snijden en daarna 2 punten uitvoeriger te behandelen. Hieronder volgt een beknopte inventarisatie van deze punten.

a. Eigen recht op zorg van meeverzekerde gezinsleden

b. Actuele ontwikkelingen uitvoering ZIN

c. Afgifte EHIC

d. Registratie van niet-ingezetenen in NL

e. Belastingvrije voet bij invorderingen wordt niet gerespecteerd buiten NL

f. Vaststelling inkomen door belastingdienst

g. Terminologie verdragsbijdrage/ziektekostenpremie

h. Restitutie kosten gemaakt tijdens tijdelijk verblijf (soms moeten verzekerden de kosten voorschieten omdat de EHIC niet wordt geaccepteerd). Er is ook een lacune bij uitschrijving uit NL en inschrijving in het woonland

i. Zorg buiten de EU/Reisverzekeringen

j. Export Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken (WTCG) en Eigen Risico Pensioenlandzorg

aa. Pensioenlandzorg

De voorzitter geeft een kort historisch overzicht en schetst de problematiek na de overname van AGIS door Zilveren Kruis/Achmea. AGIS was in het verleden het `bevoegd orgaan`, maar de overheid heeft het Zilveren Kruis/Achmea nog niet als zodanig aangemerkt. Een ´bevoegd orgaan´ is nodig om tegen te procederen. D.w.z. dat pensioenland verzekerden zich in een door de overheid gecreëerd vacuüm bevinden. Art 69 van de ZvW beschrijft de spelregels voor pensioenlandzorg. ZIN heeft zelf niets ondernomen en verwijst naar ZK/Achmea. Deze verzekeraar hult zich in stilzwijgen.

bb. Belasting

Op een conferentie in 2007 over migratie stelde de Nederlandse overheid nog dat voor Nederlandse gepensioneerden in het buitenland het woonland het centrum van hun leefwereld diende te zijn en alle voorbereidingen voor een verblijf in den vreemde hierop gericht. Nu, een kleine 8 jaar later, is het Nederlands beleid diametraal gewijzigd. Onderhandelingen m.b.t. het heffen van bronbelasting worden met diverse landen gevoerd of er zijn al verdragen gesloten. Daarnaast is per 1-1-2015 de Regeling Kwalificerend Buitenlands Belastingplichtigen in werking getreden. Het belastingverdrag met Duitsland is een jaar uitgesteld t.g.v. de vragen in de Eerste Kamer n.a.v. de brieven van onze Stichting. Namens SBNGB treedt Mr. Herbartz op. Deze heeft een uitgebreid rechtsstuk opgesteld. De verdere ontwikkelingen worden door ons gevolgd i.v.m. de precedentwerking voor de andere landen. Dit wordt dan mogelijk

de basis voor onze weg naar de Europese Commissie.

Vaststelling contributie 2015

Onder verwijzing naar hetgeen onder pt 7 is genoemd behoeft het geen betoog dat contributie dwingend noodzakelijk is en dat de bijdrage over 2014 van €100 p.p. een uitermate redelijk bedrag is. Met algemene stemmen wordt dan ook de contributie voor het jaar 2015 vastgesteld op €100 p.p.

Benoeming kascommissie

Van de huidige kascommissie is de heer Roosjen niet herkiesbaar en aftredend lid. De beide anderen stellen zich herkiesbaar evenals de heer Turnsek als nieuw lid. Aangezien er geen tegenkandidaat is worden de heren met algemene stemmen benoemd. Met een speciaal woord van dank voor de heer Roosjen sluit de voorzitter dit agendapunt.

Bestuursverkiezing

N.a.v. het gestelde in art 24 sub d. van de statuten kunnen leden zich beschikbaar stellen voor bestuursfuncties. Twee leden hebben zich gemeld. Eén kandidaat is voor deze vergadering verhinderd en de voorzitter voert nog gesprekken met hem. Zodra deze zijn afgerond zal iedereen per e-mail op de hoogte worden gesteld.

De tweede kandidaat is Mevr. Leny Turnsek-de Rouw, die in het kort haar achtergrond en motivatie uiteenzet. De vergadering benoemt haar met applaus, waarna zij achter de bestuurstafel plaatsneemt.

Rondvraag

N.a.v. reeds eerder gestelde vragen ter vergadering deelt de voorzitter mede dat op de website zal worden geplaatst: 1. de brief van de fam. v.d. Geest, 2. de brief van de ombudsman aan Mevr. Schippers.

De Hr. van Altena vraagt naar de coördinatie van de vereniging in Frankrijk en onze vereniging. Samenvattend stelt de voorzitter dat beide onafhankelijk zijn maar ressorteren onder de Stichting. Het is uitermate belangrijk dat er met één stem wordt gesproken.

De Hr. Kruis geeft als tip om bij uitschrijving uit Nederland bij definitief vertrek naar het buitenland, de datum van vertrek enige tijd later te laten ingaan, zodat men ook tijdens de reis nog verzekerd is.

Mevr. Turnsek, die tijdens deze vergadering als concipiënte optreedt om de secretaris te ontlasten, zet haar ideeën uiteen omtrent het organiseren van een “Denktank”, hetgeen met het gestelde onder pt 7 zeker geen luxe is. Zij verzoekt iedereen zelf of in de omgeving te werven voor mensen die door ervaring of kwalificatie een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Gedacht wordt o.a. aan:

– fiscalist

– jurist met bestuursrechtelijke/administratiefrechtelijke ervaring

– pensioendeskundige m.n. van ambtenaren en/of bedrijfspensioen

-- lobbyist

– pr-man/vrouw

Aanmeldingen graag via e-mail, met een korte beschrijving van het vakgebied of expertise, aan haar onder: lyfturn@gmail.com

Er is nog een verzoek binnen gekomen van een lid om te inventariseren of er belangstelling is vanuit Costa Blanca /Costa del Sol om vliegreizen naar Nederland te organiseren met quantumkorting. Op dit verzoek komt vanuit de vergadering geen reactie.

Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdrage, wenst iedereen een behouden thuisreis en sluit de vergadering

 

Aldus vastgesteld en getekend:


Correspondentie tussen de Ombudsman en de Minister van VWS zoals toegezegd tijdens de ALV (klik Ombudsman 1 en 2)


 

Geacht Bestuur,

Omdat de afstand tussen Aken-Duitsland en La Nucia- Spanje toch wel heel groot is kunnen wij tot onze spijt slechts in gedachten bij de Algemene Ledenvergadering zijn.

Helaas hierbij dus een verhindering om de vergadering bij te wonen. Onze contributie 2015 ad € 200.- heb ik vandaag naar de rekening in Benidorm overgeboekt.

U doet ons een genoegen om in de vergadering onze dank aan het Bestuur uit te spreken voor de aanhoudende en bewonderenswaardige inspanningen bij het behartigen van de belangen van de gepensioneerden in het buitenland….niet alleen in Spanje maar ook ver daarbuiten….. Chapeau! Individueel zouden wij geen schijn van kans hebben om voor de vele problemen waarmee wij steeds maar weer sinds 2006 opgezadeld worden het hoofd te bieden. Wij hebben in jullie als Bestuur een unieke en krachtige internationale vertegenwoordiging…

Met vriendelijke groeten,

Els & David Geest.

(28-03-2015)


16 maart 2015

Behoud de ziel in de zorg! - Menno Oosterhoff

mediaItemContentArticle [148891] mediaItemContentMagazineArticle [148891]

Het broeit in de gezondheidszorg. Broei ontstaat als warmte niet weg kan. En dat is precies wat er aan de hand is. Zorgverleners kunnen hun geestdrift niet meer kwijt. Die wordt verstikt door controle, bureaucratie en wantrouwen.

Beheersing en controle zijn goed. Tegenover het vuur van enthousiasme moet een koel hoofd staan dat kalm en helder kan denken. Maar de balans tussen vorm en inhoud, tussen beheersing en beweging, tussen hoofd en hart is zoek.

Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD zegt dat we geen controle willen zodat we maar kunnen doen wat we willen. Meneer Arno Rutte snapt er geen hout van. We willen natuurlijk wel controles op kwaliteit en rechtmatigheid. Maar we willen geen zinloze controles, geen ziekmakende overmaat aan bureaucratie en geen wantrouwende benadering alsof we allemaal fraudeurs zijn.

De column met de jaloersmakend mooie titel ‘Stop met vinken, ga vonken’ beschrijft prachtig, dat te veel moeten vinken (checklijsten, procedures etc.) de vonk dooft.

Dat is wat er gebeurt. De vonk wordt gedoo(f)d. In het onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden KPMG Plexus-rapport (119 pagina’s!) over de evaluatie van de zorg wordt gepleit voor (nog) meer macht bij de zorgverzekeraar. Hoe over de zorgverlener wordt gedacht, blijkt uit een fragment waarin staat, dat zorgaanbieders het weliswaar vervelend vinden te moeten tekenen bij het kruisje van een ‘slikken of stikken’-contract, maar dat dat niet relevant is als de premie erdoor omlaag gaat (vrij naar 5.5.3 pag. 89).

Dan heb je er heel weinig van begrepen. Zorg is niet een product dat je uit iemand kunt wringen. Zorg is hulp met warmte. Een stelsel waarin zorg een product is, een patiënt een schadepost en een hulpverlener een leverancier is een dode zorg.

‘The thrill is gone, the thrill is gone away from me’, zingt BBKing.

Dat scheelt bij mij soms niet veel meer. Als dat alleen mij treft dan is dat jammer voor mij. Maar het treft niet alleen mij. Heel veel zorgverleners zit het tot hier. Ook dat is het ergste nog niet.

Het ergste is dat het de zorg in het hart raakt en ook de patiënt treft. Zorg zonder ziel is zorg zonder kwaliteit.

Zorg wordt gegeven door mensen aan mensen. Daar zitten economische aspecten aan, daar zitten juridische aspecten aan, maar de hoofdzaak is dat iemand zich toevertrouwt aan een ander. Daarmee moet zeker zorgvuldig worden omgegaan. Maar dat is niet af te dwingen door controle, regelzucht en achterdocht. Dat moet je overlaten aan de hulpverlener. Vertrouwen begint daar.

Als je ook denkt dat het een andere kant uit moet teken dan, teken dan deze oproep op zielindezorg.nl:

Behoud de ziel in de zorg
Er is niks tegen controle en beheersing. Er is wel iets tegen te veel controle. In het huidige zorgstelsel is de balans doorgeslagen naar beheerszucht en geloof in cijfers in plaats van in mensen.

Dit is een oproep tot een zorgstelsel dat uitgaat van vertrouwen, waardoor er minder geld en tijd gaat naar controleren en overmatige bureaucratie. De bedoeling is om zichtbaar te maken hoeveel mensen het hoog tijd vinden dat het een andere richting uitgaat, omdat op deze manier de ziel uit de zorg verdwijnt. Zorg zonder ziel is zorg zonder kwaliteit.

Niet alles van waarde is meetbaar en niet alles wat meetbaar is is van waarde (A. Einstein).

Wat deze oproep uithaalt is ook niet te meten, maar teken als het je aanspreekt. Wie weet breekt er een opstand uit in de zorg.

Zie ook KPMG Plexus vindt macht zorgaanbieder te groot (2 mrt 2015)

En hetroermoetom.nu Er is veel overeenkomst met de oproep ‘ziel in de zorg’ en het huisartsmanifest. De oproep ‘ziel in de zorg’ is echter breder en gericht op de hele gezondheidszorg. Zie zielindezorg.nl

Hieronder ziet u de reacties op dit bericht. Plaats ook uw reactie! Ziet u geen reactieformulier? Log in. Log dan eerst in. (5)

"Het manifest "het roer moet om" heb ik zeker al getekend. Ik geef zelfs een link onderaan het blog. Als de ondertekenaars van het manifest nu allemaal ook deze oproep tekenen. 

Je zou toch denken dat als de gehele gezondheidzorg in opstand komt dat je dan wat moet kunnen bereiken."

M.D. Oosterhoff, psychiater, THESINGE Nederland - 18-03-2015 15:18

 


UITNODIGING (geplaatst op 06-03-2015)

voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015 van de

VERENIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN SPANJE ( V.N.G.S.)

Secretariaat: Carrer dels Arbocers 65, 3740 Gata de Gorgos, tel.966197023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering 2015, welke zal worden gehouden op VRIJDAG 27 MAART 2015, aanvang 15.00 uur in het gebouw Sede Universitaria de La Nucia- Antiguo Colegio Sant Rafel, Avda Porvilla 8 in La Nucia.

Volgens art.19 en art.20 van de Statuten zal de vergadering rechtsgeldig zijn als tenminste 1/3 van de leden aanwezig is. Gezien het aantal leden dat op grote afstand van La Nucia woonachtig is, zal mogelijkerwijs dit aantal niet gehaald worden. Mocht dit daadwerkelijk het geval zijn, dan zal onmiddellijk daaropvolgend, conform art.17 van de Statuten, de volgende vergadering plaatsvinden en wel om 15.30 uur, eveneens in dit gebouw.

De AGENDA voor deze Ledenvergadering treft u onderstaand aan.

Gratis parkeren is mogelijk in de ondergrondse parkeergarage van het Auditorium aan de Plaza de les Nits, waarvan de ingang zich bevindt aan de overkant van het gebouw.

Komende vanuit Benidorm volgt u de rotondeweg richting Polop/Callosa alsmaar rechtdoor tot het eind van La Nucia, waar u plotseling het gehele dorp Polop ziet liggen. Juist op dat moment slaat u rechtsaf, de laatste straat van La Nucia in, dat is de Avda Porvilla.

Graag willen wij in dit verband vermelden dat de AYUNTAMIENTO LA NUCIA de zaal aan de VNGS wederom geheel gratis ter beschikking stelt, evenals de benodigde apparatuur.

Ook het weekblad “HALLO” is zoals gewoonlijk zo vriendelijk deze advertentie met bijlage gratis te plaatsen.

Voor het bijwonen van deze vergadering kunt u ook plaatsen reserveren door een e-mail te sturen aan mrjhueber@cs.com

Graag hopen wij u op 27 maart 2015 te mogen verwelkomen.

Bestuur V.N.G.S.A G E N D A

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en Mededelingen

3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 27-02-2014

(Dit verslag is u in de maand maart 2014 reeds per email

toegezonden)

4. Jaarverslag V.N.G.S. 2014

5. Financiële rapportage

6. Verslag over 2014 van de Kascommissie

7 . Verwachte toekomstige ontwikkelingen

8. Vaststellen Contributie 2015

9. Benoeming Kascommissie verenigingsjaar 2015

10. Bestuursverkiezing

Op grond van artikel 24 sub d kunnen leden zich verkiesbaar

stellen voor bestuursfuncties.

11. Rondvraag

12 SluitingVereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje (VNGS)

Jaaroverzicht secretaris 2014

Inleiding

In het jaar 2014 vonden de volgende bestuurswijzigingen plaats. Penningmeester A. Kiffen trad af wegens terugkeer naar Nederland. De voorzitter en de vergadering bedankten hem met applaus voor zijn tomeloze inzet gedurende al deze jaren. Hierna koos de vergadering unaniem mw. J. Busch tot nieuwe penningmeester van de vereniging. De bestuursleden kwamen twee maal in vergadering bijeen. Te nemen besluiten werden vooral per email aan de bestuursleden voorgelegd, waarna zij al of niet hun instemming konden geven. Ook in 2014 bleek dat er grote veranderingen zouden komen in de belastingverdragen die Nederland met andere landen voornemens was af te sluiten, waarbij de nadruk lag op de overgang van belastingen over door Nederland gefaciliteerde opbouw van pensioenen, lijfrenten, sociale uitkeringen etc., naar belasting in het bronland in plaats van in het woonland. In de bestaande statuten lag de nadruk op de gevolgen van de invoering van de ZVW en de daarmede corresponderende EU verordeningen. Daar de Nederlandse regering steeds meer streeft naar beperking van de rechten van onze belangengroep werd besloten de statuten aan te passen en de doelstelling te verruimen en tegelijkertijd een aantal overbodige zaken te verwijderen.

De concept statuten worden na instemming van de Algemene/Buitengewone Ledenvergadering, ter formalisering voorgelegd aan Mw. Mr. A. Bakker van het kantoor Dianium Lex te Denia met het verzoek deze in te laten schrijven in het verenigingsregister te Alicante. Sindsdien wachten wij op antwoord van het register!

 

Overige zaken.

 

SBNGB/ VNGS


Op 2 april 2014 is er in Nederland een vergadering geweest van het bestuur van de SBNGB. Hierbij waren uiteraard de bestuursleden van de VNGS aanwezig. Ook de bestuursleden uit België en Frankrijk waren aanwezig en een vertegenwoordiger van een Duitse organisatie in oprichting. Zeer intensief is door de aanwezigen gediscussieerd over nog uitstaande punten die richting overheid moeten worden opgepakt. Een verslag van deze bijeenkomst is met datum 22 april 2014 opgenomen bij het actuele nieuws op onze website www.vngsint.com

Bijeenkomst ZINL op 25 en 26 september te Barcelona.

Deze vergadering was belegd door het ZINL (voorheen CVZ) met vertegenwoordigers van de diverse landenorganisaties, aangevuld met de sociaal attachees van de resp. ambassades. Deze voor de tweede keer plaatsvindende vergadering is bedoeld om actuele operationele problemen in de uitvoering van de dienstverlening van het ZINL te bespreken en te verbeteren. Een uitvoerig verslag van deze bijeenkomst is op onze website met datum 25 en 26 september 2014 opgenomen.

Financiën

De penningmeester brengt verslag uit over de financiën.

Het bestuur

C. van der Wiel    J.Hueber Mw.  J.Busch

     

Voorzitter Secretaris Penningmeester


STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND         (02-03-2015)

NAÏVITEIT IN VERSCHILLENDE MATEN             

Een bestuurder kan zich niet beroepen op naïviteit. Dat vindt de interne commissie van de VVD zoals wij uit de pers de afgelopen week hebben kunnen vernemen. De uitspraak betrof het declaratiegedrag van een Kamerlid.

Dit is een geschikt moment om even stil te staan bij een moment dat helaas in de pers onbenoemd is gebleven alhoewel de draagwijdte daarvan onjuist declaratiegedrag ver overschrijdt.

Op 12 december 2011 velde de Centrale Raad van Beroep, onder leiding van haar voorzitter Mr. T.G.M. Simons de hoogste bestuursrechter in Nederland, vonnis in de zaak van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. Daarbij bleek de dwingende noodzaak aanwezig te zijn voor de CRvB om aan de juridische noodrem te trekken teneinde de Nederlandse wetgever, in dit geval het ministerie van VWS, te verontschuldigen en te beschermen tegen de constatering van het EU Hof in Luxemburg dat de doelgroep van gepensioneerde Nederlanders in het Buitenland door de Zorgverzekeringswet werd gediscrimineerd.

De feiten konden niet ontkend worden en derhalve werd als dekmantel op gevoerd “bestuurlijke naïviteit”. Een volksvertegenwoordiger moet terugtreden omdat een bestuurder zich niet kan beroepen op naïviteit. De hoogste bestuursrechter meet kennelijk met andere maten waardoor de betroffen doelgroep nog steeds de negatieve gevolgen ondervindt van deze gesanctioneerde naïviteit. Bestuurlijke naïviteit kan dus opgevoerd worden acceptabel excuus voor discriminerende wetgeving zolang opzet maar niet kan worden bewezen. Een gevaarlijk ontwikkeling.

Op 26 september van datzelfde jaar, dus slechts 2 maanden voor zijn vonnis, hield Mr. Simons een voordracht waarin hij stelde:

“De rechtsstaat kan alleen dan goed functioneren, als de burgers vertrouwen hebben in die rechtsstaat en daarmee in de instituties die het overheidsgezag representeren en in de personen die deze instituties vertegenwoordigen: de gezagsdragers. Dit betekent tegelijkertijd dat de instituties en de gezagsdragers vertrouwen moeten hebben in elkaar en dat vertrouwen ook moeten uitdragen.

Waar dit vertrouwen ontbreekt of niet wordt uitgedragen, is het niet verwonderlijk dat het overheidsgezag ter discussie wordt gesteld en aan erosie onderhevig is. Dat ligt zeker niet alleen aan de burgers, maar juist ook aan de gezagsdragers zelf. Het voor de rechtsstaat zeer schadelijke gevolg hiervan is dat een steeds groter wordende kloof ontstaat tussen dat wat de gezagsdragers doen en dat wat ze volgens de burgers moeten doen.”

 

Dit is de kern van de rede die de president van de Centrale Raad van Beroep, de heer mr. drs. T.G.M. Simons, op maandag 26 september 2011 onder de titel Vertrouwen in de democratische rechtsstaat in het kader van de viering van 200 jaar rechterlijke macht in Nederland heeft uitgesproken in de Janskerk te Utrecht.

De president bepleit in zijn rede een open en voor de burgers zichtbare dialoog tussen wetgever, bestuur en rechter.

Prediken en belijden gaan kennelijk niet altijd hand in hand

Het bestuur S.B.N.G.B.

C.H. van der Wiel

Voorzitter

ECLI:NL:CRVB:2011:BU7135

Instantie Centrale Raad van Beroep

Datum uitspraak 13-12-2011

Datum publicatie 13-12-2011

Zaaknummer 08-1718 ZFW

Rechtsgebieden Bestuursrecht Socialezekerheidsrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie Zie: LJN BU7125


Bron: Elsevier  (29-01-2015)

Marktwerking in de zorg is vooral een machtsstrijd tussen politici

door Syp Wynia Elsevier

Is een markt met vier spelers een markt? De zorgmarkt is gewoon een oligopolie - als het al geen kartel is. En het spel wordt niet gespeeld in ziekenhuizen of bij de zorgverzekeraars, maar op het Binnenhof.

Tot de eeuwwisseling probeerde de overheid de uitgaven voor de gezondheidszorg in toom te houden door het zorgaanbod te beperken. Het gevolg: lange wachtlijsten, die steeds meer ergernis wekten. Daarop werd besloten de teugels te laten vieren.

Alle remmen gingen los. Sommige delen van de zorgsector – de jeugdzorg en de psychische zorg, bijvoorbeeld – verdubbelden binnen tien jaar.

Terwijl de economie zeven jaar geleden tot stilstand kwam, groeide de zorgindustrie met meer dan 4 procent per jaar door. En dus werden de teugels weer aangetrokken. Minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid maakte afspraken met de zorgindustrie waarin werd vastgelegd dat de jaarlijkse omzet eerst maximaal 2,5 procent en uiteindelijk nog maar 1 procent per jaar mocht groeien.

Laagste prijs

De aanbodbeperking van vroeger was helemaal terug, nu in de vorm van 'zorgakkoorden'.

In de jaren dat de zorgbomen nog tot in de hemel groeiden, veranderde ook de financiering. Met de Zorgverzekeringswet van 2006 diende het hele land zich verplicht te verzekeren voor een basisverzekering waarvan de inhoud door de politiek wordt vastgesteld. Wie meer wil, verzekert zich extra.

Het idee achter die Zorgverzekeringswet heette 'marktwerking' en de verzekeraars zouden daarvan de motor vormen. De zorgverzekeraars zouden onderling concurreren om hun klanten de beste zorg tegen de laagste prijs te bezorgen. Dat hadden de zorgverzekeraars mooi geregeld. VVD'er Hans Wiegel was zeventien jaar de voorzitter van de samenwerkende zorgverzekeraars. Hij had vaak aan het bureau van achtereenvolgende ministers en staatssecretarissen gestaan met de belofte dat zijn bazen, de zorgverzekeraars, dolgraag wilden concurreren om Nederland betaalbare en goede zorg te bieden.

Dode letter

Dat was natuurlijk te mooi om waar te zijn: een brancheorganisatie die aanbiedt dat haar leden gaan concurreren om zo het land te dienen. Maar het verhaal van Wiegel deed het goed en de zorgverzekeraars werden de spil in het nieuwe zorgstelsel.

Nu was de nieuwe Zorgverzekeringswet nog niet ingevoerd, of de zorgverzekeraars gingen fuseren dat het een aard had. De beloofde concurrentie werd een dode letter, want de vier grootste zorgverzekeraars (Achmea, VGZ, CZ en Menzis, in die volgorde) kregen 90 procent van de miljardenmarkt in handen.

Is een 'markt' met zo'n marktdominantie van vier spelers die samen lobbyen wel een markt? Dat is gewoon een oligopolie, als het al niet een kartel is.

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders reageerden door ook te fuseren, om een vuist te kunnen maken tegen de zorgverzekeraars. De toezichthouders (NZa en ACM) deden hoegenaamd niets aan die concentratie van verzekeraars en zorgaanbieders.

Politieke ellende

Een maand geleden kwam de machtsstrijd tussen verzekeraars en aanbieders tot uiting bij een stemming in de Eerste Kamer over de vrije artsenkeuze voor wie daarvoor niet extra wil betalen. Deze keer wonnen de zorgaanbieders, dankzij drie PvdA-dissidenten.

Het echte probleem, afgezien van politieke ellende, is dat als Schippers haar afspraken over de inperking van de artsenkeus niet nakomt, de zorgindustrie zich ook niet gebonden hoeft te voelen aan de afspraak om de omzetgroei te beperken. Dat levert potentieel een miljardenprobleem op voor het kabinet.

De enige echte markt in de zorg is een belangenmarkt. Geen wonder dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders overal politici aan een touwtje hebben, tot in de Eerste Kamer toe. André Rouvoet (ChristenUnie) is als opvolger van Wiegel voorzitter van de zorgverzekeraars. Zijn bestuurslid Roger van Boxtel, ook bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis, is senator voor D66. CDA'er Ab Klink zit in de directie van VGZ.

Bij de zorgaanbieders werkt ook een legertje politici. Ella Kalsbeek (PvdA) doet de huisartsen, Jacobine Geel (CDA) de GGZ, Frank de Grave (VVD, ook senator) de medisch specialisten, Yvonne van Rooy (CDA) de ziekenhuizen, Heleen Dupuis (VVD, ook Eerste Kamer) de gehandicaptenzorg, Marleen Barth (voorzitter van de PvdA-Eerste Kamerfractie) de apothekers.

De marktwerking in de gezondheidszorg is dus geenkwestie van onderling concurrerende zorgverzekeraars gebleken. Het is eerder een kwestie van verzekeraars tegen aanbieders. En hun onderlinge belangenmarkt, die speelt zich af op het Binnenhof.


 

ONTVANGEN INFORMATIE VAN ZUSTERORGANISATIE ICNG.  (24-01-2015)

Uit Nieuwsbrief 58 van de ICNG (belangenvereniging in Frankrijk, zie icng.eu), met dank aan Guido Smoorenburg: " Lichtpuntje voor slechthorenden. Sinds 1 mei 2010 is het voor Nederlanders, wonend buiten Nederland en verplicht verzekerd via het ZIN (het Zorginstituut Nederland, vroeger het CVZ), mogelijk om naar keuze zorg te ontvangen in Nederland. Dit geldt ook voor de aanschaf van hoortoestellen. Men kan in Nederland een hoortoestel aanschaffen waarbij de vergoeding is gebaseerd op de Nederlandse basisverzekering. Brillen worden helaas niet vergoed door de basisverzekering. In veel landen, waaronder Frankrijk, wordt de aanschaf van een hoortoestel maar zeer gedeeltelijk vergoed. Na een bezoek aan de KNO arts moet men, bijvoorbeeld in Frankrijk, op basis van diens voorschrift een goed gedocumenteerde offerte aanvragen bij een audicien. De vergoeding in Frankrijk bedraagt dan, tenzij men ook blind is, slechts 60% van een maximaal bedrag van € 199,71 (dus slechts € 119,83). Een hoortoestel kost in het algemeen veel meer dan zo’n 200 Euro. Hoortoestellen vindt men in veel prijsklassen. Eén toestel kan echter wel € 1500 kosten. Nederland heeft recent binnen de basisverzekering een systeem ingevoerd waarbij 75% van de werkelijke kosten van het hoortoestel, of de twee hoortoestellen, wordt vergoed. Bij de 25% die men zelf moet betalen kan nog de eigen bijdrage van € 360 komen wanneer men geen andere zorgkosten in Nederland heeft gemaakt, maar over de toepassing van dat eigen risico bij zorg aan verdragsgerechtigden bestaat geen duidelijkheid. Tot nu toe is de eigen bijdrage dan ook niet door het ZIN verrekend omdat men er administratief niet op ingesteld is. Heeft men twee hoortoestellen van in totaal € 3000 nodig dan bedraagt de vergoeding dus € 2250 of minimaal € 2250 – € 360 = € 1890 wanneer de eigen bijdrage nog moet worden voldaan. De Nederlandse overheid en de verzekeraars zijn zeer actief geweest in onderhandelingen met de leveranciers van hoortoestellen waardoor men de prijzen van de toestellen aanzienlijk onder druk heeft kunnen zetten. Dit komt natuurlijk ook ten goede aan de 25% die men zelf moet betalen. In Nederland is een universeel evaluatiesysteem voor de aanpassing van hoortoestellen ingevoerd waarbij niet alleen wordt gekeken naar het gehoorverlies maar ook naar de situaties waarin het toestel moet worden gebruikt. Woont men in het buitenland dan is bijvoorbeeld het feit dat men op een vreemde taal is aangewezen een reden om een toestel voor te schrijven dat extra goede voorzieningen heeft voor de spraakverstaanbaarheid. Op basis van gehoorverlies en omgevingssituaties zijn er vijf categorieën gedefinieerd. Elk hoortoestel op de markt is gekoppeld aan één van deze categorieën. Is de categorie eenmaal bepaald dan is er in principe vrije keuze van het hoortoestel binnen die categorie.

Een nadeel van de aanschaf in Nederland is natuurlijk de service. In het algemeen wordt er in Nederland goede, gratis service gegeven maar de audicien zit helaas niet om de hoek. Er wordt echter steeds meer internationaal samengewerkt. Zo is de keten Beter Horen onderdeel van het Italiaanse Amplifon met veel vestigingen in Italië, Zwitserland en Frankrijk. Specsavers en Hans Anders bewegen zich ook meer en meer buiten Nederland. Overweegt u een hoortoestel in Nederland aan te schaffen dan hoeft u niet, zoals in veel landen, eerst naar een KNO arts te gaan. U kunt direct een audicien opzoeken. De audicien kan vervolgens bij Agis/Zilveren Kruis een volmacht aanvragen op basis van de European Health Insurance Card (EHIC). De EHIC ontvangt u tegenwoordig automatisch van het ZIN wanneer u die al de twee voorgaande jaar heeft ontvangen. Anders kunt u de EHIC bij het ZIN via hun website aanvragen. Bij de aanschaf van een hoortoestel in Nederland hebben zich, voor zover bekend, nog geen problemen voorgedaan. U moet wel op twee bezoeken aan de audicien rekenen."

Vrije artsenkeuze in NL ook voor ons verleden tijd. “Hoewel het Zorg Instituut Nederland, ZIN (v/h CVZ), daarover nog geen formeel standpunt heeft gepubliceerd, moeten wij er rekening mee houden dat bij het gebruik maken van zorg in Nederland ook voor ons, verdragsgerechtigden, de vrije artsenkeuze tot het verleden behoort. Niet voor huisartsenzorg, maar wel voor alle specialistische hulp moeten wij er van uitgaan dat wij vallen onder de condities van de Agis, nu Zilveren Kruis budgetpolis, wat wil zeggen dat uitsluitend zorg verleend door gecontracteerde zorgaanbieders wordt vergoed op vertoon van de EHIC kaart. Indien zorg wordt betrokken van een niet door Agis/Zilveren Kruis gecontracteerde zorgaanbieder, dienen de kosten eerst zelf te worden betaald. Deze kunnen daarna bij het Zilveren Kruis worden gedeclareerd, die dan restitutie geeft volgens door hen marktconform bevonden tarieven dan wel – indien van toepassing – door de overheid vastgestelde tarieven. Het is raadzaam om voordat u die zorg inroept de site van Agis/Zilveren Kruis te raadplegen, dan wel Agis/Zilveren Kruis te bellen voor nadere informatie. "


 

CORRESPONDENTIE OVER NL-D BELASTINGVERDRAG

Zoals bekend is de introductie van het nieuwe belastingverdrag Duitsland-Nederland met een jaar uitgesteld. Mede op instigatie van onze Stichting zijn aan de Financiële Commissie van de 1E Kamer ter zake dienende vragen gesteld. Allereerst vertegenwoordigt de Stichting ook de belangen van Duitsland maar daarnaast zal er grote precedentwerking uitgaan voor andere landen waarmee momenteel onderhandeld wordt met het doel te komen tot bronheffing zoals Spanje en Frankrijk.

Onderstaand correspondentie die wij voerden met de voorzitter van genoemde commissie. Uit de verslaggeving die ons zojuist bereikte is ons duidelijk geworden dat al onze vragen zijn overgenomen in de commissie vergadering van 12 januari jl.; zij werden ingediend door het CDA en gesteund door de VVD en de SP.

Aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën van de 1e Kamer

Geachte heer Essers,

Hartelijk dank voor uw toezegging aandacht te willen vragen voor de door ons naar voren gebrachte punten.

Staat u ons toe nog wat korte achtergrondinformatie te geven ten aanzien van onze positie.

Onze doelgroep, bestaande uit naar de z.g. verdragslanden geëmigreerde gepensioneerden, meestal verdragsgerechtigden, voelt zich vogelvrij verklaard zonder daartegen de bescherming te krijgen van de politiek waarop ook wij menen recht te hebben.

De Nederlandse interpretatie van EU Verordening 1408/71 zoals vervat in de ZVW zette ons per 1.1.2006 van de ene dag op de ander uit de leeftijdssolidariteit in de zorg hetgeen toch juist de hoeksteen van het Nederlandse zorgsysteem beoogde te zijn. Daarbij werd volledig voorbij gegaan aan het feit dat wij daaraan ons gehele werkzame leven in Nederland hadden bijgedragen. Alle opgebouwde reserves ten behoeve van de periode dat wij meer zouden gaan kosten dan we verwacht werden bij te dragen d.m.v. premies, werden geschonken aan de zorgverzekeraars ter ondersteuning van de promotie en acceptatie van de ZVW in Nederland.

De toenmalige voorzitter van CVZ, nu Zorginstituut Nederland, betitelde ons openlijk als “calculerende belastingontduikers die van 2 walletjes wilden eten”. Daarmee was de toon gezet.

Ons stichting, met dat doel geformeerd, moest zich tot de rechter wenden om de z.g. “woonlandfactoren” af te dwingen. Doordoor werden de financiële gevolgen wat verzacht, maar met name voor de verdragslanden met een zwakke publieke zorg, zijn de negatieve gevolgen nog iedere dag voelbaar. (Bij)verzekeren of aanvullende verzekeringen zijn niet meer mogelijk gezien onze leeftijd, eventuele antecedenten en de onbetaalbare premies op onze leeftijd doordat wij niet meer in de solidariteit participeren noch de acceptatieplicht voor ons bestaat.

Toen werd, tegen de waarschuwing van de RvS in, de KOB ombenoemd en daarmee het argument gecreëerd deze voor ons af te kunnen schaffen. Ook daar hebben wij ons tot de rechter gewend en ons gelijk gekregen. Niettemin besloot de minister door te willen

procederen tot de HR. Gezien onze leeftijd is haast een belangrijk begrip dus richtten wij ons tot de EC in Brussel. Ook daar werden wij in het gelijk gesteld. Uiteindelijk hebben wij ook een tweede maal bij de EC moeten aankloppen alvorens de Nederlandse regering bereid was ons te compenseren.

Ook nu, per 1.1.2015, worden we opnieuw op de KOB gekort maar op een manier die allen treft maar op een wijze die verdedigbaar is.

Op 1.1.2015 trad in werking “regeling kwalificerend buitenlands belastingplichtige” de z.g. 90% regeling. Niemand heeft zich rekenschap gegeven van wat de gevolgen zullen zijn maar die kunnen heel hard aankomen. De onderliggende gedachte is verdedigbaar en die willen wij ook niet bestrijden, maar waarom die dodelijke 90%? Slechts een proportionele aanpak is toch moreel aanvaardbaar?

Nu de plots gewijzigde strategie niet langer de OECD en de EU beginselen te volgen, maar over te stappen naar het principe van bronheffing. Het uitgangspunt bronheffing toe te passen op in Nederland fiscaal gefaciliteerde pensioenen en lijfrentes is verdedigbaar maar toch niet zonder stil te staan bij de onverantwoorde gevolgen voor bestaande gevallen. Een gepensioneerde die emigreert, heeft bij dat besluit zijn huiswerk gemaakt omdat de gevolgen op die leeftijd meestal onomkeerbaar zijn. Daarbij komt nog eens de volstrekt onverdedigbare willekeur voor bepaalde landen bestaande gevallen wél en voor andere landen bestaande rechten niet te respecteren.

Bovenstaande opsomming bestrijkt slechts een periode van 8 jaar waarin de situatie van geëmigreerde gepensioneerde op onverantwoorde wijze is aangetast zonder dat hij een kans heeft gehad zich te verdedigen of bescherming te zoeken. Helaas moeten wij stellen dat gezien het image van de pensionados in Nederland er weinig politici zijn geweest die zich werkelijk zorgen om ons hebben gemaakt. Ik hoop dat u het met mij eens bent wanneer wij stellen dat dergelijke drastische en ingrijpende fiscale en financiële maatregelen nooit en te nimmer aan Nederlandse residenten opgelegd zouden hebben kunnen worden omdat daar geen enkel draagvlak voor zou bestaan. Bij ons schijnt helaas alles mogelijk te zijn.

Wij hopen van harte maandag op de steun te mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Cees van der Wiel,

Voorzitter S.B.N.G.B.

Apartado de correos 317

03590 Altea - Spain

Tel: +34 630 128 189

 

From: P.H.J. Essers [mailto:P.H.J.Essers@uvt.nl] Sent: 10 January 2015 11:22 To: Cees H. van der Wiel; g.h.terpstra@planet.nl; g.h.terpstra@WXS.nl; rlinden2@home.nl Subject: RE: Belastingverdrag Nederland-Duitsland Voorlopig Verslag Vaste Kamercommissie Financiën

Geachte heer van der Wiel,

Hartelijk dank voor uw brief. Ik zal in de nadere schriftelijke vragenronde volgende week expliciet aandacht vragen voor een aantal van de door u terecht naar voren gebrachte punten.

Met vriendelijke groet,

Peter Essers

Eerste Kamer CDA

 

Van: Cees H. van der Wiel [cvdwiel@gmail.com] Verzonden: zondag 23 november 2014 10:20 Aan: P.H.J. Essers; g.h.terpstra@planet.nl; g.h.terpstra@WXS.nl; rlinden2@home.nl Onderwerp: Belastingverdrag Nederland-Duitsland Voorlopig Verslag Vaste Kamercommissie Financiën

STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND.

E-mail aan de Prof. P.H.J. Essers met kopie aan de heren G.H. Terpstra en R. van de Linde, leden van de 1e Kamerfractie van het CDA

Geachte heer Essers,

Hierbij richt ik mij tot u en uw collega leden van de 1E Kamer van het CDA in mijn hoedanigheid als voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland, die werd opgericht ten tijde van de introductie van de ZVW waarbij ten gevolge van de Nederlandse interpretatie van de EU verordening 1408/71 alle gepensioneerden woonachtig in de z.g. verdragslanden van verdere deelname aan de leeftijdssolidariteit werden uitgesloten.

Ik verwijs naar het Voorlopig Verslag van de Vaste Kamercommissie voor Financiën zoals vastgesteld op 19 november 2014 waarin ik lees:

“De leden van de CDA-fractie kunnen zich vinden in het streven van de Nederlandse regering om in Nederland opgebouwde pensioenen zoveel mogelijk bij uitkering in Nederland te belasten. Niettemin zal er wel rekening moeten worden gehouden met

optredende inkomensverschillen van pensionado’s als gevolg van verdragswijzigingen. Een overgangsregeling om deze gevolgen te mitigeren is dan ook op zijn plaats. Hierin kunnen deze leden zich dan ook goed vinden”.

Op 19 november 2007 werd onder auspiciën van de Sociale Verzekerings Bank in Amsterdam een congres georganiseerd o.l.v. de Staatssecretaris van Sociale Zaken waarbij aanwezig waren o.a. de directeur van het Cultureel Sociaal Planbureau. Ook de politiek was daarbij vertegenwoordigd door de huidige minister Stef Blok van de VVD, de heer Ton Heerts PvdA alsmede een lid van de 2e Kamerfractie van het CDA, die allen tijdens de discussies het door de overheid te voeren beleid volledig ondersteunden.

Het thema van de bijeenkomst was OVER DE GRENS waarbij wij werden geïnformeerd over het standpunt van de regering in deze materie. Kort samengevat kwam het erop neer dat het beleid van de Nederlandse regering als ook de OECD en de Europese Commissie was gebaseerd op het uitgangspunt, dat voor de Nederlandse pensionado het economisch en sociaal centrum van zijn leven zou komen te liggen in het nieuwe woonland. De op het OECD model gebaseerde belastingverdragen waren daarop reeds ingericht en de nieuwe ZVW dwong ons in het publieke zorgsysteem van ons woonland. Letterlijk werd gesteld “bereid u zich goed voor want de deur gaat achter u dicht”.

Nu, nauwelijks 8 jaar later, gaat het roer volledig om. Door het nieuwe uitgangspunt van de bronstaatheffing blijken alle vóór vertrek door de pensionado´s gemaakte voorbereidingen in een klap ongedaan te worden gemaakt en gaan deze juist tegen hen werken, waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan het feit dat deze doelgroep niet meer in staat is indertijd genomen beslissingen terug te draaien om financiële en fysieke redenen. De zorgplicht van de overheid voor een groep kwetsbare ouderen wordt door deze verandering van de spelregels tijdens de wedstrijd volledig ter zijde geschoven waardoor er sprake is van onzorgvuldig bestuur. Verder lees ik in genoemd verslag:

“Het valt de leden van de CDA-fractie echter op dat bij de introductie van deze overgangsregeling bij nota van wijziging geen toelichting is gegeven op de afweging van de regering bij het maken van de keuzes ten aanzien van deze overgangsregeling, bijvoorbeeld ten aanzien van de overgangstermijn (zes jaren) en de gehanteerde percentages (10-30%)”. “Welk toetsingskader is hierbij gehanteerd? Hoe verhoudt deze overgangsregeling zich ten opzichte van eventuele andere overgangsregelingen bij vergelijkbare Verdragswijzigingen”?

“Bij de behandeling van dit verdrag is nog onvoldoende gekeken naar de gevolgen van de combinatie met de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van deze regeling voor in Duitsland wonende Nederlanders die onder andere Nederlandse AOW ontvangen en daarover in Duitsland belasting gaan betalen? In hoeverre heeft de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht mogelijk negatieve gevolgen voor deze categorie”?

De vragen die u stelt over het toetsingskader zijn volkomen terecht. Eerder hebben wij aandacht gevraagd voor het feit dat er gemeten wordt met twee maten. Nieuwe belastingverdragen voor het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Curaçao respecteerden volledig alle bestaande gevallen en traden in werking uitsluitend voor nieuwe gevallen. Waarom kan dit principe niet gerespecteerd worden voor het verdrag met Duitsland en andere landen waarmee momenteel onderhandeld wordt? Er is hier o.i. sprake van “willekeur van bestuur” want er kunnen geen duidelijke redenen worden aangevoerd voor deze verschillende uitgangspunten. Het enige dat een rol zou kunnen spelen zijn de aantallen: voor het VK en Noorwegen zijn aantallen pensionado´s te verwaarlozen. Ten opzichte van Duitsland en de nog te volgen andere grote emigratie landen binnen Europa mag dat toch nooit een reden zijn om een veel beperkendere overgangsregeling voor te stellen

Het zou de overheid sieren indien de voorgestelde overgangsregeling van 6 jaar voor bronstaatheffing op Nederlandse pensioenen zou komen te vervallen en in plaats daarvan het verdrag gaat gelden voor die gepensioneerden, die na datum van inwerkingtreding naar Duitsland zijn geëmigreerd. Daarmee wordt dan niet de positie van de reeds geëmigreerde pensionado beschadigd, wordt recht gedaan aan de uitspraken over het beleid van de overheid tijdens het genoemd congres van 2007 en de indruk van willekeur vermeden. Het lijkt ons ook geen aanpassing die bij Duitsland bezwaren zal oproepen en voor de staatkas betekent dit slechts dat de inkomstenstroom zich in de tijd wat verschuift.

Wij hopen in deze op steun van het CDA te mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland,

C.H. van der Wiel, voorzitter


 

STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND

VERENIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN SPANJE

OPROEP 10.01.2015

Later dit jaar  gedenken we de dag dat 10 jaar geleden een heel klein groepje uiterst ongeruste Nederlandse gepensioneerde residenten in Spanje zich voorbereidden om de strijd aan te binden tegen de volstrekt discriminerende gevolgen van de NL interpretatie van de EU verordening 1408/71 waartoe de Verenging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje werd opgericht.  Na jaren procederen via de daartoe gevormde Stichting Belangenbehartiging  Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland bereikten we het EU Hof van Justitie dat, na inderdaad discriminatie te hebben vastgesteld, de zaak terugverwees naar de Centrale Raad van Beroep die ook tot dezelfde conclusie kwam maar opzet van de zijde van de staat onvoldoende bewezen achtte en de discriminatie toeschreef aan bestuurlijke naïviteit en derhalve geen maatregelen eiste. Een aanfluiting voor de Nederlandse bestuursrechtspraak.

Toch werden grote successen geboekt: o.a. de woonlandfactoren waardoor iedere verdragsgerechtigde zich iedere maand weer opnieuw zo’n 60% bespaart op de verdragsbijdrage, het recht op het volledige basispakket in Nederland, de KOB restitutie.

Inmiddels hebben wij de eerdere beperkte doelstellingen van zowel de VNGS als de SBNGB aanzienlijk uitgebreid om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe dreigingen zoals een nieuw belastingverdrag op basis van bronheffing, de volstrekt onaanvaardbare 90% regeling, nieuwe rekenmethode van de woonlandfactoren na opheffing van de AWBZ, verlies keuzevrijheid bij pensioenlandzorg, onmogelijkheid reisverzekeringen af te sluiten voor niet verdragslanden, weigering van Nederland aanbevelingen van de EC over te nemen en nog heel veel meer.

Over de jaren hebben wisselingen plaatsgevonden in de samenstelling van het bestuur en nu achten wij de tijd rijp het bestuur verder te verjongen. Na vele jaren strijd zijn we geaccepteerd als gesprekspartner, een positie die we onder geen voorwaarde mogen verliezen omdat alleen een permanente vinger aan de pols ons beschermen kan tegen volstrekte disinteresse voor onze belangen van een overheid die ons juist zou moeten beschermen. Zeker nu wederom ons lot in andere handen is gekomen omdat nu, na CVZ en Zorginstituut Nederland het nu de beurt is aan het CAK.

Om de continuïteit van onze inspanningen te garanderen nodigen wij daartoe kandidaten uit, die bereid zijn mede gestalte te geven aan onze verdere inspanningen. Jong gepensioneerden en verse       AOW-ers die daartoe interesse hebben, worden verzocht zich bekend te maken bij cvdwiel@gmail.com. Doordat zich kandidaten beschikbaar stellen zullen wij de voldoening hebben en ons het gevoel geven dat onze inspanningen over de afgelopen 10 jaar gewaardeerd werden en in de toekomst voortgezet zullen worden.


 

Telegraaf (31-12-2014)

Duits-Nederlands belastingverdrag pas in 2016

DEN HAAG - 

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland treedt pas per 1 januari 2016 in werking. Er waren zo veel vragen over het verdrag, dat het volgens staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) niet haalbaar is om het verdrag volgens de planning op 1 januari 2015 in te laten gaan.

Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Vragen kwamen er vooral van duizenden gepensioneerde Nederlanders die in Duitsland wonen. Een groot deel van hen wordt door het verdrag in Nederland belastingplichtig en gaat er daardoor op achteruit. De gepensioneerden kunnen een kwart van hun besteedbaar inkomen verliezen, omdat de Nederlandse belastingtarieven veel hoger liggen.


NRC Handelsblad: To see or not to see (20-12-2014)


To see or not to see

Youp

Oud grapje: het aap-noot-mies in het Haags? Kankeraap, kankernoot, kankermies. Moest daar gisteren aan denken toen ik een interview met PvdA-senator Adri Duivesteijn las. Hij is ziek. Hij heeft kanker. Was door een arts reeds opgegeven, maar een andere dokter zette zijn tanden erin. En de Hagenees leeft nog. En hoe. Hij is strijdbaarder dan ooit. Zeker als het om de vrije dokterskeuze gaat. Een liberaal standpunt overigens.

Vrees toch dat ze hem binnen de regering even vervloekt hebben. Misschien heeft er wel eentje heel zacht gemompeld: „Kankersenator!”

„Louter losers”, stamelde een van mijn beste vrienden, die me een zuur zorgverzekeringsverhaal vertelde. Hij heeft iets aan zijn ogen en wordt daarom behandeld in de VU. Tot zijn grote tevredenheid. Met zeer veel deskundige zorg en toewijding knokken ze daar al meer dan een jaar voor het licht in zijn ogen. Ik bespaar u de details.

Laatst zei de professor dat ze binnenkort afscheid van hem moeten nemen omdat hij in dat jaar te veel van het budget van de zorgverzekeraar heeft versnoept. Mijn vriend is niet arm en bood aan om het dan maar uit eigen zak te betalen. Hij voelt zich zo veilig bij de professor. Maar daar gaat het niet om. Straks moet hij naar een ander ziekenhuis. Met zijn dossier onder zijn arm bij een totaal nieuw team opnieuw beginnen. Moet hij zijn hele verhaal opnieuw vertellen. Gaan ze alle onderzoeken weer opnieuw doen. Mijn vriend, die zelf een goed georganiseerd bedrijf heeft en weet hoe hij zaken moet doen, probeert het te begrijpen, maar hij snapt het niet. Ik ook niet. Niemand heeft hem nog helder kunnen uitleggen waarom hij niet bij zijn artsen van de VU mag blijven. Hij heeft wel zin om te protesteren, maar hij heeft op dit moment wel iets anders aan zijn hoofd, zijn ogen bijvoorbeeld. Een kwestie van pompen of verzuipen. To see or not to see.

Een huisarts liet me laatst zien dat het hem en zijn collega’s verboden is om onderling te discussiëren over hun individuele contracten met de zorgverzekeraars. Een bepaalde website is zelfs gesloten. Hij moest me dat drie keer uitleggen. Nog een keer: huisartsen mogen onderling niet spreken over hun contracten met de verzekeringsboeren. Ik luisterde naar zijn relaas en dacht even dat hij de taal van de Noord-Koreaanse Kim Jong-un sprak. De verzekeraars hebben de macht en bepalen alles voor ons patiënten. De winst klotst bij hen niet alleen tegen de plinten, ze verzuipen er bijna in. Maar ze maken waarschijnlijk nog niet genoeg winst.

In mijn jonge jaren geloofde ik nog in bepaalde redelijkheid. D66 bijvoorbeeld. Die schermden toen met het motto Redelijk Alternatief.

Maar hun fractievoorzitter in de Eerste Kamer, de gewiekste baantjesjager Roger van Boxtel, is CEO bij de zorgverzekeraar Menzis. Wie gebruikt hier het woord belangenverstrengeling? Ik! Nou doet Roger ook nog iets bij Ajax en daar heeft hij na de monsterzege van Vitesse in de Arena ook wel het een en ander te doen.

Er is iets raars aan de hand. Ik ben te weinig deskundig, maar ik voel aan mijn water dat er iets niet klopt. Als je zoals Adri Duivesteijn, Guusje ter Horst en Marijke Linthorst gewoon je oude politieke idealen nastreeft heet je in Den Haag dissident. De rest van de regeringsfracties bestaat uit snurkende ja-knikkers. Mijn vriend noemt ze lafbekken.

Wat te doen? Ik denk gewoon lawaai maken. Dokters en patiënten samen. Ouderwets dwarsliggen. Protesteren dus. Het niet langer pikken. De verzekering is ooit in het leven geroepen om risico’s te spreiden. Het woord winst bestond niet in die kringen.

Hup de straat op met zijn allen. Men moet weer gewoon doen. De macht weer bij de mensen leggen. Bij diegenen die ziek zijn. Die goede zorg nodig hebben. En niet bij hen die aan de zorg verdienen.

Ik heb wel zin in een ouderwets potje protest. Tekeergaan tegen de hoge dames en heren. Tegen de Van Boxteltjes, de Dupuistjes en andere vazallen van het grootkapitaal. Met rode vlaggen naar het Malieveld. Wat zal Samsom daarvan vinden? Misschien doet het hem wel aan vroeger denken en gaat er iets in hem gloeien. Toch iets anders dan een wetje op sluwe, ondemocratische wijze door de Kamer jassen.

Loser!


Dit artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van zaterdag 20 december 2014 op pagina 36
 


NRC Handelsblad (20-12-2015)


Plan Schippers drijft de kosten van zorg juist op

De afschaffing van de vrije artsenkeuze door Schippers maakt de zorg duurder. Er kunnen immers geen nieuwe, goedkopere zorgverleners meer tot de markt toetreden, schrijft Sweder van Wijnbergen.

Sweder van Wijnbergen

Edith Schippers gaat deze keer wel heel ver tegen het gezond verstand in: vrije artsenkeuze beperken om haar marktwerkingshervormingen te voltooien? Hoort vrije keuze niet juist bij marktwerking? Het goede antwoord is natuurlijk ja. De journalistiek beschuldigt Guusje ter Horst cum suis massaal van rancune, maar niemand lijkt de mogelijkheid onder ogen te willen zien dat ze gewoon gelijk hebben. Schippers’ voorstel een eigen bijdrage van 100 procent af te dwingen voor zorg geleverd door niet gecontracteerde artsen is rampzalig.

Allereerst zijn er onoverkomelijke uitvoeringsproblemen. Een reportage in deze krant gaf al aan dat patiënten die met een diagnose in een ziekenhuis komen, daar dikwijls een andere krijgen, op basis van nader onderzoek of omdat er additionele complicaties ontstaan. Als er dan sprake is van een acute situatie zodat in hetzelfde ziekenhuis behandeld moet worden, kan de patiënt in grote financiële problemen raken als er onvermijdelijkerwijs een niet-gecontracteerde arts bij betrokken raakt. Blijkens de reportage geeft dat al problemen bij de huidige 20 procent eigen bijdrage voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders, kan je nagaan wat voor drama er ontstaat bij 100 procent eigen bijdrage, zoals Schippers wil.

Dergelijke situaties kunnen ook ontstaan als arts en patiënt, zoals nou eenmaal met zekere regelmaat gebeurt, in conflict raken. Onder het voorstel Schippers loopt de patiënt dan het risico opgesloten te raken in een niet functionerende behandelprocedure. Een navrant voorbeeld wordt door tegenstemmer Adri Duivesteijn gegeven in de krant van vandaag (Weekend, pagina 14) . Hij kreeg in 2008 van zijn arts te horen dat hij was uitbehandeld voor prostaatkanker maar een ander ziekenhuis kon hem een aantal jaren doorbehandelen. Onder het voorstel Schippers had Duivesteijn moeten kiezen: eerder dood gaan of financieel geruïneerd raken.

Verder komen huisartsen in een spagaat: zelfs als ze al zouden weten wie allemaal door de verzekeraar gecontracteerd zijn (quod non), dan zou hij vervolgens gedwongen worden te kiezen wiens belang hij dient, dat van de verzekeraar of dat van de patiënt. Kiest hij voor het eerste, dan loopt hij het risico zijn vertrouwensrelatie met de patiënt te ondermijnen, en daarmee op den duur zijn eigen effectiviteit (en dus ook zijn bewezen kostenverlagende werking...).

Schippers vertoont ook een typisch Haagse eigenschap, een kennelijk gebrek aan belangstelling voor vergelijkbare maar eerdere ervaringen in het buitenland. In de VS werd vijftien jaar geleden ook met deze restricties geëxperimenteerd, door zogenaamde HMOs, Health Maintenance Organisations. Die namen overigens de door hun gecontracteerde artsen zelf in dienst, iets wat sommige Nederlandse verzekeraars ook willen. Dat wil Schippers, zeer terecht overigens, middels een ander onderdeel van haar wet verbieden. In de VS is het HMO experiment volledig mislukt en gestopt – met een bekende uitzondering bestaan HMOs daar niet meer. De VS kent nu het systeem zoals wij dat nu ook in Nederland hebben, netwerk (=gecontracteerde) artsen worden volledig vergoed, niet-netwerk artsen voor rond de 80 procent.

Er is ook een meer economisch probleem met dit weinig liberale voorstel. Het is gebaseerd op een staaltje onbegrip dat er bij de politiek en ambtenarij niet uit te krijgen is. Ambtenaren en politici geloven dat kosten alleen omlaag kunnen door dwang, via regelgeving zoals vroeger in de zorg of door de kopende partij absolute marktmacht te geven zoals nu door Schippers voorgesteld wordt. Maar via regelgeving afgedwongen kostenbesparing leidt tot wachtlijsten, zoals we vroeger kenden in de zorg, terwijl geen enkele econoom gelooft dat monopolisten kostenverlagend werken, in tegendeel, ze leiden tot hogere kosten, dat is juist waarom we tegen monopolisten zijn. Schippers’ denkfout zit in de aanname dat de kostenverlaging die bereikt wordt doordat een monopolist zijn toeleveranciers uitknijpt, aan de klant zal worden doorgegeven. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, zoals we nu al zien: verzekeraars verhogen hun premies ondanks meevallende kosten, stijgende winsten en ruime reserves. Dat krijg je nou eenmaal met monopolisten. Ze gaat hier ook tegen Europees mededingingsrecht in, dat alleen ‘countervailing power’ toestaat als duidelijk is dat de winsten daarvan doorgegeven zullen worden aan de klant, en dat is hier evident niet het geval.

Economen geloven dat lage kosten alleen maar afgedwongen kunnen worden door (de dreiging van) nieuwe toetreders, maar dat wordt juist door dit voorstel volledig geblokkeerd. Nieuwe toetreders hebben per definitie geen enkel contract, en hebben dus onder Schippers’ voorstel geen enkele kans meer. Onderzoek heeft aangetoond dat de nieuwe toetreders die er de afgelopen jaren gekomen zijn bij gelijke kwaliteit gemiddeld vijftien procent goedkoper werken en ook de oude ziekenhuizen gedwongen hebben klantvriendelijker te werken. Dat disciplinerende mechanisme wordt nu door Schippers’ voorstel volledig geblokkeerd. Dus ze heeft dit voorstel helemaal niet nodig om haar marktwerkingsoperatie te voltooien. Ze haalt de hele operatie hier juist mee onderuit. Schippers’ plannen zijn de doodsteek voor de door haar gewilde marktwerking en leiden op de lange termijn tot hogere kosten, precies het tegenovergestelde van wat ze zegt te willen bereiken.

Sweder van Wijnbergen is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.


Dit artikel is verschenen in het NRC Handelsblad van zaterdag 20 december 2014 op pagina 2
 

Bijeenkomst Barcelona op 25 en 26 september 2014   (10-12-2014)

Bevindingen en actiepunten 

-     Verzoek om kwijtschelding van achterstallige verdragsbijdragen

Aanleiding voor het verzoek: de deal die ZIN en de Gemeente Rotterdam voor wanbetalers zouden hebben gesloten, waardoor aan wanbetalers achterstallige premie is kwijtgescholden.

Reactie ZIN: Dat krantenbericht berust op een misverstand. Het gaat hier om een regeling tussen een zorgverzekeraar en de gemeente. ZIN staat hier volstrekt buiten en dit kan ook geen aanleiding zijn om achterstallige verdragsbijdragen kwijt te schelden.

-     Eigen recht op zorg van meeverzekerde gezinsleden

ZIN blijft bij het standpunt dat de Europese socialezekerheidsverordening een niet voor andere uitleg vatbare voorrangsbepaling bevat: een eigen recht op zorg op basis van een pensioen uit een andere lidstaat heeft voorrang op een recht op meeverzekering onder de wetgeving van het woonland. Dit standpunt is in meerdere rechterlijke uitspraken bevestigd. Dat Nederland geen kosten heeft als een betrokkene meeverzekerd blijft, betekent niet dat er geen verdragsbijdrage verschuldigd is. ZIN vindt deze situatie materieel vergelijkbaar met die in de Van Delft-uitspraak. Daarin is bepaald dat tegenover het verdragsrecht op zorg in het woonland de verplichting tot bijdrage bestaat als tegenprestatie voor het risico dat het pensioenland loopt.

-     Actuele ontwikkelingen uitvoering ZIN (presentatie bijgevoegd)

o    Nieuwe wijze van broninhouding

Eén van de grootste wijzigingen die ZIN van plan is door te voeren, betreft de inhouding van de bijdrage bij één pensioeninstantie. Door de nu bestaande versnippering van de inhouding in geval er samenloop is van meerdere pensioenen, is de kans groter dat een onjuiste inhouding wordt gedaan die later weer moet worden hersteld. Inhouding bij één instantie verkleint dit risico en de daarmee samenhangende extra werkzaamheden. Bovendien is het voor de klant duidelijker. Die ziet in één oogopslag het totaal van de verschuldigde verdragsbijdrage. In verband met het wetgevingstraject, de wijziging van de systemen bij alle betrokken uitvoerders en de overheveling naar het CAK, zal het nieuwe systeem niet voor het jaar 2016 kunnen worden ingevoerd.

o    Afgifte EHIC

Als de EHIC voor de jaren 2013 èn 2014 is aangevraagd, dan wordt deze voor 2015 spontaan door ZIN afgegeven.

o    Registratie niet-ingezetenen

Op 6 januari 2014 is de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) in werking getreden. Hiermee wordt de registratie van niet-ingezetenen mogelijk gemaakt door de invoering van de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). De RNI registreert personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. In de RNI worden straks alle gegevens centraal en op dezelfde manier vastgelegd. Dit moet leiden tot meer eenheid van adressen. De burger is òf ingezetene òf niet-ingezetene.

-     Opgave inkomen uit sparen en beleggen

Bij het NiNbi wordt ook gevraagd naar het voordeel uit sparen en beleggen. De Belastingdienst heeft dit gegeven nodig om het recht op zorgtoeslag vast te stellen. De vraag rijst of het wel nodig is gegevens over sparen en beleggen te verstrekken als zorgtoeslag niet aan de orde is. Actiepunt 1

-     Beslagvrije voet bij invordering

Bij invordering (van nog te betalen verdragsbijdrage) hoeft buiten Nederland formeel geen beslagvrije voet te worden toegepast. De Nationale Ombudsman heeft aan ZIN de vraag voorgelegd of ook voor personen in het buitenland een beslagvrije voet kan gelden. ZIN is in beginsel bereid hierop positief te reageren. Gedacht wordt om bij de hoogte van de beslagvrije voet rekening te houden met de woonlandfactor. Die factor zegt echter weinig over de kosten van levensonderhoud in het woonland. Actiepunt 2

-     Debiteurenbeleid

Vertegenwoordigers van verdragsgerechtigden wijzen erop dat incasso van achterstallige bijdragen soms bevreemding oproept. Bijvoorbeeld als een betrokkene terminaal is. Kan het incasso-traject dan niet worden gestopt? ZIN is zich er van bewust dat er schrijnende situaties kunnen bestaan. Om willekeur te voorkomen wil ZIN echter zo veel als mogelijk één lijn trekken.  Bovendien is een betrokkene voor de inschakeling van de deurwaarder al vele malen door ZIN benaderd over het bestaan van de schuld en de eventuele gevolgen bij niet betaling daarvan. Als daarvoor een dringende aanleiding bestaat kan de betrokkene contact opnemen. ZIN zal dan beoordelen of bij wijze van uitzondering een bijzondere benadering van het betreffende geval nodig is.

-     Vaststelling inkomen door Belastingdienst

Voor de bijdrage moet ZIN uitgaan van het door de Belastingdienst vastgestelde inkomen. Franse verdragsgerechtigden voeren op het NiNbi als aftrekpost (post 5d) de premie opvan de Franse aanvullende verzekering. De vertegenwoordigers uit Frankrijk geven aan dat de Belastingdienst deze aftrekpost niet langer accepteert. Actiepunt 3

-     Kosten betaald aan Frankrijk

In de Verzekerdenmonitor worden per land de uitgaven van Nederland op jaarbasis gepresenteerd. Het is echter onduidelijk of dat de som is van de gedane betalingen door Nederland in dat jaar of de som van de kosten van de feitelijk genoten zorg in dat jaar. ZIN gaat dit na.

Reactie: de in het overzicht opgenomen kostenpost betreft de kosten van de feitelijk genoten zorg in dat jaar.

-     Terminologie verdragsbijdrage/ziektekostenpremie

In een brief van de Europese Commissie wordt de verdragsbijdrage voor de toepassing van de Europese socialezekerheidsverordening aangeduid als ‘premie voor een zorgverzekering’. Dit leidt tot verwarring in een procedure die in Spanje momenteel aanhangig is gemaakt over de fiscale aftrekbaarheid van bijdragen. Actiepunt 4

-Restitutie kosten gemaakt bij tijdelijk verblijf

Het kan voorkomen dat de EHIC niet wordt geaccepteerd door een zorgverlener. In dat geval moeten de gemaakte kosten volledig worden voorgeschoten. In dat geval zijn er 2 mogelijkheden:

1e betrokkene verzoekt bij het daarvoor bevoegde lokale ziekenfonds om een vergoeding van de gemaakte kosten op basis van de originele nota’s, of

2e de nota’s worden voor vergoeding aangeboden aan ZIN. ZIN moet dan na laten gaan welke vergoeding mag worden verleend volgens de voorwaarden van het land waar de kosten zijn gemaakt (de zgn. tariferingsprocedure).

Voor het geval problemen ontstaan bij het gebruik van de EHIC, is ZIN buiten kantooruren niet bereikbaar.

Reactie: Volgens ZIN doen deze problemen zich nagenoeg niet voor. Er is voor ZIN onvoldoende aanleiding om te voorzien in de inschakeling van een alarmcentrale.

-     Lacune uitschrijving in NL en inschrijving in het woonland

Voor de datum van inschrijving in het woonland houdt ZIN zoveel als mogelijk rekening met de datum van uitschrijving in Nederland. Hiermee worden eventuele lacunes voorkomen. ZIN baseert zich hierbij op de informatie van de gerechtigde zelf en op informatie van het pensioenorgaan over de daar bekende verhuisdatum. Overigens is het niet ongebruikelijk dat inschrijving met terugwerkende kracht door het woonland wordt gehonoreerd.

-     Zorg buiten de EU/reisverzekeringen

Zonder onderliggende basisverzekering is het vrijwel uitgesloten om een reisverzekering af te sluiten. Op de onderliggende verzekering wordt een deel van het risico afgewenteld. Met het voornemen om de werelddekking van de Zvw te beperken tot een Europadekking, hebben Zvw-verzekerden bij reizen buiten de EU straks ook geen onderliggende basisverzekering meer en is er geen materieel verschil meer met de verdragsgerechtigden. Dit zal in Nederland aanleiding zijn voor verandering van de reisverzekeringsprodukten. ZIN wordt verzocht na te gaan hoe de reisverzekeraars daar in de nationale situatie mee omgaan. Verder wekt de informatie op de ZIN website nog steeds ten onrechte de indruk dat het mogelijk is om een reisverzekering af te sluiten. Actiepunt 5

o    Aanbeveling nr. S2

ZIN is van mening dat Aanbeveling nr. S2 over het recht op zorg in landen buiten de EU alleen van toepassing is op gezinsleden van Zvw-verzekerden. Voor wat betreft Ook de inmiddels in werking getreden richtlijn over grensoverschrijdende zorg is ZIN van opvatting dat die uitsluitend van toepassing op Zvw-verzekerden.

Deze zienswijze van ZIN op de aanbeveling, respectievelijk de richtlijn wordt niet gedeeld door een aantal vertegenwoordigers van de verdragsgerechtigden.

-     Export WTCG-uitkering

De WTCG-uitkering (Wet tegemoetkoming chronisch zieken) waar arbeidsongeschikten recht op hebben, wordt uitbetaald aan personen die binnen de EU, EER en Zwitserland wonen. De algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is volgens nationale wetgeving niet exportabel. Een aantal vertegenwoordigers van de verdragsgerechtigden ziet hierin mogelijke strijdigheid met de EG-verordening.

-     Eigen risico pensioenlandzorg

Tot op heden wordt geen uitvoering gegeven aan de heffing van het verplicht eigen risico Zvw bij zorggebruik in Nederland door verdragsgerechtigden. In februari dit jaar is het rapport uitgebracht van de werkgroep voor het Interdepartementale Beleidsonderzoek Grensoverschrijdende Zorg. Een van de aanbevelingen is het toepassen van het eigen risico bij zorggebruik in Nederland. Of deze aanbeveling wordt overgenomen is op dit moment echter niet bekend. Toepassing eigen risico heeft volgens het rapport de voorkeur boven een algemene verhoging van de verdragsbijdrage als compensatie voor zorggebruik in Nederland. Om allerlei praktische redenen valt overigens niet te verwachten dat de eventuele heffing van het eigen risico in 2015 gerealiseerd zou kunnen worden. Uiteraard worden de verdragsgerechtigden tijdig geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

  -Samenloopclausule ziektekostenverzekeringen

Verzekeraars wijzen claims voor vergoeding af als blijkt dat er samenloop is met een andere verzekering. Ze lopen geen risico maar ontvangen wel de premie. Bij het aangaan van de verzekering wordt de verzekerde hier niet op gewezen. Dit is geen aangelegenheid voor ZIN, maar tussen de verzekerde en de betreffende verzekeringsmaatschappij. De verzekerde heeft de mogelijkheid om dit via de reguliere klacht-/bezwaarprocedure die op die verzekeringsovereenkomst van toepassing is, aan te kaarten. In de polisvoorwaarden moeten hierover bepalingen zijn opgenomen.

-     Verdragsrecht op basis van niet-wettelijk pensioen

Verdragsrecht is mogelijk zowel op basis van wettelijke pensioenen als ook voor niet-wettelijke pensioenen. Voor de laatste groep blijkt dat uit een opsomming die is opgenomen in een bijlage bij de Europese socialezekerheidsverordening. Komt een pensioen niet voor in die bijlage, dan is er ook geen verdragsrecht. Dat geldt bijvoorbeeld voor een ABP-nabestaandenpensioen. Het kan dan gebeuren dat een verdragsgerechtigd gezinslid bij overlijden van de echtgenoot (de gepensioneerde verdragsgerechtigde) wel een Nederlands pensioen ontvangt maar zelf niet meer verdragsgerechtigd is en dan aangewezen is op een verzekering volgens het stelsel van het woonland. ZIN en VWS onderzoeken de mogelijkheid het ABP-nabestaandenpensioen op te nemen in de bijlage van de Europese socialezekerheidsverordening.

-     Rolverdeling CAK – ZIN

De huidige buitenlandtaak van ZIN gaat integraal over naar het CAK, inclusief de beleidsvorming die bij de uitvoering hoort. Het voornemen is de overgang per 1-1-2016 te realiseren.

-     Gevolgen stelselwijziging langdurige zorg (presentatie bijgevoegd)

o    Na de stelselwijziging heeft een verdragsgerechtigde bij een verblijf in Nederland aanspraak op de zorg zoals geregeld in de Zvw en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz). Op zorg die onder de WMO (gemeenten) valt bestaat geen aanspraak.

o    De stelselwijziging heeft gevolgen voor de premieverhoudingen. De zorg onder de Wlz is minder uitgebreid dan onder de huidige AWBZ. De Zvw wordt echter wel uitgebreider. Verder is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor de AWBZ (straks: Wlz) heffingskortingen. Ook kunnen er op termijn gevolgen zijn voor de woonlandfactor. Er valt daarom nu nog niet te voorspellen welke effecten de stelselwijziging eventueel heeft op de hoogte van de verdragsbijdrage.

o    De AWBZ kent nu in bepaalde gevallen voor AWBZ-verzekerden de mogelijkheid om zorgkosten die zijn gemaakt in het buitenland te vergoeden. In geval van tijdelijk verblijf is dat voor maximaal een termijn van 13 weken. Dit is o.a. van belang voor overwinteraars. Daarnaast is een zorgverzekeraar bevoegd om toestemming te verlenen om AWBZ-zorg in het buitenland te gebruiken. Ook de Wlz zal deze –beperkte- buitenlanddekking omvatten.

o    Ook de strekking van het AWBZ-wachttijdenbesluit zal bij inwerkingtreding van de Wlz blijven gelden. Voor verdragsgerechtigden is van belang dat voor een eventuele bekorting van de wachttijd rekening wordt gehouden met de periode dat men verdragsgerechtigd is geweest of verzekerd is geweest op grond van een wettelijk ziektekostenstelsel van een verdragsland.

o    Verder blijft ook de regeling voor de indicering (achteraf) van 80+-ers gehandhaafd. Ter voorkoming van misbruik wordt deze regeling overigens wel aangescherpt.

o    Voor de AWBZ-overgangsregeling betekent de stelselwijziging dat de zorg die uit de AWBZ wordt overgeheveld naar de WMO na een gewenningsperiode niet meer via de overgangsregeling vergoed wordt. De zorg die de afgelopen jaren al van de AWBZ naar de WMO is overgeheveld blijft overigens wel tot het overgangsrecht behoren. Betrokkenen worden door ZIN/Agis geïnformeerd over de gevolgen voor hun situatie.

Actiepunt 6

o    Bij tijdelijk verblijf in Nederland wordt het recht op de overgangsregeling niet onderbroken; bij een definitieve terugkeer naar Nederland eindigt het recht op de overgangsregeling.

o         Nationaal wordt voorlichting gegeven door het CAK, o.a. door middel van de website: http://www.froot.nl/posttype/froot/video/klassiek-orkest-flashmob/

-     Evaluatie van de Europese socialezekerheidsverordening in 2015

In 2015 moet de voorgenomen evaluatie van de Europese socialezekerheidsverordening klaar zijn. ZIN zal de uitkomst daarvan bekend maken. Actiepunt 7

Actiepunten

1           ZIN neemt contact op met de Belastingdienst met de vraag of het mogelijk is dat de vragen over sparen en beleggen niet hoeven te worden beantwoord als er geen zorgtoeslag wordt aangevraagd.

2           ZIN gaat in overleg met de SVB onderzoeken of een beslagvrije voet op basis van de kosten van levensonderhoud in het woonland mogelijk is.

3           De premie van de Franse aanvullende verzekering wordt door de Belastingdienst niet als aftrekpost geaccepteerd. ZIN gaat dit met de Belastingdienst bespreken.

4           ZIN stelt VWS op de hoogte van de brief van de Europese Commissie over de aanduiding van de verdragsbijdrage.

5           ZIN gaat na of onder de gewijzigde omstandigheden verdragsgerechtigden ook in Nederland een reisverzekering kunnen afsluiten en kijkt ook of de huidige tekst over reisverzekeringen op website duidelijker kan.

6           ZIN/Agis informeert de gerechtigden die onder de AWBZ-overgangsregeling vallen over de gevolgen van de stelselwijziging langdurige zorg.

7           ZIN informeert t.z.t. over het resultaat van de evaluatie van de Europese socialezekerheidsverordening.


Telegraaf za 06 dec 2014, 14:19

'Ziekenfonds moet terugkomen'

door Bernard Vogelsang

Veel Nederlanders willen dat het aloude ziekenfonds terugkomt. In een peiling op DFTgeld.nl geeft 84 procent van de respondenten aan dat hun zorgkosten weer betaalbaar worden als het ziekenfonds wordt heringevoerd.  

Deze mensen zien weinig voordeel in de concurrentie tussen zorgverzekeraars. Ook hebben velen van hen last van het steeds hoger wordende eigen risico, dat in 2015 wordt opgeschroefd van 360 naar 375 euro.

Van de deelnemers aan de peiling is 4 procent tegen de terugkeer van het ziekenfonds, omdat dit zal leiden tot meer bureaucractie en hogere belastingen.

Nog eens 12 procent denkt dat vooral de komst van buitenlandse zorgverzekeraars op de Nederlandse markt kan helpen om de zorgkosten betaalbaar te houden. 

WOONLANDFACTOREN 2015

De woonlandfactoren 2015 zijn in de Staatscourant gepubliceerd. Voor ongeveer 10 landen blijven ze gelijk, waaronder Frankrijk en België. In de meeste andere landen is er sprake van een stijging.

De landen die eruit springen zijn Denemarken (naar 0,9430), Duitsland (naar 0,7407), IJsland (naar 0,7553), Italië (naar 0,5569), Noorwegen (naar 1,5567 !!), Oostenrijk (naar 0,6367) en Zwitserland (naar 0,6509).
Bij Spanje is er sprake van een lichte daling (naar 0,3925).

 STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND

Zoals inmiddels reeds geruime tijd bekend is, heeft de Nederlandse regering eerder dit jaar een nieuw belastingverdrag afgesloten met Duitsland waarin, in tegenstelling tot het eerder uitgangspunt alsmede in afwijking van het OECD en EC beleid, overgegaan wordt op bronheffing hetgeen zal leiden tot grote negatieve financiële gevolgen voor de geëmigreerde gepensioneerden.

Tijdens de behandeling van het verdrag door de 1e Kamer zijn in de Financiële Commissie daarover kritische vragen gesteld o.a. door de CDA fractie hetgeen voor onze stichting aanleiding is geweest aan de discussie daarover onderstaande bijdrage te willen leveren. 

Wij zijn de mening toegedaan dat onze wensen volstrekt terecht zijn en de regering ertoe moeten bewegen bestaande regels van behoorlijk en betrouwbaar bestuur te respecteren alsmede de nu ontstane willekeur ongedaan te maken.

Bekend is dat ook met andere emigratielanden vergelijkbare onderhandelingen worden gevoerd vandaar dat onze bedoeling is dat dit initiatief precedentwerking zal hebben op te volgen andere belastingverdragen. 

C.H. van der Wiel.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND. 

 

E-mail aan de Prof. P.H.J. Essers met kopie aan de heren G.H. Terpstra en R. van de Linde, leden van de 1e Kamerfractie van het CDA

Geachte heer Essers,

Hierbij richt ik mij tot u en uw collega leden van de 1E Kamer van het CDA in mijn hoedanigheid als voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland, die werd opgericht ten tijde van de introductie van de ZVW waarbij ten gevolge van de Nederlandse interpretatie van de EU verordening 1408/71 alle gepensioneerden woonachtig in de z.g. verdragslanden van verdere deelname aan de leeftijdssolidariteit werden uitgesloten.

Ik verwijs naar het Voorlopig Verslag van de Vaste Kamercommissie voor Financiën zoals vastgesteld op 19 november 2014 waarin ik lees:

“De leden van de CDA-fractie kunnen zich vinden in het streven van de Nederlandse regering om in Nederland opgebouwde pensioenen zoveel mogelijk bij uitkering in Nederland te belasten. Niettemin zal er wel rekening moeten worden gehouden met optredende inkomensverschillen van pensionado’s als gevolg van verdragswijzigingen. Een overgangsregeling om deze gevolgen te mitigeren is dan ook op zijn plaats. Hierin kunnen deze leden zich dan ook goed vinden”.

Op 19 november 2007 werd onder auspiciën van de Sociale Verzekerings Bank in Amsterdam een congres georganiseerd o.l.v. de Staatssecretaris van Sociale Zaken waarbij aanwezig waren o.a. de directeur van het Cultureel Sociaal Planbureau. Ook de politiek was daarbij vertegenwoordigd door de huidige minister Stef Blok van de VVD, de heer Ton Heerts PvdA alsmede een lid van de 2e Kamerfractie van het CDA, die allen tijdens de discussies het door de overheid te voeren beleid volledig ondersteunden.

Het thema van de bijeenkomst was OVER DE GRENS waarbij wij werden geïnformeerd over het standpunt van de regering in deze materie. Kort samengevat kwam het erop neer dat het beleid van de Nederlandse regering als ook de OECD en de Europese Commissie was gebaseerd op het uitgangspunt, dat voor de Nederlandse pensionado het economisch en sociaal centrum van zijn leven zou komen te liggen in het nieuwe woonland. De op het OECD model gebaseerde belastingverdragen waren daarop reeds ingericht en de nieuwe ZVW dwong ons in het publieke zorgsysteem van ons woonland. Letterlijk werd gesteld “bereid u zich goed voor want de deur gaat achter u dicht”.

Nu, nauwelijks 8 jaar later, gaat het roer volledig om. Door het nieuwe uitgangspunt van de bronstaatheffing blijken alle vóór vertrek door de pensionado´s gemaakte voorbereidingen in een klap ongedaan te worden gemaakt en gaan deze juist tegen hen werken, waarbij volledig voorbij wordt gegaan aan het feit dat deze doelgroep niet meer in staat is indertijd genomen beslissingen terug te draaien om financiële en fysieke redenen. De zorgplicht van de overheid voor een groep kwetsbare ouderen wordt door deze verandering van de spelregels tijdens de wedstrijd volledig ter zijde geschoven waardoor er sprake is van onzorgvuldig bestuur.

Verder lees ik in genoemd verslag:

“Het valt de leden van de CDA-fractie echter op dat bij de introductie van deze overgangsregeling bij nota van wijziging geen toelichting is gegeven op de afweging van de regering bij het maken van de keuzes ten aanzien van deze overgangsregeling, bijvoorbeeld ten aanzien van de overgangstermijn (zes jaren) en de gehanteerde percentages (10-30%)”.

“Welk toetsingskader is hierbij gehanteerd? Hoe verhoudt deze overgangsregeling zich ten opzichte van eventuele andere overgangsregelingen bij vergelijkbare Verdragswijzigingen”?

“Bij de behandeling van dit verdrag is nog onvoldoende gekeken naar de gevolgen van de combinatie met de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van deze regeling voor in Duitsland wonende Nederlanders die onder andere Nederlandse AOW ontvangen en daarover in Duitsland belasting gaan betalen? In hoeverre heeft de regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht mogelijk negatieve gevolgen voor deze categorie”?

De vragen die u stelt over het toetsingskader zijn volkomen terecht. Eerder hebben wij aandacht gevraagd voor het feit dat er gemeten wordt met twee maten. Nieuwe belastingverdragen voor het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Curaçao respecteerden volledig alle bestaande gevallen en traden in werking uitsluitend voor nieuwe gevallen. Waarom kan dit principe niet gerespecteerd worden voor het verdrag met Duitsland en andere landen waarmee momenteel onderhandeld wordt? Er is hier o.i. sprake van “willekeur van bestuur” want er kunnen geen duidelijke redenen worden aangevoerd voor deze verschillende uitgangspunten.  Het enige dat een rol zou kunnen spelen zijn de aantallen: voor het VK en Noorwegen zijn aantallen pensionado´s te verwaarlozen.  Ten opzichte van Duitsland en de nog te volgen andere grote emigratie landen binnen Europa mag dat toch nooit een reden zijn om een veel beperkendere overgangsregeling voor te stellen

Het zou de overheid sieren indien de voorgestelde overgangsregeling van 6 jaar voor bronstaatheffing op Nederlandse pensioenen zou komen te vervallen en in plaats daarvan het verdrag gaat gelden voor die gepensioneerden, die na datum van inwerkingtreding  naar Duitsland zijn geëmigreerd. Daarmee wordt dan niet de positie van de reeds geëmigreerde pensionado beschadigd, wordt recht gedaan aan de uitspraken over het beleid van de overheid tijdens het genoemd congres van 2007 en de indruk van willekeur vermeden. Het lijkt ons ook geen aanpassing die bij Duitsland bezwaren zal oproepen en voor de staatkas betekent dit slechts dat de inkomstenstroom zich in de tijd wat verschuift.

 Wij hopen in deze op steun van het CDA  te mogen rekenen.

 Met vriendelijke groet,

Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland,

 C.H. van der Wiel,

voorzitter.

 


 

Terugvordering van teveel betaalde Spaanse erfbelasting (05-11-2014)

Bent u erfgenaam van iemand met een Spaanse woning & banktegoeden?

Bent u niet-resident in Spanje?

Heeft u in de afgelopen 4 jaren in Spanje erfbelasting betaald wegens ontvangen erfenis?

Terugvorderingsactie richting Spaanse fiscus

Onder de huidige Spaanse successiewetgeving worden residenten en niet-residenten van Spanje ongelijk behandeld. Dit heeft tot gevolg dat niet-residente erfgenamen de volle verschuldigde erfbelasting betalen, terwijl fiscaal-residente erfgenamen in de meeste gevallen praktisch geen erfbelasting verschuldigd zijn.

Een aantal Spaanse deelstaten, waaronder Catalonië, maar ook de deelstaat Valencia met de provincie Alicante, waar veel Nederlanders een (tweede) woning bezitten, hanteert een vrijstelling van 99% of 75% op de belastingquota voor bijv. de langstlevende echtgenoot en kinderen.

Volgens de Europese Commissie is hier sprake van schending van het beginsel van non-discriminatie en is de Spaanse wetgeving in strijd met de Europese verdragsbepalingen. Om een eind aan deze discriminatoire behandeling te maken heeft de Europese Commissie in oktober 2011 Spanje voor het Europese Hof gedaagd.

Op 3 september 2014 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan en Spanje veroordeeld tot gelijkstelling van residenten en niet-residenten inzake erfbelastingwetgeving.

Dit biedt de benadeelden de mogelijkheid om nagenoeg alle in het verleden betaalde erfbelasting met terugwerkende kracht terug te vorderen. In verband met de verjaringstermijn in Spanje mag de claim op de fiscus echter niet ouder zijn dan 4 jaar.

Wie is gerechtigd de vordering in te stellen?

·         De  erfgenaam van een erflater die ten tijde van zijn/haar overlijden géén Spaans resident was

·         De erfgenaam tevens niet-resident van een erflater die ten tijde van zijn/haar overlijden Spaans resident was

Gezien de korte verjaringstermijn adviseren wij u om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen.


Fiscale hervorming Spaanse belastingen 2015 (05-11-2014)

(klik hier voor PDF)


20-10-2014

OPROEP

Onlangs heeft de Europese Commissie een aanbeveling geformuleerd en gepubliceerd die het gebruik van ons recht op zorg binnen de z.g. verdragslanden moet vergemakkelijken en het recht op restitutie van gemaakte kosten verduidelijkt. De Nederlandse regering heeft gemeend te moeten besluiten hieraan GEEN INVULLING te geven. Om het respecteren van deze aanbeveling af te dwingen is onze stichting van plan een proefproces aan te spannen waartoe wij op zoek zijn naar een z.g. appellant zijnde een  persoon die appel instelt tegen het niet respecteren van deze aanbeveling in geval een beroep daarop werd gedaan.

 

Indien u onderstaande vragen 1 tot en met 6 met “ja” kunt beantwoorden en is het antwoord op  vraag 7 “neen” dan zou u voor de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB) een geschikte kandidaat zijn om als appellant op te treden in een proefproces tegen het Zorginstituut Nederland.

 

 

VRAGEN

 

1. Woont u buiten Nederland in een EU/EER land of Zwitserland                                    Ja/neen

2. Bent u een gepensioneerde verdragsgerechtigde of een mede

    verdragsgerechtigd gezinslid?                                                                                       Ja/neen

3. Komen de door u gemaakte medische kosten ten laste van het

    Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ)?                                                                   Ja/neen

4. Heeft u in 2014 tijdelijk (bv. vakantie) verbleven buiten de

    EU- EER of Zwitserland?                                                                                             Ja/neen

5. Heeft u tijdens dit tijdelijk verblijf medisch noodzakelijke kosten

    gemaakt voor een behandeling/ operatie die valt binnen de

    wettelijke zorg van dit verblijfsland en zo mogelijk de Nederlandse ZVW?               Ja/neen

6. Heeft u van deze medisch noodzakelijke kosten een rekening met

    duidelijke vermelding van de ingreep, voorgeschreven medicijnen

    behandelend arts, ziekenhuis e.d.?                                                                                Ja/neen

7. Is uw rekening vergoed door een reisverzekeraar of particuliere

    verzekeraar?                                                                                                                  Ja/neen

Mocht u een potentiële kandidaat zijn dan horen graag of u bereid bent hieraan mee te doen. Vanzelfsprekend zijn hieraan voor u geen financiële gevolgen verbonden en worden de kosten in zijn geheel door de Stichting betaald.

Mocht u zelf geen kandidaat zijn maar wel vrienden of kennissen hebben die wél in aanmerking zouden kunnen komen, dan mogen die ook zonder meer aangemeld worden.

U kunt zich melden per e-mail bij cvdwiel@gmail.com

Het bestuur

(klik hier voor word doccument)


VERENIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN SPANJE

RECTIFICATIE

 

Onlangs meldden wij dat Zorginstituut Nederland gehoor heeft willen geven aan ons verzoek de EHIC automatisch ieder jaar aan ons toe te sturen in plaats van de eerdere noodzakelijkheid daartoe jaarlijks een verzoek toe in te dienen.

Wij stelden daarbij dat aan diegenen die voor 2014 een EHIC hadden aangevraagd voor 2015 automatisch een nieuwe zal worden toegestuurd. Dit is onjuist en had moeten zijn dat deze automatisch zal worden toegezonden aan diegenen die zowel voor 2013 als voor 2014 een EHIC hadden aangevraagd. Daarbij ingesloten zult u een bijsluiter aantreffen die de nieuwe  procedure bevestigt. 

 

Heb u dus uitsluitend  voor 2014 een EHIC aangevraagd, dan dient u alsnog een verzoek in te dienen om de 2015 versie te ontvangen.

Het bestuur.

 

Medeling inzake EHIC

STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND

VERENIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN SPANJE  (27-09-2014)

Tijdens onze jaarlijkse gespreksronde met Zorginstituut Nederland, voorheen CVZ, vernamen wij dat alsnog invulling zal worden gegeven aan ons verzoek aangaande de uitgifte van de EHIC, de European Health Insurance Card, die nodig is voor de toegang tot de publieke zorg in de z.g. verdragslanden buiten het woonland.

Tot op heden was het procedure dat ieder jaar opnieuw deze EHIC diende te worden aangevraagd. Inmiddels is besloten ons verzoek in te willigen, hetgeen betekent dat deze kaart voor komend jaar automatisch zal worden toegestuurd aan diegenen  die voor dit jaar de EHIC hebben aangevraagd en deze inmiddels in hun bezit hebben.

Hebt u dus voor 2014 een EHIC in uw bezit, dan zult u tijdig voor het komende jaar automatisch de 2015 versie ontvangen. Heeft u nog nooit eerder deze card aangevraagd dan zult u dat éénmalig moeten doen waarna u voor volgende jaren ook automatisch bediend zult worden. 

Het bestuur.


 

70 miljard AWBZ-premie is NIET aan zorg besteed!

door Huup Peters

Economen, managers en de meeste politici bestoken ons de laatste jaren onophoudelijk met de mantra dat de kosten voor de AWBZ en dan met name de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst onbetaalbaar. Wat ze er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 maar liefst 70 miljard (!) van de AWBZ-premies niet zijn besteed aan zorguitgaven maar door de politiek voor andere doeleinden worden benut. Na een reeks van Kamervragen bevestigde staatssecretaris Van Rijn onlangs dit gegeven.

Geen tekorten bij AWBZ

Vanaf 2001 waren de premieopbrengsten hoger waren dan de zorguitgaven. Dat betekent dat voor het jaar 2013 6 miljard van de opgebrachte premies van 34 miljard niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven. In de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de media. In werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar de premieopbrengsten. En dat in het besef dat de AWBZ-premie alleen over de eerste en tweede belastingschijf wordt geheven. De SP heeft het CPB gevraagd uit te rekenen wat er gebeurt als de AWBZ meer solidair over alle belastingschijven zou worden geheven en de opgebrachte premiegelden ook daadwerkelijk alleen aan zorg zouden worden uitgegeven.

Ruim driekwart van de huishoudens gaat er dan op vooruit, waarbij de laagste inkomens er gemiddeld ruim 2 procent op vooruit gaan en de allerhoogste inkomens (meer dan 5 maal het wettelijk minimumloon) er gemiddeld ruim 3 procent op achteruit gaan. Deze gegevens maken duidelijk dat de AWBZ betaalbaar is uitgaande van de huidige opbrengsten en dat de betaalbaarheid voor driekwart van de huishoudens verder verbetert als we de premieheffing meer solidair maken. Het is derhalve een politieke keuze of we dit geld willen besteden aan de langdurige zorg.

Regering maakt ons wijs dat zorg ‘onbetaalbaar’ zou zijn

Als hulpverlener is het goed je niet gek te laten maken door de mantra: de zorg is onbetaalbaar. Dat leidt tot onnodig cynisme. De miljardenbezuinigingen van dit kabinet zijn immers onnodig. Wat niet wegneemt dat er veel te besparen valt zonder te bezuinigen. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de concurrentie tussen zorginstellingen, het afschaffen van de verantwoordingsbureaucratie en het kleinschaliger organiseren van de zorg. Auteur: Henk van Gerven (Kamerlid SP, oud huisarts),

Bron:MedischContact.Artsennet.nl


MEDEDELING VNGS 15.09.2014 met update (17-09-2014)

DE BELASTINGDIENST OPENT EEN TERMIJN VAN 6 MAANDEN ZONDER SANCTIES OM DE INKOMSTEN VANUIT HET BUITENLAND TE REGULARIZEREN

§ De regering stelt een buitengewone regularisatie termijn ter beschikking van in Spanje woonachtige buitenlanders en van Spaanse gepensioneerden die naar Spanje zijn teruggekeerd na hun emigratie.

§ Deze groepen moeten het totaal van de aan de belastingdienst verschuldigde bedragen betalen, met vrijstelling van sancties of boetes; de eerder opgelegde boetes zullen worden vergeven.

1 augustus 2014.

- Het ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Spaans ministerie van Financiën) opent een termijn van zes maanden om zonder boetes de pensioenen afkomstig uit het buitenland te regulariseren. Het betreffende wetsvoorstel (proyecto de ley de reforma del IRPF y del Impuesto de la Renta de no Residentes), vandaag in de ministerraad goedgekeurd, omvat een onderdeel waarin dit is vastgesteld. Dit is van belang voor in Spanje woonachtige belastingbetalers die een pensioen ontvangen afkomstig uit het buitenland. We spreken dus over buitenlanders die in Spanje woonachtig zijn en hier hun pensioen ontvangen, of om gepensioneerde Spanjaarden die naar Spanje zijn teruggekeerd na hun emigratie.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een zeker aantal belastingbetalers in Spanje wonen die pensioenen ontvangen uit het buitenland die niet zijn opgegeven in hun belastingaangifte.

Omdat het meestal om oudere mensen gaat, die vaak moeite hebben de Spaanse wetgeving te begrijpen doordat ze vaak Jaren in het buitenland woonachtig zijn geweest, en die over het algemeen niet over grote fortuinen beschikken, heeft de regering voor deze groepen een buitengewone termijn van zes maanden goedgekeurd om deze inkomens te regulariseren, vanaf januari 2015. Gedurende deze periode kunnen de betreffende belastingbetalers een complementaire aangifte presenteren van de nog niet verjaarde belastingperiodes van de niet opgegeven pensioenen afkomstig uit het buitenland.

Op deze manier hebben deze groepen de mogelijkheid hun belastingsituatie te actualiseren, door het volledige verschuldigde bedrag te betalen, waarbij ze worden vrijgesteld van boetes, sancties en rente.

Ook worden eerder afgerekende sancties en boetes bij al afgerekende dergelijke belastingschulden vergeven. Op die manier worden die belastingbetalers die al eerder vrijwillig met de belastingdienst hebben afgerekend niet benadeeld. Al betaalde boetes zullen worden terugbetaald.

Deze maatregel stelt deze groepen in staat zich volledig in de Spaanse maatschappij te integreren. Ons land is een aantrekkelijk land om van het pensioen te genieten, en deze maatregel begunstigt Spanje als woonland voor gepensioneerden met een zeker financieel niveau, die op deze manier zullen bijdragen aan het economisch herstel.

klik hier voor  Nota pensionistas extranjeros (pdf)

klik hier voor Nota aprobación reforma fiscal (pdf)

klik hier voor vertaling aprobación reforma fiscal (word doc)


Bron:NRC Handelsblad

Een liberaal imago is alles voor Edith Schippers

Profiel

Edith Schippers

Wat is er met de minister van Volksgezondheid? Anders zo doortastend, deze week tweemaal in het defensief.

Door Derk Stokmans en Frederiek Weeda

Derk Stokmans Frederiek Weeda

Het viel op. Minister Edith Schippers was dinsdag niet bij de presentatie van het kritische rapport van de commissie-Borstlap. Haar ministerie, schreef de commissie, had zich te veel bemoeid met de zorgautoriteit NZa, op manieren „die schuren” langs de wet, zodanig dat het ministerie „de schijn van ongerechtvaardigde inmenging” wekte.

Haar afwezigheid werd afkeurend ontvangen. Ze had de commissie zelf ingesteld nadat Arthur Gotlieb, klokkenluider bij de NZa, zelfmoord had gepleegd. Een „verbouwereerde” Renske Leijten, Kamerlid voor de SP: „De familie liep daar rond. Schippers duikt.” Maar het was de commissie zelf die Schippers had gevraagd niet te komen.

Dat zo’n detail zo opvalt, tekent de situatie van de minister. Ze zit in het defensief.

En dat voelt ze zelf ook, bleek uit een persbericht waarin ze een ferme draai gaf aan de kritiek van de commissie. De NZa en haar ministerie van Volksgezondheid „handelen volgens geldende verantwoordelijkheidsverdeling”, zo begon het. Aan een lange rij misstanden in het personeels- en privacybeleid bij de NZa, die de commissie ook meldde, maakte Schippers weinig woorden vuil.

Het was niet de eerste defensieve manoeuvre van Schippers deze week. Op maandag liet ze weten dat niet zij, maar haar voorganger Ab Klink, in 2009 een „onterechte” financiële garantie aan het Rotterdamse Erasmusziekenhuis had verleend en dat dit waarschijnlijk „niet in overeenstemming met de regels” was gebeurd. Ook dat leek een poging een onwelgevallige onthulling te neutraliseren.

Veel leverde het pr-offensief haar overigens niet op. Wel ergernis bij de Tweede Kamer, die zoveel ontwijkend gedrag te ver vond gedaan. Ze moest als een soort strafwerk een brief met uitleg over de ministeriële verantwoordelijkheid – een minister is politiek verantwoordelijk voor besluiten van zijn voorgangers – schrijven.

Het ging zo goed

Voor een politicus die als Tweede Kamerlid en minister naam maakte als ‘no-nonsens’, direct, betrouwbaar en niet bang voor confrontatie, is het opvallend gedrag.

En het ging zo goed met minister Edith Schippers (50). Vriend en vijand erkennen dat haar langzaamaan lukt wat niemand eerder lukte: de kosten in de ziekenhuiszorg beheersen. Jarenlang stegen die met 6 procent, vorig jaar nog maar met 2 procent. Het gaat om grote bedragen: 50 miljard euro besteedde Nederland vorig jaar aan huisartsen- en ziekenhuiszorg, medicijnen, psychiaters, kraamhulpen en tandartsen. En nog eens 27 miljard aan langdurige zorg.

Ze loodste onlangs ook twee omstreden wetten door de Tweede Kamer: ziekenhuizen mogen voortaan winst uitkeren, waardoor ze investeerders kunnen gaan aantrekken. Schrikbeeld van critici is dat sommige ziekenhuizen dan echt commerciële bedrijven worden, waar marketing en financiën belangrijker worden gevonden dan de zorg voor de zwakste, duurste patiënten. Maar de Kamer ging akkoord. Banken, stelde Schippers, zijn zo voorzichtig geworden met geld uitlenen dat ziekenhuizen wel andere investeerders móéten aantrekken.

En artikel 13 van de Zorgverzekeringswet wordt aangepast. In een notendop: de zorgverzekeraar is voortaan vrij geen rekening te vergoeden van een dokter, of therapeut, met wie hij geen contract heeft gesloten. Die nota moet de patiënt dan zelf betalen en dat kan 95 procent van de bevolking niet. Artsen waren woest: alle macht gaat nu naar de zorgverzekeraars! De patiënt verliest zijn grondwettelijke vrijheid zélf een arts te kiezen. Maar de Kamer ging akkoord.

Dit is de enige manier, stelt Schippers, om zorgverzekeraars echt de rol te laten spelen die ze sinds 2006 hebben: zij sluiten namens hun klanten, de verzekerden, contracten met ziekenhuizen, klinieken en therapeuten die zij goed genoeg en efficiënt genoeg vinden. De verzekerde kiest een verzekeraar, niet zozeer een ziekenhuis.

Schippers en de zorgverzekeraars trekken „aan de dezelfde kant van het touw”, zegt Wim van der Meeren, voorzitter van de grote zorgverzekeraar CZ. Aan de overkant zitten medisch specialisten, ziekenhuizen, huisartsen en patiënten(verenigingen). „Iemand moet de boeman zijn”, zegt Schippers zelf over haar missie om de zorgkosten te drukken. Van der Meeren: „We komen elkaar vaak tegen in dit veld, ik zie haar om de paar weken, en dan zeggen we allemaal tegen elkaar: wat was het algemeen belang ook alweer? De kosten beheersen.”

Schippers, liberaal, poldert zich een ongeluk. Zij introduceerde drie jaar geleden zorgakkoorden: elk jaar spreken de koepels van ziekenhuizen, artsen, verzekeraars en patiëntenverenigingen met het ministerie af met hoeveel procent de uitgaven nog mogen stijgen (nu 1,5 procent).

Ze staat haar mannetje in dat veld, zegt Pier Eringa, directeur van het Dordtse Albert Schweitzerziekenhuis, vanuit de auto. Hij is op weg naar een congres met bestuurders en beleidsmakers: staatssecretaris Martin van Rijn is er, directeur-generaal van het ministerie Leon van Halder, oud-minister Ab Klink, nu bestuurder van zorgverzekeraar VGZ.

Eringa: „Ze is aangenaam koersvast. Zwabbert niet. Met de verzekeraars disciplineert ze ons. Prima. Ze durft ook de nadelen van de marktwerking die ze bepleit, te benoemen: zwakke ziekenhuizen die failliet gaan.”

Wat Schippers te weinig doet, vindt Eringa, is waardering uitspreken voor de duizenden artsen en verpleegkundigen die de zorg verlenen. „Ze wekt de indruk dat zij alleen maar moeilijk doen over hun inkomens. Dat is niet zo, ze zijn consciëntieus en betrokken.” En ze zou „haar maatjes de zorgverzekeraars” strenger mogen aanspreken. „Wij moeten elk jaar weer met ze onderhandelen over prijs en volume van behandelingen. We hollen van contract naar contract.”

Zoals Schippers de bezwaren van artsen wegwuift, zo wuift ze tegenwoordig ook de oppositie in de Kamer weg, zegt SP’er Leijten. „Wij staan natuurlijk ideologisch lijnrecht tegenover elkaar. Maar vroeger luisterde ze goed naar kritiek. Nu gaat ze categorisch niet op onze bezwaren in – omdat de SP ‘toch tegen het zorgstelsel’ is, zegt ze dan.” Die houding is vooral gevaarlijk voor de minister zelf, vindt Leijten. „Ja, ik zet het scherp aan, maar ik verzin die kritiek niet. Die komt uit de maatschappij.”

Leijten toont een brief van de belangenvereniging voor fysiotherapeuten. Daarin beklagen ze zich bij Schippers. Het verslag van een gesprek tussen de vereniging en de minister dat Schippers naar de Kamer stuurde, klopt niet, schrijven de fysiotherapeuten. Ze missen „de grote hoeveelheid kritiek die vanuit zorgverleners werd geuit op het optreden van de zorgverzekeraars”.

Imago

Schippers waakt zorgvuldig over haar imago en houdt niet van verrassingen. Ze wil zich tonen als liberaal, doortastend, voorvechter van zowel patiënt als premiebetaler. In elk geval níét als belangenbehartiger van ziekenhuizen en artsen. Ze belt journalisten en Kamerleden dan ook zelf op als een uitspraak, nieuws of analyse haar onwelgevallig is. Ze reist steevast af naar de televisiestudio’s om actie te beloven na bijvoorbeeld een opzienbarende medische misser of fouten van de inspectie.

Volgens Kamerlid Mona Keijzer van oppositiepartij CDA is Schippers een „buitengewoon handig politicus”, die „alles van zich af organiseert”. Daarmee schept ze het beeld, zegt Keijzer, dat ze een echte liberaal is: wij gaan er niet over, maar de markt. En zo ontloopt ze ook politieke problemen. Maar als het haar uitkomt, zegt de CDA’er, grijpt de minister wel degelijk in. Zoals toen de tandartsen hun tarieven opeens fors verhoogden. „Negatief geformuleerd is het opportunistisch. Je kan het ook ‘instrumenteel liberaal’ noemen.”

Schippers presenteert zich als dé voorvechter van marktwerking in de zorg, niet alleen uit overtuiging, maar ook omdat het aan haar „rechtse blazoen” bijdraagt, zoals CDA’er Keijzer het formuleert. Als daardoor de kosten te veel stijgen, grijpt ze in. Want het is haar opdracht om de zorgkosten te beteugelen. Maar wie dat omschrijft als het beperken van de marktwerking, kan op een boos telefoontje rekenen.

Kleine stapjes

Ophef was voor Schippers tot nu toe steeds een reden om beleid aan te passen. Jonge specialisten in opleiding (aio’s) waren vorig jaar boos toen het rijk zei dat ze voortaan hun eigen opleiding moesten betalen. Prompt bezocht de minister een landelijke aio’s-dag, om hen gerust te stellen. Het plan werd geschrapt. De huisartsen verzetten zich eind 2011 hevig tegen het plan om hen met elkaar te laten concurreren. Dat plan verdween. De huisarts, weet Schippers, kan op sympathie rekenen van de meeste Nederlanders. Ook vallen huisartsen en wijkverpleegkundigen straks niet onder het aangepaste artikel 13, omdat die groepen zich er fel tegen keerden.

SP’er Leijten ziet daarin het vermogen van Schippers ver vooruit te kijken. „Ze accepteert beperkingen van de marktwerking, omdat ze weet dat ze met duizend kleine stapjes meer bereikt. Ze heeft het principe van winstuitkering in de zorg ingevoerd. Nu is dat nog beperkt en streng bewaakt. Maar die beperkingen kan je de komende jaren gaan uithollen.”

Het belang dat Schippers aan imago hecht, maakt haar ook kwetsbaar. Deze week sloeg ze vooral van zich af. Leijten: „Ze was zo voortvarend in het aanpakken van de problemen bij de Inspectie [eind 2012 bleek uit onderzoek dat de inspectie amper iets deed met klachten van patiënten]. Maar nu? Het lijkt wel of ze de greep begint kwijt te raken.”

Dat ze haar imago bewaakt, vindt ziekenhuisdirecteur Eringa wel sterk. „Maar je mag het ook toegeven als iets gewoon niet goed is gegaan. Zoals met de NZa. Incasseren hoort bij het ministerssalaris, zou ik denken.”

CV Volksgezondheid

Politicoloog Edith Schippers (1964) is sinds 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de Tweede Kamer (sinds 2003) was ze woordvoerder volksgezondheid voor de VVD en (vanaf 2006) vicefractievoorzitter.


 

bron: Volkskrant

INTERVIEW MARTINE BAAY, FRACTIEVOORZITTER 50PLUS

'Ik ben absoluut geen tussenpaus'

DOOR MAARTJE BAKKER − 05/09/14, 00:00

De koopkracht van ouderen is in gevaar. Werk aan de winkel voor 50Plus. Martine Baay moet het nieuwe gezicht van die partij worden. Kan zij het succes van Henk Krol evenaren? 'Niets is onmogelijk.'

e ouderen vinden het 'schandalig' zoals ze gepakt en dubbel gepakt worden. Ze voelen zich gebruikt om de begroting van het kabinet rond te krijgen. In 2016 gaat de ouderenkorting, een belastingvoordeel voor AOW'ers, omlaag en wordt voor sommige ouderen nul.

Daarbij gaan de zorgpremies omhoog. En de pensioenuitkeringen stijgen alweer niet mee met de inflatie. Gevolg: de koopkracht van ouderen ligt onder vuur. Al jaren. 'Wij accepteren dit niet meer', verklaart de ouderenbond. 'Het wordt tijd voor actie.'

De politieke arm van die woede heet 50Plus. Na Henk Krol en Norbert Klein is die politieke partij alweer toe aan haar derde leider: Martine Baay (56). Ook zij reageert fel op de kabinetsplannen. '50Plus vindt het onfatsoenlijk een kwetsbare bevolkingsgroep zo hard en eenzijdig te treffen', laat ze donderdag op de website van de partij weten. Bezuinigingen, oké, maar 'die moeten dan wel gelijkmatig, eerlijk en naar draagkracht worden verdeeld'. En : 'Ouderen hebben niets te verwachten van dit kabinet.'

Erg opvallend is Baay nog niet geweest. Op het moment dat ze toetrad tot de Tweede Kamer, als vervanger van Henk Krol, werd ze nog behandeld tegen borstkanker. Haar fractiegenoot Norbert Klein was ermee akkoord gegaan dat ze zich op de achtergrond zou houden, zegt Baay. 'Norbert moest zich profileren, die zou het boegbeeld worden van 50Plus. En mijn uiterlijk was niet bepaald florissant in die periode. Ik had al mijn haar verloren. Geen wenkbrauwen en geen wimpers. Ik hoefde niet zo nodig in de spotlights.'

Maar toen maakte Norbert Klein bekend dat hij alleen verder ging in de politiek. Zijn belangrijkste grief tegen Martine Baay luidde dat ze niet zichtbaar was. Zij voelt zich erdoor gedwongen om over haar ziekte te praten. Als fractievoorzitter kan ze zich nu trouwens toch niet meer verbergen.

Ze heeft lichtgrijze pumps aangetrokken, waarmee ze vastberaden over het lichte parket in haar appartement in Huizen stapt. Ze draagt spierwitte kleren en turkooizen sieraden. Ze wil weer gezien worden.

U bent ooit gevraagd als staatssecretaris Emancipatiezaken voor de Lijst Pim Fortuyn. Waarom heeft u nee gezegd?

'Het verzoek kwam binnen een jaar nadat ik met mijn gezin naar Spanje was geëmigreerd. Mijn kinderen waren nog heel jong en hadden net een heel grote overgang gemaakt. Het was een bijzonder eervol verzoek, maar het kwam gewoon te vroeg.'

Kon u zich vinden in de ideeën van de LPF?

'Ik had mij eerlijk gezegd niet eens echt verdiept in de uitgangspunten van de LPF.'

Is toen het idee blijven hangen: ik wil ooit nog de politiek in?

'Niet heel erg geconcretiseerd. Ik was net begonnen met een heel nieuw leven in Marbella. De taal leren, je vriendenkring opbouwen. Pas toen ik terugkwam naar Nederland vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ik ergerde me aan de beeldvorming over ouderen in Nederland. In Spanje had ik gezien dat er onterecht geld voor de ziektekostenverzekering werd ingehouden op de AOW-uitkeringen. En toen kwam het verzoek van Jan Nagel om mee te denken over zijn nieuwe partij.'

Sommige partijgenoten denken dat het er ook mee te maken heeft dat u een relatief jonge, aantrekkelijke vrouw bent.

Lachend: 'Nou, ik weet niet of ze me zo aantrekkelijk zouden vinden als ik m'n pruik zou afzetten.'

Toen Henk Krol zijn vertrek uit de Tweede Kamer bekendmaakte, werd u nog behandeld tegen borstkanker. Heeft u er lang over nagedacht of u hem wilde opvolgen?

'In de loop van die dag heeft Norbert mij opgebeld met het verzoek toe te treden tot de Kamer. Ik zei: jij weet heel goed van mijn ziekte. Hij heeft mij de toezegging gedaan: Martine, we houden daar rekening mee. Mijn oncoloog in Spanje heeft eens gezegd: jij weigert gewoon ziek te zijn. Ik wilde niet mijn hele leven op mijn ziekte instellen.'

U stond om zes uur op, ging voor bestraling naar het ziekenhuis en arriveerde elke dag stipt om negen uur in de Tweede Kamer. Was u bang om verwijten te krijgen als u niet zo punctueel was?

'Nee. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er helemaal voor. Dit was een bepaald ritme dat ik moest volbrengen. Daar kreeg ik positieve energie uit. Ik ben iemand die altijd heel druk bezig is. Dat kan helend werken. Daar ben ik van overtuigd.'

Hoe kwam het dat het niet boterde met Norbert Klein?

'Al na een week kregen we onenigheid over het bestuur van de stichting waarbij onze beleidsmedewerkers in de Tweede Kamer in dienst waren. Ik wilde graag een driekoppig bestuur, hij wilde dat alleen wij tweeën erin zouden zitten. Bij de interne organisatie van de Tweede Kamer zeiden ze meteen tegen mij: nou mevrouw Baay, drie bestuursleden, dat is een heel wijs besluit. Later is het zelfs verplicht gesteld. Alle andere kleine fracties hadden ook al minstens drie bestuursleden. Ik heb teruggekoppeld aan Norbert: laten we er nou drie nemen. Toen werd hij razend. Echt razend.'

Norbert Klein heeft gezegd dat hij zich ergerde aan uw focus op de details, de randzaken.

'Hij is iemand die in zijn eigen wereld leeft en alleen die realiteit als de realiteit beschouwt. Wat kon je, objectief gezien, tegen mijn voorstel hebben?'

Vanaf januari hoefde u niet meer bestraald te worden. Norbert Klein dacht toen: 'Nu gaat het gebeuren.' Toch deed u in een half jaar maar een enkel debat. Waarom kwam u zo langzaam op gang?

'Het is geen griep of verkoudheid. Het heeft een doorwerking. Daarbij komt: het is heel normaal om een inwerk-periode te hebben in de Tweede Kamer. Ik heb weleens gehoord, bij grote fracties dan: het eerste jaar luisteren, het tweede jaar fluisteren en het derde jaar doe je je mond open. Dat is wel erg lang, maar we hadden afgesproken dat ik tot het zomerreces op de achtergrond zou blijven.

Wat vond u moeilijk als beginnend Kamerlid?

'Ik ben geneigd alle ins en outs van een dossier te willen weten. Kennis is macht. Op het moment dat je boven de stof staat, kun je het meest overtuigend je boodschap uitdragen. Er zijn Kamerleden die al jarenlang één of twee portefeuilles hebben en een specialisme hebben opgebouwd. Dat wil ik ook.'

Het was geen makkelijk jaar: uw ziekte, het nieuwe werk, de strubbelingen met Klein. Wat hield u op de been?

'Mijn doel is om een goed Kamerlid te zijn. 50Plus is meer nodig dan ooit, als je ziet met hoeveel snelheid de verzorgingsstaat wordt afgebroken.

'Ik heb een tijd in het buitenland gewoond. Daar heeft een grootmoeder of grootvader echt een centrale rol in de familie. Er is respect voor ouderen. Hier zijn mensen die zich overbodig voelen in de maatschappij. Ze krijgen het gevoel dat ze te veel geld kosten vanwege hun ziekte of hun verzorging. Nou, dat vind ik gewoon schandelijk.'

Is het de taak van de politiek om daar iets aan te doen?

'Naarmate je ouder wordt, verlies je vrienden, kennissen, familieleden. Je wereldje wordt kleiner. Op het moment dat allerlei ondersteuningen, activiteiten in een buurthuis en dergelijke, wegvallen, worden mensen compleet teruggeworpen op zichzelf. Dat is wel degelijk iets wat je van overheidswege moet aanpakken.'

Henk Krol had het in zijn tijd als partijleider meestal over het karige inkomen van ouderen. Gaat het u daar niet om?

'Jawel. De koopkrachtdaling is onder ouderen het hoogst, de afgelopen drie jaar.'

Maar in de afgelopen tien jaar is het inkomen, het vermogen en de koopkracht van ouderen flink gestegen, zeker in vergelijking met dat van werkenden. Waarom houdt 50Plus de mythe in stand dat het slecht gaat met de ouderen?

'Je kunt toch wel nagaan dat als het hele levensstandaardniveau is gestegen in prijs en als de pensioenen niet worden geïndexeerd, dat je erop achteruitgaat in koopkracht?'

Dat probleem hebben de werkenden ook. De economische crisis heeft sommigen van hen nog veel harder getroffen.

'Nee, want de lonen worden wel geïndexeerd. Bovendien houdt die crisis niet eeuwig aan. Jongeren hebben veel meer perspectief om tekorten in de loop van hun werkzame leven aan te vullen.

U heeft lang in Marbella gewoond, bekend om de superrijken. Bent u geschikt om de noden van de ouderen te verwoorden?

'Dus waar je woont bepaalt je inzet? Het gaat niet om mij, hè. Het gaat om wat je kunt betekenen voor die ander. Ik heb er nooit mee te koop gelopen, maar ik ben m'n hele leven lang maatschappelijk betrokken geweest. Ik heb in talloze besturen gezeten. Van het kinderdagverblijf, van de school van mijn kinderen. In de advocatuur ben ik gewend op te komen voor mensen die niet in staat zijn hun eigen belangen goed te behartigen.'

Ziet u zichzelf als de toekomstige lijsttrekker van 50Plus?

'Vooralsnog concentreer ik me helemaal op mijn taak als fractievoorzitter. Het beoordelingsmoment is pas aan de orde als er verkiezingen komen.'

Veel mensen zien u als een tussenpaus. Zij denken dat Jan Nagel alweer op zoek is naar een nieuwe aanvoerder.

'Wij beiden, Jan Nagel en ik, zijn er absoluut van uitgegaan dat het voor een onbepaalde periode is. Dat dit geen tussenfase is. Jan Nagel heeft altijd gezegd: we hebben het volste vertrouwen in je, jij kunt het. Je kunt ooit lijsttrekker worden.'

Denkt u zelf dat u het succes van Henk Krol zou kunnen evenaren?

'Niets is onmogelijk. Een vriendinnetje stuurde mij een mooie spreuk toe. In het Engels, maar ik heb ook even een vertalinkje gemaakt.' Ze spiekt op een briefje. 'Moedig zijn is niet de kracht door te gaan, moedig zijn is doorgaan zonder kracht.'

CV

16 januari 1958 Geboren in Haarlem

1989-2001 Werkt als advocaat

2001-2009 Woont in Marbella, Spanje. Doet vrijwilligerswerk, onder meer als oprichter van een vrouwennetwerk aan de Costa del Sol.

2011-2012 Secretaris in het bestuur van 50Plus

2013-heden Tweede Kamerlid 50Plus

Martine Baay is gehuwd met Henk Baay, voormalig directeur verkoop bij Fokker en Philips.
Ze hebben twee volwassen zoons.


 

Telegraaf, 5 september 2014.

Kabinet plukt ouderen kaal

door Niels Rigter

DEN HAAG - 

Het voornemen van het kabinet om in 2016 te snijden in fiscale voordelen voor senioren, heeft de woede gewekt van ouderenorganisaties en oppositiepartijen. Niet alleen gaat de ouderenkorting omlaag en wordt de ouderenkorting bij vermogen geschrapt, ook de verhoging van de inkomensafhankelijke zorgpremie voor niet-werkenden treft ouderen in hun beurs.

„Als dit waar is, levert de gemiddelde oudere alleen al door de hogere zorgverzekeringen en de verlaging van de ouderenaftrek 50 euro per maand in”, zegt Martin van Rooijen van de Koepel Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden.

Plunderen

En daar komt het niet-indexeren van de pensioenen door de nieuwe pensioenregels nog bij. „Het lijkt erop dat dit kabinet de gepensioneerden koste wat kost wil plunderen. Oud worden mag nog net in Nederland, maar het mag niets kosten.”

Vermogende ouderen zijn nog slechter af. Zij die nu nog de volledige ouderenaftrek krijgen, gaan er straks tussen de 110 en 120 per maand op achteruit.

Maarten Hendriks van ANBO voelt zich misleid. „Wij hebben woensdag nog een gesprek gehad met ministers Asscher en staatssecretaris Klijnsma (beiden Sociale Zaken, red.). Daarin gaf Asscher toe dat ouderen sinds 2010 aan koopkracht hebben ingeleverd. Hij zei daarbij dat ook 2015 ’een moeilijk jaar’ zou worden waarin er ’geen grote plussen’ voor de ouderen zouden komen. We zijn er niet tegen dat ook de ouderen meedoen met de crisis, en er is voor elke maatregel apart wel iets te zeggen. Het is de stapeling van een groot aantal maatregelen die heel slecht uitpakt voor ouderen.”

Ook in Den Haag slijpt men de messen. „We gaan hier keihard actie tegen voeren”, kondigt PVV-Kamerlid Madlener aan.


Telegraaf za 23 aug 2014, 05:30

Bittere pil voor gepensioneerde

Arno Reekers

DEN HAAG - 

De nieuwe, strenge regels voor pensioenfondsen pakken rampzalig uit. Ouderen gaan in de komende jaren zes procent van hun koopkracht verliezen. Bij een gemiddeld pensioen loopt het verlies aan koopkracht op tot enkele honderden euro’s per jaar.

Ook werkende mensen, die nu verplicht premie betalen aan hun pensioenfonds, worden hard geraakt. Hun toekomstig pensioen wordt voorlopig niet aangepast aan de inflatie en deze korting zal niet worden gerepareerd.

Dit schrijft de Pensioenfederatie over de nieuwe regels die staatssecretaris Klijnsma (PvdA) wil invoeren. Deze federatie vertegenwoordigt vrijwel alle pensioenfondsen van Nederland.

In een zogeheten ’position paper’ maakt de federatie gehakt van de plannen van Klijnsma. De keiharde aanval van de Pensioenfederatie stelt dat Klijnsma’s plannen „direct invloed hebben op de uitkeringen en koopkracht van gepensioneerden”.

Pijnlijk

Voor werkenden is de boodschap net zo pijnlijk. De kortingen die in de komende jaren zullen worden doorgevoerd, kunnen nooit worden goedgemaakt. „Het ziet ernaar uit dat het aan de jongeren beloofde ’zoet’ nooit uitgedeeld zal worden”, zo is het vernietigende commentaar van de Pensioenfederatie.

Het gaat om nieuwe regels die komend jaar moeten ingaan. Klijnsma heeft de regels opgesteld om te waarborgen dat pensioenfondsen financieel sterker worden en dat de lasten en lusten eerlijker worden verdeeld tussen oud en jong.


 

 

MEDEDELING 09-08-2014

L.S.

 

Ondanks het door ons aangedragen besluit van de Belastinginspecteur dat de verdragspremie aftrekbaar is van de IB, is er toch een Nederlandse belastingadviseur die dit document onvoldoende vindt om aftrek te rechtvaardigen.

 

Daartoe is door deze Nederlandse belastingadviseur contact opgenomen met een belastinginspecteur op een hoger niveau en heeft daar de toegekende aftrekbaarheid ter discussie gesteld met argumenten die ons inzien volstrekt onjuist zijn en getuigen van een gebrek aan kennis over de z.g. “verdragsbijdrage” .  Derhalve een voor ons volstrekt onbegrijpelijk initiatief.

 

Derhalve willen wij een extra bewijs aanvoeren ter bevestiging van de juistheid van onze stellingname. Betreffende document, de consulta vinculante DGT,  treft u hierbij aan. Ook dit document heeft betreffende belastingadviseur niet op andere gedachten kunnen brengen en die daarom volhardt  in het in twijfel stellen bij de belastingdienst van genoemde vrijstelling.

 

Het bestuur VNGS

klik hier voor worddocument consulta vinculante DGT


STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (SBNGB)

Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VNGS)  (04-07-2014)

Wij roepen in herinnering de door onze Stichting gevoerde processen tegen het stopzetten van de KOB (Koopkracht tegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen). Een overwinning voor de rechtbank in Haarlem bleek niet voldoende om de regering te dwingen deze maatregel ongedaan te maken, waardoor wij genoodzaakt waren de hulp in te roepen van de E.C. Ook daar werd het pleit in ons voordeel beslist. Toch was ook daar een 2e ronde noodzakelijk met de dreiging van een gang naar het EHvJ, waarna de maatregel ongedaan werd gemaakt en ons de achterstallige bedragen alsnog werden uitbetaald met rente.

Onmiddellijk werd duidelijk dat deze overwinning niet van lange duur zou zijn en enige tijd geleden werd dan ook al aangekondigd dat de KOB wederom zou verdwijnen. In eerste instantie dacht het ministerie aan een soort familietoeslag die beperkt zou blijven tot de in Nederland woonachtigen. Gezien onze eerdere overwinning kon geen geschikte juridische onderbouwing gevonden worden voor deze manoeuvre, omdat wij dan onmiddellijk weer naar de rechter zouden kunnen stappen op basis van dezelfde gronden als waarmee de KOB stopzetting werd bestreden

In plaats daarvan komt er nu een “Inkomstenondersteuning AOW Gerechtigden” ter grootte van het eerdere KOB bedrag van maximaal € 25.12 per maand vanaf 1 januari 2015. Daarop zal gekort worden voor het aantal jaren dat geen AOW werd opgebouwd in Nederland.

Voor die mensen, die altijd in Nederland gewoond hebben en daardoor hun volledige AOW hebben opgebouwd, zal deze nieuwe regeling geen verschil maken. Het meest getroffen zullen zijn de gastarbeiders die slechts enkele jaren in Nederland hun AOW rechten hebben opgebouwd en dus de genoemde ondersteuning vermenigvuldigd gaat worden met de opbouwfactor  voor de AOW (aantal jaren opbouw x 2 %)  en  geen vast bedrag meer zal zijn dat tot op heden gelijk was voor allen.

Op onze website www.vngsint.com treft u een voorbeeld aan van de mededeling van de SVB over deze maatregel die we binnenkort mogen verwachten.  

(klik hier voor SVB pdf)

Tegen deze brief kan geen bezwaar worden aangetekend aangezien het een “aanwijzing” betreft. Alleen tegen een “besluit” kan geprotesteerd worden. De Stichting heeft dat eerder ervaren in onze procesvoering tegen de Staat toen ons bezwaar op grond van dit juridisch kunstje door de Raad van State niet ontvankelijk werd verklaard.

Veel wordt gezegd en geschreven over het huidige volledig doorgeslagen systeem van toeslagen. Bij het evalueren van deze maatregelen krijgen wij de indruk dat daar met deze wijziging nog eens een extra schepje bovenop wordt gegooid hetgeen alle mooie woorden over vereenvoudiging  tot “lip service” degradeert.

Veel Nederlanders hebben gedurende hun actieve leven jaren in het buitenland gewerkt o.a. ten behoeve van Nederlandse bedrijven en ter bevordering van onze export waardoor men slechts maar een deel van hun AOW heeft kunnen opbouwen. Voor hen zal het extra zuur zijn te merken dat ze daarvoor dus nu gestraft worden.

 

Het bestuur.

 


 

telegraaf 03-07-2014

 22-06-2014

Las claves de la reforma fiscal  

(El PAIS)

En la entrega por capítulos de su proyecto de reforma fiscal, el Gobierno ha desvelado este viernes el más importante, aunque no el último. Las ideas centrales, presentadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirman que la rebaja de impuestos se concentra en el IRPF, el tributo que más recauda, y el que más subió el Gobierno de Rajoy, nada más llegar a La Moncloa. También bajará la presión fiscal sobre las plusvalías del ahorro, y los tipos del impuesto de sociedades, que grava el beneficio empresarial. No habrá una nueva subida del IVA y bajada de cotizaciones sociales, la receta propuesta por los organismos internacionales y el comité de expertos, cuyo informe, básicamente, queda en papel mojado. Y lo que quedan también, todavía, son varias preguntas por contestar.

El IRPF baja, pero no igual para todos. El Gobierno aprobó una subida histórica para el impuesto de la renta en 2012, que llegó a cargar un 52% en el tramo más alto, a partir de 300.000 euros (en varias comunidades llega al 56%), y un 24,75% al más bajo, hasta 17.707 euros. La estimación sobre hasta dónde llega la rebaja ahora se complica, porque además de los tipos se reducen los tramos de renta, de siete a cinco. El Gobierno asegura que el ciudadano pagará, de media, un 12,5% menos en 2016 que ahora. Lo que parece claro es que, con la información suministrada (está por ver si se tocan los mínimos personales) reduce la presión en los primeros tramos de renta, los que afectan a casi todos los contribuyentes. El tipo teórico aplicado a los primeros 12.450 euros pasa del 24, 75% al 19% en 2016, aunque aquí el efecto está condicionado por el juego de los mínimos personales y familiares. Entre los 12.450 y los 20.200 euros de la base imponible el tipo será del 24% en 2016, cuando ahora es del 24,75% (24% en 2011) hasta los 17.700 euros. A partir de ahí, entre 20.200 y 33.007 euros, el tipo será igual al actual (30% frente al 28% de 2011).  E incluso aumentará al 31% en 2015. Hasta los 60.000 euros hay de nuevo un descenso apreciable (del 40% o 47% según el nivel de renta, al 37% en 2016). Entre los 60.000 y los 175.000 euros, el tipo cae del 47%-49% al 45%, pero no vuelve a los niveles de 2011 (43%-44%). Y donde sí hay una reversión completa es para las rentas más altas, a partir de 175.000 euros, que pasan del 51%-52%, al 45%. En suma, los tramos más bajos, porque afectan a todos los contribuyentes, y los más altos, son los más beneficiados.

Menos impuestos a las plusvalías del ahorro. El Gobierno mantiene la estructura dual en el IRPF, en el que el ahorro se grava menos que los rendimientos del trabajo. Los tipos, que iban del 21% al 27%, pasarán en 2016 a una franja entre el 19% (hasta 6.000 euros) y el 23% (a partir de 50.000 euros), algo superior a la que había en 2011. El Gobierno mantiene así la progresividad del impuesto, algo que se había puesto en duda. El Ejecutivo del PP  limita la cuantía de las deducciones por aportaciones a planes de pensiones (de un máximo de 12.500 euros a cerca de la media europea, unos 5.000 euros al año). En principio, el rescate de los planes de pensiones seguirá tributando como rendimiento del trabajo, no del ahorro. Además, amplía los conceptos de ahorro bonificados fiscalmente: las plusvalías generadas por depósitos o seguros de ahorro estarán exentas, siempre que la inversión se mantenga más de cinco años.

 

El impuesto de sociedades, al 25%. Tal y como había adelantado, el tipo del impuesto de sociedades pasa del 30% al 25%. Un descenso que el Gobierno compensa con el mantenimiento de la supresión de la mayoría de las exenciones que estaban vigentes hasta 2012. Sí mantiene la deducción por inversiones en I+D y establece una nueva "reserva de capitalización", que permite excluir del pago de impuestos un 10% del beneficio si se destina a aumentar el capital. También habrá una reserva de nivelación para las pymes, que podrán así dotar provisiones contra beneficios en previsión de malos resultados, lo que rebajará también su factura fiscal. El Gobierno sostiene que las dos medidas podrían llevar a las pymes a pagar solo un 20%.

más información

§                                 El Gobierno anuncia una rebaja media del 12,5% en el IRPF

§                                 El impuesto al ahorro se situará entre el 19% y el 23%

§                                 Los tramos de renta se reducen a cinco y caen para casi todos

§                                 Las pymes podrán pagar un mínimo del 20% en sociedades

§                                 1.200 euros para las familias numerosas o con dependientes

 

Más exenciones familiares. Hacienda no ha detallado que hará con el mínimo personal (5.150 euros) o con la exención por trabajador (para la mayoría, 2.600 euros ). Pero sí ha especificado que habrá un aumento en el mínimo familiar por hijo, que beneficiará sobre todo a las familias con uno o dos hijos. También aumentarán las exenciones por personas mayores a cargo y para discapacitados. Además Hacienda, como ya hace con las mujeres trabajadoras, pagará 1.200 euros anuales (100 euros al mes) a las familias numerosas (más de tres hijos) o que tengan personas a cargo con un grado de discapacidad superior al 33%.

¿Y no suben impuestos? Hacienda se ha limitado a explicar que la reforma fiscal tendrá un impacto bruto de 4.800 millones en 2015, pero que es compatible con el programa de estabilidad: es decir, que la recaudación bajaría solo en unos 3.000 millones ese año (y otros 4.000 millones en 2016) porque el descenso del IRPF y Sociedades aumentará la renta de familias y empresas. Y lo que no explicó es qué impuestos subirá: el programa de estabilidad refleja un incremento de recaudación de unos 2.000 millones por impuestos especiales (medioambientales), pero Montoro desplazó ese debate a la reforma de la financiación autonómica. Y tampoco precisó que hará con el recargo del impuesto de bienes inmuebles (IBI).


 

MEDEDELING VERENIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN SPANJE (VNGS) (18-06-2014)

Definitief uitsluitsel aangaande de aftrekbaarheid van de zgn. verdragsbijdrage.

In onze recente aanvulling, die volgde op de eerdere mededeling dat de z.g. verdrags-bijdrage aftrekbaar zou zijn van de Spaanse inkomstenbelasting, hebben wij gemeend voorzichtigheid te moeten betrachten omdat een belastingconsulent, die vooral Nederlandse residenten adviseert, ons waarschuwde dat het standpunt en advies van onze verenging in deze onjuist zouden zijn en dat ook aan haar cliënten meedeelde.

Inmiddels zijn wij, door een oplettend lid, in het bezit van het betreffende document in deze aangelegenheid dat bovendien specifiek refereert aan de Nederlandse verdragsgerechtigden en is getekend door de Director General de Tributos p.d. el Subdirector General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas waarin vervat het voor ons positieve besluit in deze (zie bijlagen).

Ons advies in deze was dus volledig juist en boven iedere twijfel verheven. U vindt een kopie van dit document op onze website: www.vngsint.com.

Wij raden u aan uw belastingadviseur, indien deze hiervan niet op de hoogte was en derhalve deze aftrekpost niet heeft opgevoerd in uw aangifte, te verzoeken na te gaan of in deze alsnog een herziene aangifte gedaan kan worden over de op dat moment reeds afgewikkelde belastingjaren vanaf 2006.

Het Bestuur.

BIJLAGEN:

(KLIK HIER voor beschikking Tributaria 10001 in  PDF)

(KLIK HIER voor beschikking Tributaria 20001 in  PDF)


VERENGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (16-06-2014)

VNGS

VERDRAGSBIJDRAGE

Vorige week berichtten wij u over de aftrekbaarheid van de verdragsbijdrage voor de berekening van de af te dragen inkomstenbelasting.

In reactie daarop ontvingen wij van één van de belastingadviseurs, die de Nederlandse verdragsgerechtigden bijstaan bij het indienen van hun aangifte, de mededeling zich hierin niet te kunnen vinden.

Ons advies is gegeven op grond van gedegen onderzoek bij Spaanse belastingadviseurs die de fiscale wetgeving ook in het verleden op deze wijze hebben geïnterpreteerd en toegepast. Er is dan ook voor ons geen enkele reden terug te komen op onze eerdere mededeling.

Niettemin voelen wij ons wel verplicht u te berichten over deze reactie omdat lezers die met beide visies worden geconfronteerd zich in het ongewisse zullen voelen, hetgeen wij bij hen helaas niet kunnen  wegnemen.

Uiteindelijk zal geen van beide meningen doorslaggevend zijn maar is de visie van de Spaanse belastinginspecteur bepalend.

In een aantal EU landen, waaronder Spanje, wordt de publieke zorg ( de Seguridad Social) gefinancierd uit de Algemene Middelen opgebracht o.a. door de Inkomstenbelasting. Dat betekent dat ieder belastingbetaler, dus ook Nederlandse gepensioneerde resident, op die manier reeds voor deze zorg betaalt

De z.g. verdragsbijdrage in Nederland is dus in principe een dubbele betaling voor die zorg. Dit thema is al jarenlang punt van discussie met het Ministerie van Financiën waar inderdaad deze situatie als onwenselijk wordt aangemerkt echter onvoldoende fiscale coördinatie binnen de EU landen wordt opgevoerd als de oorzaak daarvan. Deze situatie staat los van de aftrekbaarheid van onze verdragsbijdrage maar rechtvaardigt en vereist wel onze strijd tegen de heffing daarvan in Nederland.

Het Bestuur.


 

VERENIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN SPANJE (VNGS)

MEDEDELING  (10-06-2014)

 

Eerder berichtten wij u over de mogelijkheid de z.g. verdragsbijdrage, die door het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) aan ons in rekening wordt gebracht via inhoudingen op onze AOW, pensioenen en lijfrentes, af te trekken van het belastinginkomen.

Wij ontvingen daarop veelvuldig het verzoek bekend te maken waar in de Spaanse regeling deze mogelijkheid geboden wordt.

Het antwoord op die vraag luidt:

Articulo 19 de la ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 

Het bestuur.


OPEN BRIEF  (09-06-2014)

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken
de heer
drs.F.C.G.M. Timmermans
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC DEN HAAG
Nederland

Spanje,
Costa Blanca, 8 juni 2014

Onderwerp: sluiting Honorair Consulaat La Nucia

Geachte minister, collega politici en adviseurs,
Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van het consulaat te La Nucia Costa Blanca Spanje,
laten wij
als groep betrokkenen aan de Costa Blanca, bestaande uit o.a. Nederlandse (oud)ondernemers,
waaronder veel medici, een ernstig protest horen.

Na de ramp die uw voorgangers vanaf 2006 hebben veroorzaakt door middel van de invoering van de
Nieuwe Zorgwet, waardoor duizenden gepensioneerde Nederlanders in het buitenland dagelijks ernstig
worden benadeeld, zowel m.b.t. hun gezondheid-, sociaal-maatschappelijke als economische situatie,
kan uw voorgenomen besluit om het Honorair Consulaat in La Nucia (Costa Blanca, Spanje) ook van
onze kant op ernstige afkeuring rekenen.

Vele medelanders zullen immers niet meer in staat zijn hun officiële papieren aan te vragen of hun paspoort
te verlengen, waardoor ze illegaal worden in Spanje, met als gevolg dat ze niet meer verzekerd zullen zijn
voor noodzakelijke zorg. Nu reeds constateren wij uit stress voorkomende gezondheids- en
functioneringsklachten bij veel van deze mensen.
Terugkeren naar Nederland is zeker in de huidige economische crisis en uw afstotende beleid geen optie,
los van de gezondheidsproblemen die in het Nederlandse klimaat bij de betrokkenen direct terug zullen keren.

Een eventueel eigen woning onder dwang van uw beleid ver onder de prijs of de hypotheeklast moeten
verkopen, leidt tot grote schulden en dus ook nog eens extra financieel leed.
Met uw 'bezuinigingsplannen' waarmee u de Nederlandse staat juist op kosten jaagt, vergroot u de sociale ramp
die uw
politieke collega's Hoogervorst en Klink al hébben veroorzaakt.
Staat u ook achter de door getuigen gehoorde uitspraak van Hoogervorst dat de Nederlanders in het
buitenland uitgerookt moeten worden?
Dat de rechter uiteindelijk die Nieuwe Zorgwet-zaak heeft afgedaan met
" bestuurlijke naïviteit van de Nederlandse regering, zonder dat er opzet in het spel was", geeft
u naar onze mening niet het recht al vooruit te lopen op wederom zo'n uitspraak.

Uw ambassadeur te Madrid - op 500 kilometer afstand van ons/uw winstgevende Honorair Consulaat
in La Nucia - toont weinig of geen compassie met de Nederlanders in Spanje en in het bijzonder die
aan de Costa Blanca. Bovendien is hij meer dan voldoende geïnformeerd over de grote meerwaarde van
dit consulaat als het gaat om service aan Rijksgenoten variërend van hun veiligheid en ondersteuning,
tot aan vermiste personen toe.
Overigens treft u ook enige duizenden Nederlandse ondernemers met hun gezinnen die óók gebruik maken
van de diensten van het genoemde consulaat!

Er is dus schrikbarende desinteresse voor het leed dat zeer velen zal worden aangedaan en dat kan worden
voorkomen zonder dat het ook maar iets zal kosten!
Wij verzoeken u daarom uw economische, bestuurlijke en menselijke hart te laten spreken en deze
maatregel per direct in te trekken.
U zult daar mee vele tienduizenden landgenoten - zie de correcte cijfers die u eerder zijn aangeleverd
- een deel van het verloren vertrouwen in de Nederlandse overheid weer teruggeven.
Als u dit allemaal niets interesseert, dan kunt u dat laten merken door u niets aan te trekken van de
diverse petities en handtekeningenacties die u reeds heeft ontvangen. U doet dan gewoon alsof uw
neus bloedt.
Wij rekenen er echter op dat iemand die speciaal naar de Oekraïne reist om een volksopstand te steunen
en de Saudi's tevreden wil stemmen na wangedrag van een Tweede Kamer lid, ook het hart op de
goede plaats heeft zitten voor landgenoten die vaak om gezondheidsreden zijn afgereisd naar het
zuiden(tegen lagere zorgkosten dan in Nederland).


Hoogachtend,

Maarten Vasbinder, medicus
Jaap van Kluijven, radioproducer
Mart-Jan Rongen, chirurg
Rutger Baerends, tandarts
Max Rufi, uitgever
Barbara Mertens, uitgeefster
John van Kampen, wetenschapsauteur
Jeroen Braat, cardioloog
Ana Vasbinder Borda Marquillo, Directora Relaciones Institucionales, HCB
Dirk Lievaart, ondernemer
Jaap Rademaker FGA
Marijke de Ruijter ondernemer en vele anderen


 


MEDEDELING  30-05-2014

STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND.

Juni is de maand waarin de Spanjaarden, en dus ook de buitenlandse residenten, hun belastingaangiften moeten indienen. Wij wijzen erop dat de procedure daartoe is gewijzigd in vergelijking met hetgeen tot op heden het geval was.

Er bestaat al geruime tijd onduidelijkheid over de aftrekbaarheid van de z.g. verdragsbijdrage. Dat zijn de bedragen zoals die op onze pensioenen, AOW en lijfrenten door het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) worden ingehouden ter financiering van ons recht op toegang tot de publieke zorg in ons woonland, zijnde in Spanje de Seguridad Social.

Wij hebben er al bij herhaling op aangedrongen dat deze inhoudingen in principe een dubbele betaling betekenen omdat immers de publieke zorg in Spanje uit de Algemene Middelen wordt betaald waaraan wij, net als de Spanjaarden zelf, via de betaling van onze inkomstenbelasting bijdragen.

Naar ons is medegedeeld zijn deze bijdragen inderdaad aftrekbaar van de door ons te betalen inkomstenbelasting zodat u wordt aangeraden er goed op toe te zien dat deze bedragen inderdaad als zodanig in mindering worden gebracht op uw inkomen en dat dus daardoor uw belastbaar inkomen met deze bedragen wordt verminderd.

Het bestuur.

 


(klik hier voor de FLYER)

NEDERLANDS CONSULAAT COSTA BLANCA MOET BLIJVEN!

De Nederlandse regering wil, in het kader van bezuinigen, het consulaat in La Nucia per 1 september 2014 sluiten. Dit consulaat zorgt voor de Nederlanders in de Comunidad Valenciana en Murcia en geeft per jaar gemiddeld 3000 paspoorten uit. Alleen al aan de Costa Blanca verblijven zo´n 120.000 Nederlanders!

Wat zijn o.a. de consequenties van deze sluiting?

Wil u een nieuw paspoort, dan moet u daarvoor naar de ambassade in Madrid of naar Schiphol. Naast veel ongemak, neemt dit ook extra kosten met zich mee. Los daarvan zijn er veel medelanders die om gezondheidsredenen amper in staat zijn te reizen.

ZEG NÉÉ TEGEN DIT BESLUIT!                                                      consulaat open

* ga naar de website www.consulaatopen.nl  en vul uw gegevens in                                                                                       

* bel naar ons lokale nummer 965 020 460 (*). Spreek uw voicebericht in met uw naam en woonplaats. (*Gratis of tegen lokaal tarief; afh. van uw abonnement).

* of vul onderstaande strook in en lever die hier  af

 

Het Nederlandse consulaat in La Nucia moet openblijven

Naam: ……………………………………………………………………………………….........……………………………………….

Woonplaats: …………………………………………........……        Land: ……………………………………………………..

Mailadres: ……………………………………………………….........…………………………………………………………………

Opmerkingen: …………………………………………………………........…………………………………………………………

………………………………......................................................................................................................

..................................…………………………………………………………………........………………………………………

…………………….....................………………………………………………………………….......………………………………

.................................................................................................................................……………………

Handtekening:  ………………………………………………………….......…………………………………………………………


 

Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB)  (22-04-2014)

Kort verslag van de jaarvergadering van het stichtingsbestuur de dato 2 april 2014.

Het bestuur bestaat thans uit mevrouw J. Busch, penningmeester (Sp.), en de heren C. van de Wiel (Sp.), voorzitter, J. Hueber, secretaris (Sp.), F. Hoekstra (uit Fr.), F. Brouwers (B.) en W. Harkx (B.). De bestuurswisseling geschiedt op basis van coöptatie.

Bij de vergadering was ook aanwezig de heer A. Weyns namens Duitsland

Het jaarverslag 2013 en de financiële afrekening over dat jaar werden ongewijzigd goedgekeurd

Bij een nadere informatieuitwisseling is gebleken, dat er nog meerdere actiepunten overblijven na de eerste heftige jaren sinds de invoering van de nieuwe ziektewetverzekering van 1 januari 2006.

Om die reden zijn de statuten gewijzigd en is de doelstelling van de stichting verbreed van de problematiek rond de ziektewetverzekering tot alle gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse gepensioneerden in het buitenland, met name in de Europese Unie

In Spanje is een vereniging actief, de Vereniging van Nederlandse Gepensioneerden in Spanje (VNGS), waarbij de leden een contributie betalen. In Frankrijk bestaat de Internationale Club van Nederlandse Gepensioneerden (ICNG) die geen rechtspersoonlijkheid heeft. In België bestaat er rechtspersoon noch club. In Portugal is er een afgeleide rechtspersoonlijkheid. In deze drie landen is de organisatie afhankelijk van individuele giften

Het lijkt wenselijk om in ieder land op zich een eigen rechtspersoonlijke organisatie te hebben danwel een organisatie als onderdeel van de SBNGB. Tevens zal worden bekeken of het mogelijk is de websites te gaan coördineren.

Een eerste aandachtspunt zal zijn het vernieuwen van de belastingverdragen tussen Nederland en de andere EU-landen, waarbij Nederland de bronstaatheffing wil invoeren. Hierbij dient gelet te worden op de beginselen van behoorlijk bestuur zoals gelijke behandeling, zorgvuldigheid en het vertrouwensbeginsel

Een volgend aandachtspunt kan zijn de hoogte van de CVZ-bijdragen in verband met alle wetswijzigingen in Nederland (Overheveling van AWBZ-taken naar de wet Maatschappelijke Ondersteuning en de wet Langdurige Zorg). In dit verband ook aandacht voor de hoogte van de woonlandfactoren die dank zij de stichting reeds in het begin zijn verworven

Een apart maar moeilijk te behandelen probleem is de dubbele betaling van de wettelijke ziektekosten, waar het ene land dat (grotendeels) bestaat vanuit de algemene middelen en het andere land (grotendeels) vanuit de premiebetalingen

Grote bezwaren zijn er met het gegeven, dat buiten de EU- en EER-landen de Nederlandse gepensioneerde niet tegen ziekte verzekerd is omdat de EHIC-kaart alleen binnen de aangesloten landen geldt en het Verbond van Verzekeraars het verdragsrecht niet erkent als onderliggende verzekering. Dit vergt verdere discussie met betreffende instanties

Het bestuur wil op de websites het rekenmodel van de CVZ-bijdrage blijven plaatsen. Hierover zal met CVZ nader overleg plaats vinden omdat het tot nu toe verzorgd werd door de heer H. Berg die ermee wil stoppen.                                                                                                                                                        1    

Een evaluatie van de nieuwe Verordening 883/2004 die sinds 1 mei 2010 de verordening 1408/71 vervangt zal in 2015 plaats vinden. Mogelijke ontwikkelingen die hierbij van belang kunnen zijn zullen op de voet gevolgd worden.

Extra aandacht wordt vereist ten aanzien van het al dan niet exporteren van gevolgen van Nederlandse wetsbepalingen voor Nederlandse gepensioneerden in het buitenland.

In september 2014 zal er nader overleg zijn van SBNGB met een delegatie van CVZ en van het ministerie VWS.

Mocht u naar aanleiding van dit kort verslag vragen willen stellen dan kunt u uw vragen het beste richten via de website van uw eigen land.

Anterpen, 22 april 2014


 

TAXLIVE. Kennisplatform voor de fiscalist

Duitsland-Nederland

 

Voetbalwedstrijden tussen Duitsland en Nederland hebben altijd een extra lading. Daarbij kan het thuisvoordeel een rol spelen. We kennen allemaal de verloren WK-finale uit 1974 in München. Daar staat tegenover dat ‘we' tijdens de EK in 1988 de Duitsers tijdens de halve finale in Hamburg versloegen. Het kan verkeren met het thuisvoordeel. Zo ook met het heffingsrecht onder belastingverdragen over pensioen- en lijfrente-uitkeringen.

De lijn van de OESO is dat het woonland het heffingsrecht heeft over pensioen- en lijfrenteuitkeringen. Nederland volgde die lijn totdat in de eerste helft van de jaren '90 opmerkelijk veel directeur/grootaandeelhouders emigreerden naar België. Eén van de redenen hiervoor was dat de opgebouwde pensioenen in Nederland fiscaal gefacilieerd waren en in België bij afkoop onbelast of laag belast waren. De in de nationale wet getroffen maatregelen tegen pensioenemigratie mochten niet baten, hiervoor moest echt het belastingverdrag worden gewijzigd.

 

In 1998 nam Nederland de eerste stap in het ‘terughalen' van de belastingheffing over oudedagsvoorzieningen. Daarbij ging het slechts om het tegengaan van pensioenafkoop via het buitenland en het voorkomen van een bijzonder (laag) buitenlands heffingsregime als Nederland de pensioenopbouw fiscaal heeft gefacilieerd.

 

Vanaf 2011 streeft Nederland naar het overeenkomen van bronstaatheffing voor fiscaal gefacilieerd opgebouwde pensioenen, onafhankelijk van de fiscale behandeling van de pensioenen in de (nieuwe) woonstaat van de pensioengerechtigde. In de tussentijd zijn onder andere de verdragen met België, Portugal en Noorwegen aangepast. In die verdragen behoudt Nederland zich het recht voor om in bepaalde gevallen wel belasting te mogen heffen over in Nederland opgebouwde oudedagsvoorzieningen.

 

Daarnaast is Nederland in gesprek met Spanje, waar het klimatologisch en fiscaal goed toeven is. Ook in het nieuwe verdrag met Duitsland stelt Nederland paal en perk aan het ‘weglekken' van belastinggelden door pensioenemigratie, tenzij het totale pensioeninkomen lager is dan € 15.000.

 

Het Financieele Dagblad berichtte op 28 december 2013 uitgebreid over ‘hard geraakte pensionado's door nieuwe taksverdragen'. Twee naar Duitsland geëmigreerde landgenoten luchtten hun hart over op stapel staande wijzigingen in het belastingverdrag. Nederland gaat belasting heffen over hun oudedagsvoorzieningen, maar Duitsland moet een stapje terug doen in de belastingheffing.

 

Termen als ‘des duivels', ‘kafkaëske nachtmerrie' en ‘onbetrouwbaar' kwamen voorbij. Is het werkelijk zo erg gesteld? Duitsland belast Nederlandse oudedagsvoorzieningen veel lager dan Duitse oudedagsvoorzieningen. Slimmeriken maakten de afgelopen decennia handig gebruik van dit verschil. Niets aan te doen, volledig in overeenstemming met wetten aan beide zijden van de grens en in overeenstemming met het Verdrag. Al die tijd hebben de pensionado's het thuisvoordeel gehad. Maar net als bij het voetbal is het thuisvoordeel niet eeuwig gegarandeerd.

 

Ik snap de Nederlandse wetgever wel. Die wil iets terugzien van het fiscaal faciliteren van pensioenopbouw. Vanuit dat oogpunt is het niet verrassend dat Nederland bij nieuwe belastingverdragen een andere koers vaart. Uit sportieve overwegingen krijgen reeds in Duitsland woonachtige pensionado's een blessuretijd (overgangsregeling) van zes jaar. Prima, zo hoort dat in fiscalibus als geen sprake is van bestrijding van misbruik. Maar ik hoop dat het Nederlands elftal de volgende wedstrijd tegen Duitsland gewoon begint met 11 spelers en met een stand van 0-0.

 

Auteur: Peter Hoogstraten

 

Reageren

CvdWiel

Tijdens een SVB conferentie over "emigratie"met o.a. Staatssecretaris Sociale Zaken, Directeur Sociaal Planbureau, Kamerleden VVD, CDA en PvdA in, ik meen 2007, werden wij gewaarschuwd dat bij emigratie wij NL voorgoed achter ons lieten en het nieuwe woonland centrum zou zijn van ons leven. Dat was beleid van de EC als ook de NL regering zo werd ons verteld. We betaalden er immers al onze belasting en nu kwam de zorg daar nog eens bij toen wij uit de NL zorgsolidariteit werden gezet en onze jarenlang opgebouwde zorgreserve voor onze z.g. dure jaren van meer kosten dan bijdragen door Hoogervorst geschonken werd aan de zorgverzekeraars om de acceptatie van de ZVW te promoten: gelegaliseerde diefstal. Wij werden erop gewezen de voorwaarden in ons nieuwe woonland goed te evalueren zodat we de juiste beslissing zouden nemen. Dat hebben we gedaan. Onze financiële planning, de laatste waarschijnlijk die wij als gepensioneerden maakten en die daardoor dikwijls onomkeerbaar is, was gebaseerd op toen geldende omstandigheden. Nu worden weer, net als op 1.1.2006, de spelregels tijdens de wedstrijd veranderd en vele machteloze gepensioneerden geslachtofferd. Wij zijn immers zoals een bekend NL politicus onze groep eens kwalificeerde: calculerende belastingontduikers die van 2 walletjes willen eten. Vergeet het: 90% van de gepensioneerden die emigreerden moeten ieder maand hun centjes tellen. Prima: belast de bron, maar respecteer bestaande gevallen!! NL overheid: ben eens betrouwbaar.

10 april 2014 15:37


 

Telegraaf

Vr 04 apr 2014, 19:49 

Zorgen over indexatie pensioenen 

DEN HAAG -  

Ouderenorganisaties vinden het vervelend dat de kabinetsplannen om het Nederlandse pensioenstelsel te versterken, het lastiger maken voor pensioenfondsen om de pensioenen te indexeren aan de stijgende lonen en prijzen.

In de strengere regels die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken vrijdag presenteerde, moeten de fondsen hogere buffers aanhouden om te voorkomen dat zij opnieuw in de problemen komen. De koepel van ouderenorganisaties CSO en de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) vragen het kabinet nogmaals naar de plannen te kijken.

ABP, het grootse pensioenfonds van Nederland, zegt het eveneens belangrijk te vinden dat een pensioen de gemiddelde loonontwikkeling kan volgen. Het ambtenarenpensioenfonds wil daarom graag in overleg met het kabinet.

Vakcentrales FNV, CNV en VCP stellen het wetsvoorstel kritisch onder de loep te zullen nemen als dit wordt gedeeld met de sociale partners. Zij benadrukken in een reactie dat er op dit moment geen sprake is van een akkoord met de vakcentrales over de nieuwe pensioenwetgeving.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwelkomen de stappen die het kabinet zet richting een duurzaam pensioenstelsel. Volgens de toezichthouders is het belangrijk dat het Nederlandse pensioenstelsel „schokbestendiger” wordt. DNB en AFM zijn wel kritisch over het feit dat het kabinet in de plannen de mogelijkheid heeft behouden voor pensioenfondsen om hun premie te dempen op basis van verwachte rendementen.


 

VERSLAG   van de  ALGEMENE LEDENVERGADERING  van de

VERENIGING  NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN in SPANJE

gehouden op  donderdag 27 februari 2014  in het in het gebouw Sede Universitaria de La Nucia- Antiguo Colegio Sant Rafel,                         Avda Porvilla 8 in  La Nucia. 

 

(klik hier voor document)

 

Aanwezig:

Bestuursleden:  -  Cees van der Wiel (voorzitter)  - Hans Hueber (secretaris) 

-  Albert  Kiffen (penningmeester),  -

 

Afwezig met bericht van verhindering:  9 personen.

 

De voorzitter, Cees van der Wiel,  opent om 15.00 uur de vergadering. Omdat het vereiste quorum niet aanwezig is, sluit de voorzitter de vergadering. Conform het gestelde in de uitnodiging zal een volgende vergadering om 16.00 uur plaatsvinden.

Hieronder vindt u het verslag van de vergadering welke om 16.00 uur begon.

 

1.    Opening.

Met een hartelijk welkom aan de aanwezigen opent  voorzitter Cees van der Wiel  de vergadering en  zegt dat deze prachtige vergaderlocatie ons gratis ter beschikking is gesteld door de gemeente La Nucia. Een woord van dank is verschuldigd aan Bart Gommans en de burgemeester van La Nucia.

Het aantal leden dat deze vergadering bijwoont is meer dan vorig jaar. Dit is terecht aangezien er nog steeds belangrijke zaken op de agenda met het CVZ en het Ministerie van VWS staan. Bij punt 7 van de agenda zal hierop uitgebreid ingegaan worden.

 

2.    Ingekomen stukken  en mededelingen.

Voor deze vergadering hebben zich 9 mensen afgemeld. Reden van de afmeldingen is in bijna alle gevallen de té grote afstand of vakantie.

 

3.    Vaststelling  Verslag  Algemene Ledenvergadering  d.d. 18 februari 2013.

Door de vergadering wordt dit verslag zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd en aldus vastgesteld en getekend.

 

4.   Jaarverslag 2013  Vereniging Nederlandse Gepensioneerde  in Spanje V.N.G.S.

Desgevraagd heeft geen der aanwezigen op-of aanmerkingen op het vooraf uitgereikte verslag en wordt het verslag voor kennisgeving aangenomen en getekend. De voorzitter dankt de heer Hueber voor dit verslag.

 

5.    Financiële rapportage

De penningmeester Albert Kiffen heeft aan alle aanwezigen bij binnenkomst  een lijst van Baten en Lasten en een Balans uitgereikt, waarover hij een uitgebreide uitleg geeft. De voorzitter dankt de penningmeester Albert Kiffen voor zijn werkzaamheden en uiteenzetting.

 

6.    Kascommissie

Namens de kascommissie voert de heer Roosjen het woord. Zij hebben met drie personen t.w. mw. J.Busch en de heren K.Roosjen en J.F.van der Meer de kas gecontroleerd  en de heer Roosjen verklaart mede uit naam van alle drie  dat het financiële verslag  een juist en volledig beeld geeft van de werkelijkheid en dat de opgevoerde kosten  passen binnen de doelstelling van de vereniging.  Zij stellen de vergadering dan ook voor om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde  financiële beleid.

De voorzitter dankt de Kascommissie voor de verrichte werkzaamheden en het in het bestuur gestelde vertrouwen. Desgevraagd heeft niemand van de aanwezigen vragen hieromtrent, waarna de financiële jaarstukken 2013 worden geaccepteerd.

Voorzitter Cees van der Wiel dankt de Kascommissie en vraagt de vergadering het bestuur décharge te verlenen aan de hand van de verklaring van de Kascommissie.

De décharge wordt verleend.

 

7A.    Verwachte toekomstige ontwikkelingen.

Het is op dit moment al duidelijk dat de toekomst nog vele gevaren in petto heeft waarop we onze aandacht gevestigd moeten houden om te voorkomen dat we niet door de overheid nog verder benadeeld worden. Het gebied dat bestreken moet worden overschrijdt ruimschoots de oorspronkelijk doelstellingen van de vereniging, reden waarom werd besloten de statuten daaraan aan te passen hetgeen ook zal gebeuren met de statuten van de Stichting tijdens de a.s. jaarvergadering van het bestuur. De conclusie is dan ook dat wij doorgaan met de vereniging en de Stichting, zodat wij gesprekspartner blijven van het CVZ, SVB en het Ministerie van VWS. In september is er een nieuwe afspraak met het CVZ en de agenda wordt mede door ons bepaald.

Onderstaand volgt een zo gedetailleerd mogelijke inventarisatie van de punten die onze aandacht behoeven:

 • Ontwikkeling CVZ bijdrage c.q. woonlandfactoren o.a. in verband met AWBZ;
 • Betaling pensioenlandzorg per land gedifferentieerd;
 • Afrekenen werkelijke kosten en gevolgen woonlandfactoren;
 • Dubbel betalen;
 • Problemen EHIC en vergoeding medische kosten in derden landen;
 • Erkenning verdragsrecht als onderliggende verzekering binnen EU of andere polis;
 • Reisverzekering buiten verdragslanden;
 • Evaluatie nadelige gevolgen van nieuwe belastingverdragen;
 • Levenslang overgangsrecht bij wijziging belastingverdragen;
 • Uitbanning samenloopclausule ex pat verzekeringen;
 • Evaluatie komende aanpassing VO 883/2004;
 • EU onderzoek fiscale discriminatie van o.a. verdragsgerechtigden;
 • Overgang AWBZ naar Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
 • Dreiging korting Algemene Nabestaanden Uitkering buiten Nederland.

 

7B        Statutenwijziging.

De door het bestuur voorgestelde wijzigingen worden artikelsgewijs behandeld. De vergadering stelt voor artikel 3 sub c als volgt te wijzigen:

“ het financieel of anderszins ondersteunen van de leden van de vereniging en soortgelijke verenigingen en al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden in of buiten Spanje om de doelstellingen onder sub a en b te bereiken.”

Verder zijn er geen opmerkingen en worden de nieuwe Statuten goedgekeurd.

 

8.    Vaststelling Contributie 2014

Op grond van de inventarisatie genoemd onder punt 7A en mogelijke advocaatkosten in de toekomst is het dringend gewenst dat over het jaar 2014 weer contributie geheven wordt

 

Een berekening wijst uit dat over de periode 2006 t/m 2013 voor onze doelgroep een totale besparing werd bereikt van maximaal € 31.000 voor verdragsgerechtigden met de maximale inhouding en voor de AOW gerechtigde gehuwde met een volledige uitkering van € 9.000. Deze besparingen zijn per persoon.

Een gehuwd echtpaar met alle twee een maximaal bijdrageplichtig inkomen heeft dus over de gehele periode € 62.000 bespaard en een gehuwd echtpaar met beiden uitsluitend de maximale AOW uitkering € 18.000. Voor een echtpaar waarop beide situaties van toepassing zijn dus € 40.000. Ieder jaar weer opnieuw profiteren we van wat daarmee bereikt werd.

Daarnaast verkregen we de zgn. Pensioenlandzorg waardoor verdragsgerechtigden te allen tijde toegang kregen tot het basispakket van de Nederlandse zorg.

Vervolgens waren we succesvol met de procesvoering tegen de onterechte inhouding van de KOB hetgeen recentelijk resulteerde in een volledige restitutie inclusief rente.

 

Zoals bekend bedraagt de contributie slechts € 100,00 per persoon en per jaar. Dat bedrag gezien in het licht van de besparingen die we met onze procesvoering hebben weten te bereiken toont onmiddellijk aan dat het lidmaatschap een top investering is geweest.

 

Laat u zich niet leiden door de veel gehoorde opmerking dat ook wanneer men geen lid is en dus niet financieel bijdraagt, men tóch meeprofiteert van de bereikte resultaten. De opmerking op zich is juist maar wij kunnen ons niet voorstellen dat u zich daarmee aan uw morele verplichting wilt onttrekken.

 

9.      Benoeming Kascommissie verenigingsjaar 2014.

De heer van der Meer is aftredend lid van de kascommissie en de heer Roosjen stelt zich herkiesbaar. Mevrouw J.Busch treedt eveneens terug aangezien zij zitting neemt als penningmeester in het bestuur. De vergadering gaat accoord met het toetreden tot de commissie van de heren Cor van den Heuvel en Hans Berg en bedankt de commissie met een hartelijk applaus.

 

10.        Bestuursverkiezing.

Bij deze gelegenheid wordt afscheid genomen van de heer Albert Kiffen, penningmeester van de vereniging alsmede van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB), vanwege zijn terugkeer naar Nederland. Hij was niet alleen het bestuurslid verantwoordelijk voor de financiën maar vooral ook een uitermate essentiële vormgever en uitvoerder van het tot op heden gevoerde beleid sinds de oprichting van de vereniging eind 2005. Hij was een van de initiatiefnemers in het prille begin toen duidelijk werd dat de invoering van de ZVW uiterst nadelige gevolgen zou hebben voor de naar de verdragslanden geëmigreerde gepensioneerden. De voorzitter dankt hem voor zijn enorme inzet en wenst hem en zijn echtgenote veel succes in Nederland. Albert heeft zich bereid verklaard vanuit Nederland beschikbaar te blijven als adviseur van de vereniging en de Stichting.

Albert Kiffen wordt opgevolgd door mw. Joan Busch die al gedurende enkele jaren bij onze verenging actief betrokken is geweest. Zij zal ook zijn functie binnen de Stichting overnemen.

Zij accepteert deze functie en neemt plaats achter de bestuurstafel, waarna zij zichzelf kort introduceert. De vergadering stemt onder applaus in met deze wijziging en met de herbenoeming van de 2 zittende bestuursleden.

 

11.        Rondvraag.

In verband met het betalen van de contributie wordt er een vraag gesteld over het IBAN nummer van de bankrekening van de vereniging. Op de website staat het correcte IBAN nummer.

 

12.      Sluiting

       Met dank aan alle aanwezigen sluit de voorzitter deze vergadering en wenst iedereen  wel thuis.

 

Aldus vastgesteld en getekend in de Ledenvergadering van ……….2015

 

 

Cees van der Wiel                          Hans Hueber                                  Joan Busch

(Voorzitter)                                (Secretaris)                                 (Penningmeester)


 

UITNODIGING

 voor de ALGEMENE+ BUITENGEWONE LEDENVERGADERING  2014  van de

VERENIGING  NEDERLANDSE  GEPENSIONEERDEN IN SPANJE  ( V.N.G.S.)

Secretariaat: Carrer dels Arbocers 65,   3740 Gata de Gorgos,  tel.966197023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering 2014,  welke zal worden gehouden op DONDERDAG  27 FEBRUARI 2014,  aanvang 15.00 uur  in het gebouw Sede Universitaria de La Nucia- Antiguo Colegio Sant Rafel, Avda Porvilla 8 in  La Nucia. 

 

Volgens art.19 en art.20 van de Statuten zal de vergadering rechtsgeldig zijn als tenminste 1/3 van de leden aanwezig is. Gezien het aantal leden dat op grote afstand van La Nucia woonachtig is,  zal mogelijkerwijs dit aantal niet gehaald  worden. Mocht dit daadwerkelijk het geval zijn, dan zal onmiddellijk daaropvolgend de volgende vergadering plaatsvinden en wel om 16.00 uur, eveneens in dit gebouw.

 

De  AGENDA  voor deze Ledenvergadering treft u onderstaand aan.

Gratis parkeren is mogelijk in de ondergrondse parkeergarage van het Auditorium aan de Plaza de les Nits, waarvan de ingang zich bevindt aan de overkant van het gebouw.

Komende vanuit Benidorm volgt u de rotondeweg richting Polop/Callosa alsmaar rechtdoor tot het eind van La Nucia, waar u plotseling het gehele dorp Polop ziet liggen. Juist op dat moment slaat u rechtsaf, de laatste straat van La Nucia in, dat is de Avda Porvilla.

 

Graag willen wij in dit verband vermelden dat de AYUNTAMIENTO LA NUCIA de zaal aan de VNGS wederom geheel gratis ter beschikking stelt, evenals de benodigde apparatuur. 

Ook het weekblad “HALLO” is zoals gewoonlijk zo vriendelijk deze advertentie met bijlage gratis te plaatsen.

 

Voor het bijwonen van deze vergadering kunt u ook plaatsen reserveren door een e-mail te sturen aan  mrjhueber@cs.com

Graag hopen wij u op 27 februari 2014 te mogen verwelkomen.

 

Bestuur V.N.G.S.

                     

                                 A G E N D A

 

1.    Opening.

2.    Ingekomen stukken en Mededelingen     

3.    Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18-02-2013

        (Dit verslag is u in de maand februari 2013 reeds per email

         toegezonden) 

4.    Jaarverslag V.N.G.S.  2013

5.    Financiële rapportage 

6.    Verslag over 2013  van de Kascommissie 

7 .   Verwachte toekomstige ontwikkelingen

        Statutenwijziging op voorstel Bestuur.      

8.    Vaststellen Contributie  2014

9.    Benoeming Kascommissie verenigingsjaar 2014

10.  Bestuursverkiezing

        Aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester

        de heer A. Kiffen

        Voorstel nieuwe penningmeester mevrouw J. Busch  

11.  Rondvraa

12   Sluiting

 

BIJLAGEN:


Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 (30-12-2013)

klik hier voor PDF


Telegraaf za 28 dec 2013, 09:32 |

Pensionado's geraakt door nieuwe verdragen

AMSTERDAM - 

Nederlandse gepensioneerden in Spanje zijn zeer bezorgd over de mogelijke financiële gevolgen van een nieuw belastingverdrag. De belastingheffing op pensioenen en lijfrentes worden mogelijk teruggehaald, waardoor Nederlandse pensionado's fors meer belasting moeten betalen.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad.

Over het verdrag tussen Nederland en Spanje wordt nog onderhandeld. Met Duitsland is zo'n verdrag al gesloten. Daar gaat Nederland vanaf 2015 belasting heffen over pensioenen, voor zover die hoger zijn dan 15.000 euro.

De belastingdruk op de fiscale behandeling van lijfrentes, individuele pensioenregelingen en successierechten is in Spanje nu nog aanzienlijk lager dan in Nederland.


Pensionado’s hard geraakt door nieuwe taksverdragen (28-12-2013)

FD: Taco Mulder

Saturday 28 December 2013, 03:54

update: Saturday 28 December 2013, 04:18

Nederlandse gepensioneerden in Spanje zijn zeer bezorgd over de mogelijke financiële gevolgen van een nieuw belastingverdrag.

Als Nederland in het verdrag met Spanje waarover nu wordt onderhandeld, de belastingheffing op pensioenen en lijfrentes weet terug te halen, betekent dat voor veel Nederlandse pensionado’s een forse belastingverhoging.

Belastingdruk in Spanje lager

Ook in Duitsland, dat al een nieuw belastingverdrag heeft gesloten met Nederland, is de onrust groot. Nederland gaat daar vanaf 2015 belasting heffen over pensioenen, voorzover die hoger zijn dan €15.000. Voor duizenden Nederlandse gepensioneerden betekent dat een forse aderlating.

Als Nederland erin slaagt ook Spanje te overtuigen van de nieuwe afspraken, heeft dat vooral grote gevolgen voor de fiscale behandeling van lijfrentes, individuele pensioenregelingen en successierechten. De belastingdruk hierop is in Spanje nu nog aanzienlijk lager dan in Nederland. ‘Hoe korter de looptijd van de lijfrente en hoe hoger de leeftijd van de begunstigde, des te groter is de belastingvrijstelling die Spanje verleent’, legt fiscalist Jan Doorakkers van Gimbrère Doorakkers uit. ‘Die vrijstelling kan oplopen tot meer dan 80%.’

'De spelregels worden veranderd'

Ook bij overlijden van de partner kunnen Nederlanders in de problemen raken als zij niet langer fiscaal inwoner zijn in Spanje. ‘De Spaanse fiscus kent voor fiscaal residenten een hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Die vrijstelling vervalt dan grotendeels’, aldus ­estate planner Erik de Haan van Kompas Consulting.

Secretaris Hans Hueber van de Vereniging van Nederlandse Gepensioneerden in Spanje (VNGS) vindt dat Nederland bestaande gevallen moet ontzien. ‘Ik woon nu elf jaar in Spanje en plotseling dreigen de fiscale spelregels te worden veranderd.’ De VNGS heeft onlangs de zorgen in een brief aangekaart bij het ministerie van Financiën.


Mededeling VNGS betreffende bankrekeningen. (27-12-2013)

Binnenkort wordt het gebruik van IBAN banknummers ook binnen Nederland verplicht. Voor het overmaken van contributies naar onze vereniging vanuit Nederland kunt u dus op dezelfde wijze gebruik maken van de aangegeven bankrekening ten name van de Asociación de Pensionistas Holandeses en España (VNGS) bij Bankinter in Benidorm. Volledigheidshalve geven we dat IBAN bankrekeningnummer hierbij nog eens weer:

ES40 0128 0645 5701 0003 6945.

Het BIC nummer luidt: BKBKESMMALI

Het rekeningnummer in Nederland is vanaf heden niet langer beschikbaar voor de VNGS.

La Nucía, 26 december 2013.


MOGELIJKE NIEUWE BELASTINGWETGEVING IN NEDERLAND – HERONDERHANDELING BELASTINGVERDRAG NL-ESP 1971 (18-10-2013)

Op het gebied van belastingen voltrekken zich op het ogenblik veel ontwikkelingen die waarschijnlijk van grote invloed zullen zijn op onze persoonlijke financiën.

Alhoewel dit onderwerp niet direct aansluit op de doelstellingen van onze stichting c.q. vereniging zijn de gevolgen voor de z.g. verdragsgerechtigden dusdanig dat wij er toch aandacht aan willen besteden.

Wij ontvingen het aanbod van  Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen en Kompas Consulting publicaties van beide kantoren over genoemde onderwerpen over te nemen op onze site ten behoeve van onze leden. De redactionele verantwoordelijkheid ligt bij de opstellers van de berichtgeving.

Hierbij volgt hun eerste bijdrage

 

BRONSTAATHEFFING INKOMSTENBELASTING

Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande tussen de Spaanse en Nederlandse overheid voor de herziening van het verdrag inkomstenbelasting tussen beide landen uit 1971, met het doel (van de Nederlandse overheid) om te komen tot een bronbelasting van de pensioenen. Mocht Nederland zijn doel bereiken dan zal dit funeste gevolgen hebben voor de Nederlandse residenten in Spanje op het gebied van de erfbelasting.

Het huidige systeem

Fiscale residenten in Spanje verzorgen in Spanje hun aangifte inkomsten-belasting en in dat geval worden hun pensioenen (private pensioenen, AOW en lijfrentes) enkel in Spanje belast. Veel Nederlanders maken gebruik van deze mogelijkheid, alhoewel nog grotere aantallen residenten (personen die feitelijk in Spanje wonen) hun inkomstenbelasting in Nederland aangeven en zo dus geen fiscaal resident in Spanje zijn, maar feitelijk ook geen resident in Nederland. De rechten op de sociale voorzieningen spelen daarbij een grote rol. De situatie van feitelijk resident in Spanje en fiscaal resident in Nederland is op het gebied van afwikkeling van nalatenschappen de meest problematische. De bewijzen voor kortingen op de erfbelasting in Nederland én de kortingen in Spanje liggen zo precies aan de verkeerde kant...

Bronstaatheffing

In de notitie Fiscaal Verdragsbeleid van 2011 staat dat Nederland er naar streeft dat de inkomstenbelasting geheven wordt in het land waarin deze gegenereerd is. Dat wordt bronstaatheffing genoemd. In de onderhandelingen met Spanje wil Nederland nu bereiken dat alle fiscale residenten in Spanje met een in Nederland opgebouwd pensioen weer in Nederland over hun pensioen inkomstenbelasting gaan betalen. Dan hebben we het waarschijnlijk over 99% van de "pensionados". De vraag is of Nederland dit eenzijdig kan bepalen of dat daar andere compensaties tegenover staan. Het is niet aan mij om daarop in te gaan.

Gevolgen

In de praktijk zal deze bronstaatheffing betekenen dat een groot aantal Nederlanders weer terug zal keren naar Nederland. Waarschijnlijk een nog groter aantal zal er voor kiezen om gewoon in Spanje te blijven wonen en dan maar weer inkomstenbelasting in Nederland af te dragen. Goed voor de Nederlandse Staat; slecht voor de Spaanse Staat en slecht voor de gepensioneerde in kwestie. In eerste instantie is dit slecht voor de gepensioneerde omdat er een tweesplitsing ontstaat tussen de feitelijke residentie en de plaats waar belasting betaald wordt. Spaanse fiscale residenten hebben er voor gekozen om bij te dragen aan het land waarin zij wonen; dat is dan niet meer mogelijk. Ook voor de gezondheidszorg van deze residenten zal dit wel weer vervelende gevolgen hebben.

Erfbelasting

In tweede instantie is het terugvallen op de Nederlandse fiscale residentie zeer nadelig op het moment van het afwikkelen van een nalatenschap. De Spaanse belastingdienst hanteert sinds kort nagenoeg zonder uitzondering de regel dat degene die in Spanje inkomstenbelasting betaalt (na een bepaalde periode) automatisch als resident kan worden beschouwd. Die residentie geeft recht op kortingen op een dermate manier dat een langstlevende echtgenoot in de Comunidad Valenciana op dit moment in de meeste gevallen geen erfbelasting hoeft te betalen indien het gemeenschappelijke familievermogen onder de 500.000 euro ligt. Zodra de fiscale residentie weer in Nederland ligt, zal de Spaanse belastingdienst geen kortingen meer op de erfbelasting aan de langstlevende echtgenoot verlenen en moet er door de voorgenoemde langstlevende echtgenoot een bedrag van ongeveer 39.000 euro aan erfbelasting in Spanje betaald worden. Verder is er over de nalatenschap van een Nederlander die langer dan tien jaar uit Nederland is vertrokken geen erfbelasting meer in Nederland verschuldigd. Door het weer aangeven van inkomstenbelasting in Nederland wordt er aan de Nederlandse fiscus een bewijs gegeven van residentie in Nederland waardoor de residentie in het buitenland weer moeilijker aan te tonen is.

CONCLUSIE

Kortingen op de erfbelasting zijn sterk gekoppeld aan de fiscale residentie van de overledene. Mocht Nederland de bronstaatheffing doorvoeren, dan moeten de fiscale residenten zich goed laten voorlichten over de gevolgen van het opnieuw aangeven van inkomstenbelasting in Nederland. Ik houd u zoals gebruikelijk op de hoogte en hoop voor u dat de Spaanse overheid in deze kwestie niet overstag gaat.

Hak & Rein Vos juridisch adviseurs en notarissen te Benidorm en Lelystad) en Erik de Haan (Kompas Consulting te Benidorm


Regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een AOW-pensioen (12-09-2013)

klik hier voor pdf


STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND  (SBNGB)  (09-09-2013)

WAARSCHUWING

ONZORGVULDIGE REISKOSTENVERZEKERAARS VERKOPEN GEBAKKEN LUCHT

Veelvuldig wordt bij gelegenheid van vakantie of een andere reis, een reiskostenverzekering afgesloten en ook doorlopende reisverzekeringen zijn veel gevraagd. Een van de risico´s die daarin worden afgedekt, betreft de ziektekosten en daarop doelen wij in deze waarschuwing, die geldt voor z.g. verdragsgerechtigden, Nederlandse gepensioneerden die in een van de verdragslanden wonen en daarom in het bezit zijn van een EHIC, een European Health Insurance Card die hun noodzorg garandeert in genoemde landen. Wij richten ons hierbij dan ook tot deze groep personen.

Reeds enkele jaren geleden stelden wij vast dat bij praktisch alle reiskostenverzekeringen in de z.g. kleine lettertjes wordt vermeld dat de afgesloten verzekering slechts werking heeft onder de voorwaarde dat een “onderliggende ziektekostenverzekering aanwezig is”.

In eerdere publicaties van onze stichting hebben wij erop gewezen dat de verdragsgerechtigden “recht op zorg in het woonland hebben ten laste van Nederland” waartoe een bijdrage op onze pensioenen in rekening wordt gebracht. Wij betalen geen premie hetgeen reeds aangeeft dat wij niet verzekerd zijn doch slechts recht op zorg hebben.

Onderzoek bij reiskostenverzekeraars heeft ons na heel lang aandringen duidelijk gemaakt dat ons verdragsrecht niet voldoet aan in de polis vereiste onderliggende ziektekostenverzekering waarbij dus duidelijk wordt dat men ons verzekeringsproducten verkoopt waarvan men op voorhand weet dat de houder nooit aan deze voorwaarde zal kunnen voldoen. Immers op 1.1.206 zijn we bij de introductie van de ZVW onze ziektekostenverzekeringen kwijtgeraakt. Reiskostenverzekeraars hebben bij verdragsgerechtigden geen recht van regres d.w.z. de mogelijkheid ziektekosten terug te claimen bij de ziektekostenverzekeraar.

Wij hebben hen gewezen op zeer onzorgvuldig gedrag waarbij men zich probeerde te verschuilen achter agenten en verzekeringsmakelaars. Ook trachtte men dit gedrag te rechtvaardigen door te wijzen op de coulance die regelmatig betracht werd. De reiskostenverzekeringen zijn kennelijk zo winstgevend dat men op voorhand voorzieningen kan maken voor deze coulance in geval van (beperkte) schade bij verdragsgerechtigden. Wanneer wij ons denken te hebben verzekerd willen we de zekerheid ook gedekt te zijn en niet afhankelijk te moeten zijn van coulance van de verzekeraar c.q. het risico te lopen door verwijzing naar de kleine lettertjes geen vergoeding voor gemaakte ziektekosten te krijgen.

Wij hebben deze problematiek voorgelegd aan VWS en CVZ die reageerden door te stellen dat de overheid in deze geen verantwoordelijkheid draagt. De EU in Brussel noemde het een “weeffout in de verordening”. Wij hebben toen herhaald contact gezocht met het Verbond van Verzekeraars die zich niet verwaardigt zelfs maar te antwoorden. Betreffende correspondentie kunt u lezen op onze website www.vngsint.com (ZIE ONDERAAN DEZE BRIEF)

Bij reizen binnen de verdragslanden biedt de EHIC soelaas voor noodhulp. Uit het bovenstaande blijkt echter dat wij ons dus kennelijk niet kunnen verzekeren tegen ziektekosten via een reiskostenverzekering voor reizen buiten Europa waar de EHIC geen enkele dekking biedt. Onnodig te stellen dat dit een onacceptabele situatie is.

Conclusie

Sluit u dus geen reiskostenverzekering af zonder dat u de schriftelijke zekerheid hebt van uw verzekeraar dat uw ziektekostenverzekeringsituatie ook daadwerkelijk voldoet aan de kleine letters in hun polis. Voor reizen buiten de verdragslanden mogen o.i. aan verdragsgerechtigden zonder een extra particuliere ziektekostenverzekering geen reiskostenverzekeringen verkocht worden, tenzij expliciet ziektekosten daarin gedekt zijn en de eis van een onderliggende ziektekostenverzekering niet in de polis is opgenomen.

 

Het bestuur.

Altea, 09 september 2013

KLIK OP ONDERSTAANDE STUKKEN


STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND  (16-08-2013)

Ten tijde van het kabinet Rutte 1 werd besloten de z.g. KOB toeslag, die tot dan alle AOW gerechtigden betrof, niet langer uit te betalen aan de verdragsgerechtigden van wie niet ten minste 90% van hun inkomen belast werd in Nederland. De KOB uitkering bedroeg oorspronkelijk 33,09 euro per maand, welk bedrag onafhankelijk was van de hoogte van de eigen AOW. 

Deze uitkering, die in het leven geroepen was als compensatie voor AOW gerechtigden in het algemeen, werd ombenoemd tot een compensatie voor een eerdere belastingmaatregelen met het doel een opening te creëren ons deze betaling te kunnen ontnemen.

Op initiatief van onze Stichting met een daartoe door onze advocaat opgesteld bezwaarschrift, hebben verschillende getroffenen zich gewend tot de Nederlandse rechter die oordeelde dat deze maatregel onrechtmatig was en ongedaan diende te worden gemaakt. De Staat, vertegenwoordigd door de SVB die daartoe gedwongen werd, ging in hoger beroep.

Parallel aan de actie diende onze Stichting een formele klacht in bij de Europese Commissie die ontvankelijk werd verklaard hetgeen voor de Staat nog geen aanleiding was tot ongedaan making. Eerst toen de EC aankondigde naar het EU Hof van Justitie te gaan, werd besloten het besluit terug te draaien.

Toegezegd werd over te zullen gaan tot terugbetaling van de verschuldigde bedragen vanaf de datum van stopzetting inclusief wettelijke rente. Diegenen in beroep waren gegaan bij de rechtbank Haarlem hebben merendeels hun geld reeds ontvangen.

Inmiddels ontvingen wij bericht van de directie juridische zaken van de SVB dat de ministeriële regeling, waarin met terugwerkende kracht een bedrag ter hoogte van de tegemoetkoming KOB wordt betaald aan betrokkenen die niet in beroep gingen, in concept gereed is. Men verwacht bij de SVB vanaf september de toelage maandelijks te kunnen gaan betalen en hoopt in oktober de nabetaling te kunnen doen.

 

Het bestuur


 

Beste ouders,

Soms gaan dingen langzamer dan je denkt, soms gaan ze sneller. Het bericht dat we jullie eerder deze week stuurden gaf aan dat het besluit over de bezuinigingen doorgeschoven was. Dat doorschuiven is nu voorbij; vandaag is het besluit genomen door de ministerraad om de volledige subsidie voor Nederlands onderwijs in het buitenland te schrappen.

Het is nu dan ook tijd voor actie. De Stichting NOB (die scholen zoals de onze ondersteunt) heeft een petitie online gezet. Het is erg belangrijk dat zoveel mensen deze petitie ondertekenen. Wij willen jullie dan ook vragen om de petitie te ondertekenen, en zo breed mogelijk onder familie, vrienden, collega's etc te verspreiden. 

De petitie staat op: 

Meer informatie (inclusief een filmpje met goede uitleg) staat op:

Vriendelijke groeten,

Richard van Oorschot

Voorzitter NTC La Moraleja


Bron: RTL nieuws  30-05-2013

Kabinet kiest eieren voor zijn geld

Broddelwerk Kamp kost honderden miljoenen

Minister Kamp heeft in het vorige kabinet de export van uitkeringen naar landen als Marokko aan banden gelegd. Nu blijkt dat de wet juridisch niet deugt. Het gevolg: het kabinet moet zo'n 300 miljoen plus rente alsnog overmaken naar het buitenland.

Minister Asscher van Sociale Zaken concludeert dat na een aantal verloren rechtszaken over deze wet.

Asscher kiest eieren voor zijn geld. Als de minister verder gaat met procederen, loopt hij het risico dat de strop nog groter wordt.

Geen recht meer op bonus

Het gaat om de beperking van een bonus voor oudere belastingplichtigen om te voorkomen dat zij te hard in hun koopkracht worden geraakt. Ouderen die over minder dan 90 procent van hun inkomen in Nederland belasting hebben betaald, hadden geen recht meer op die bonus.

Gedupeerden vochten die maatregel met succes aan. Asscher zou nog in beroep kunnen gaan bij Europese rechters, maar ziet daar van af. Volgens hem zou die procedure te lang duren en bestaat de kans dat ook een Europese rechter de gedupeerden in het gelijk stelt. Dan zou de tegenvaller nog groter zijn.

Nu krijgen de ouderen in het buitenland met terugwerkende kracht hun bonus tot 1 juni 2011 terug.

Asscher heeft de strop van 300 miljoen al verwerkt in zijn begroting.


MEDEDELING STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (SBNGB).  (25-05-2013)

Grote overwinning voor de Stichting/VNGS ten behoeve van alle verdragsgerechtigden

Ongetwijfeld herinnert u zich dat als bezuinigingsmaatregel, met ingang van juni 2011 de tegemoetkoming AOW van € 33,11 per maand, de z.g. KOB uitkering, niet langer uitbetaald wordt aan Nederlanders die buiten Nederland in één van de verdragslanden wonen en waarvan niet tenminste 90% van hun inkomen in Nederland belast wordt.

Aangezien dit besluit indruist tegen bestaande wetgeving en onze insteek is dat praten en onderhandelen met de overheid meestal niet erg effectief is, ondernamen wij tevens juridische stappen. Op instigatie van onze Stichting/VNGS en met behulp een concept bezwaarschrift opgesteld door onze advocaten, maakten velen hun bezwaar hiertegen kenbaar bij de SVB en gingen na afwijzing hiervan in beroep bij de rechtbank in Haarlem. Uit de vele beroepen selecteerde de rechtbank er een beperkt aantal en kwam voor wat betreft deze zaken tot de uitspraak dat de inhouding van deze toelage op de AOW onrechtmatig is. De Sociale Verzekeringsbank werd niettemin door het ministerie gedwongen in hoger beroep te gaan.

Parallel daaraan diende onze Stichting een formele klacht in bij de Europese Commissie in Brussel aangezien deze maatregel ook indruist tegen EU wetgeving. De Commissie verklaarde onze klacht ontvankelijk en droeg de Nederlandse regering op genoemde wetgeving ongedaan te maken en met terugwerkende kracht de uitkering alsnog toe te kennen.

De overheid bepleitte haar zaak nogmaals bij de EU Commissie maar werd daarbij opnieuw geconfronteerd met hetzelfde oordeel ter ondersteuning waarvan de EU Commissie een infractieprocedure is gestart bij het EU Hof van Justitie in Luxemburg.

Overtuigd inmiddels van de onhaalbaarheid van hun standpunt, heeft de regering eieren voor haar geld gekozen en inmiddels aangekondigd de maatregel ongedaan te zullen maken. De uitbetaling zullen worden hervat en wel met terugwerkende kracht vanaf juni 2011.

De officiële mededeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u hier als PDF.

U begrijpt dat wij ons enorm verheugen op dit nieuwe succes van onze Stichting/VNGS die ook achter de schermen doorgaat de belangen van de verdragsgerechtigden te verdedigen.


Het Bestuur


 

Mededeling Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland

13-03-2013

Het Gerechtshof Amsterdam verstuurt op dit moment brieven aan diegenen die een verweerschrift  hebben ingediend tegen het hoger beroep van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in verband met de MKOB zaak.

In de brief wordt vermeld dat er te zijner tijd een zitting zal plaatsvinden. De termijn waarop dat zal gebeuren is niet vermeld.  In de brief vraagt het Gerechtshof toestemming aan beide partijen, diegene die het verweerschrift heeft ingediend en de SVB, om af te zien van de mondelinge behandeling en de zaak zonder zitting af te doen. Dit zou de afdoening kunnen bespoedigen en de kosten voor alle partijen kunnen verminderen. Alleen als beide partijen daar toestemming voor geven zal de zaak zonder zitting kunnen worden behandeld.

De SBNGB heeft in het verleden een model verweerschrift gepubliceerd. In dat model verweerschrift zijn de feiten voldoende onderbouwd. Bovendien heeft de Europese Commissie, ondermeer op verzoek van de SBNGB, een procedure aangespannen bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Om die redenen is de SBNGB van mening dat aan het Gerechtshof toestemming kan worden verleend de zaak zonder zitting af te doen. Wel adviseert zij om de bijgaande modelbrief toe te voegen aan het daartoe in te vullen formulier, alsmede het persbericht van de EU commissie dat separaat is gepubliceerd.

 

Het Bestuur

modelbrief (word)

persbericht van de EU (PDF)


24-03-2013

STICHTING BELANGENBEHARTIGING  NL GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND

(SBNGB)

VERENIGING NL GEPENSIONEERDEN IN SPANJE

(VNGS)

Toen minister Donner van Sociale Zaken in het Kabinet Rutte 1 naarstig op zoek was naar besparingen, was een gewillig en politiek volstrekt ongevaarlijk slachtoffer snel gevonden; de in het buitenland wonende gepensioneerden. Nog voor de wet een feit was hebben we op 4 mei 2011 de EU commissie verzocht handelend op te treden tegen de inbreuk op de EU verordening 883/2004 met als resultaat de zojuist door de EU commissie aangekondigde  gang naar het Europese Hof in Luxemburg

Een eerdere koopkrachttegemoetkoming voor ouderen werd omgetoverd tot een belastingmaatregel en, aangezien onze doelgroep in het licht van bestaande verdragen niet belastingplichtig is in Nederland, kwamen deze gepensioneerden daarvoor verder niet meer in aanmerking. Een besparing van ruim 110 miljoen euro was snel verdiend.

Onze Stichting adviseerde belanghebbenden een bezwaarschrift in te dienen hetgeen leidde tot een vonnis van de rechtbank in Haarlem, waarin werd geoordeeld dat deze maatregel strijdig was met EU regelgeving en moest worden teruggedraaid. De minister weigerde zijn verlies te erkennen en gaf de SVB opdracht in hoger beroep te gaan. Deze procedure loopt nog.

Teneinde niet het risico te lopen opnieuw geconfronteerd te worden met “bestuurlijke naïviteit” besloot onze Stichting ook een formele klacht in te dienen via onze advocaat in Brussel bij de Europese Commissie.  Dit initiatief heeft inmiddels geleid tot dagvaarding van Nederland voor het   EU Hof in Luxemburg zoals blijkt uit het onderstaande perscommuniqué.

Bij ons eerder proces voor het Hof bepleitten wij met succes een voorrangsbehandeling gezien de kwetsbaarheid van de klagers. Helaas kunnen natuurlijke personen zich niet mengen in de procedure tussen de Commissie en Nederland voor het Hof, dus de snelheid zal vooral afhangen van de Commissie. Uiteraard zullen wij proberen daarop invloed uit te oefenen.

 


Verslag Algemene Ledenvergadering VNGS dd. 18.02.2013

klik hier voor pdf


Persbericht EC inzake Wet MKOB  (21-02-2013)

Pensioenen: Commissie daagt Nederland voor het hof wegens discriminatie van gepensioneerden in het buitenland.

klik hier voor PDF

zie ook: Brussel dwingt koopkrachtbonus af (klik hier voor PDF)


Waarschuwing aan alle CVZ-verzekerden die buiten Europa willen reizen (18-03-2013)

Weest U alert indien U voor een reis buiten Europa een reisverzekering afsluit met dekking voor zorgkosten. Vaak zijn dit complementaire verzekeringen, dus aanvullend op een onderliggende zorgkostenverzekering, in het algemeen de verzekering van het U door het CVZ aangewezen ziekenfonds in Uw woonland. Echter in diverse EU lidstaten weigert dit fonds zorgkosten aangegaan buiten het woonland (gedeeltelijk) te vergoeden. In geval waarvan ook de reisverzekeringsmaatschappij weigert te betalen.
De Heer Guido Smorenburg, voorzitter van de FANF, een overkoepelende organisatie van verenigingen van Nederlanders in Frankrijk, schreef hier een stukje over en stond ons toe dit over te nemen op onze site. Zijn stuk is specifiek gericht op de Franse situatie, U vindt het hier. De ICNG paste het stuk aan voor het deel van onze achterban dat woonachtig is buiten Frankrijk. Deze versie vindt U hier.


Voortgang wet MKOB  (14-01-2013)

Op 31 mei 2012 berichtten wij U dat de Europese Commissie in een met redenen omkleed advies aan de Nederlandse regering de wet MKOB heeft afgekeurd.
De Nederlandse regering heeft hier eind vorig jaar op geantwoord. De beslissing van de Commissie in reactie hierop wordt eind februari 2013 verwacht.
De Commissie kan ofwel besluiten de procedure stop te zetten (als zij genoegen neemt met het antwoord van de Nederlandse regering) ofwel een procedure starten bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.

In het jaarplan en begroting 2013 van de SVB is het volgende vermeld :

MKOB
Bij de SVB zijn tussen mei 2011 en augustus 2012 circa 8.300 bezwaarschriften
ontvangen tegen het niet betalen van MKOB (Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming
voor oudere belastingplichtigen). Het merendeel van deze zaken wordt met toestemming
van de bezwaarmakers aangehouden totdat in rechte onaantastbaar is beslist over het
onderwerp.

Bij de rechtbank Haarlem zijn (augustus 2012) circa 90 zaken aanhangig tegen
beslissingen op bezwaar inzake de MKOB. Deze rechtbank heeft inmiddels 36 zaken
gegrond verklaard. Tegen deze gegrondverklaring is de SVB in hoger beroep gegaan bij
het Gerechtshof te Amsterdam.

De Europese Commissie heeft de Nederlandse regering laten weten dat een
infractieprocedure tegen Nederland wordt gestart over de MKOB. De verwachting is dat
het Gerechtshof de behandeling van de hoger beroepen zal aanhouden totdat is beslist in
de infractieprocedure. De rechtbank Haarlem heeft aangegeven dat de zaken niet
aangehouden worden. Deze zullen dus in het laatste kwartaal van 2012 en in 2013
worden behandeld. Na ommekomst van de verschillende procedures zullen de
bezwaarzaken afgedaan moeten worden.


STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND (SBNGB)

Betalingsachterstanden

Tijdens eerder overleg in oktober jl. heeft het CVZ ons erop gewezen dat er nog een fors bedrag te vorderen is aan achterstallige verdragsbijdragen. Sinds aanvang januari is CVZ begonnen aanmaningsbrieven te verzenden aan de betroffen verdragsgerechtigden.

In deze herinneringsbrief geeft het CVZ expliciet aan dat er een betalingsregeling kan worden getroffen. Het CVZ heeft een procedure opgesteld voor het aanbieden van betalingsregelingen  die  is afgestemd met de Nationale Ombudsman. Uitgangspunt is dat de betalingsregeling - binnen de vastgestelde richtlijnen - zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de klant. De voorwaarden zijn:

*          het minimum termijnbedrag is 50 euro;

*          het maximum aantal termijnen is 12 maanden bij een hoofdsom tot en met 2400 euro;

*          het maximum aantal termijnen is 24 maanden bij een hoofdsom groter dan 2400 euro.

 Het CVZ is via hun website en telefoon goed bereikbaar om vragen over de vordering en verzoeken om een betalingsregeling adequaat af te handelen.

Mocht binnen 6 weken niet adequaat gereageerd worden, dan zal een aanmaningsbrief volgen

Het Bestuur


EINDE................